Luka 9

1Wee daale Yesu baake ↄ kaseela kufu bala baŋ gyaŋee, te ↄ faa wↄ doŋ nyi baa mo di feliŋkumɛɛ dↄↄ na baa kyↄ kaweese. 2Keŋte ↄ kpila wↄ nyi baa gyu ke yako Wurubuarɛ gyoori keŋ wose man nombia na baa kyↄ kaweesetena. 3Botↄↄ te ↄ yako wↄ nyiaa, "Ɛ ne gyu na ɛ na mo kolo na kolo tela ya. Ɛ na mo gbutu yaa akpo yaa weenɛɛ, yaa kↄba, yaa kegba alate gba tela ya. 4Dekpaŋalaŋ kamasɛ keŋ man ɛ soo te be lɛɛ ŋon atuu na, ɛ kyaa botↄↄ kaboena ɛ ka mo lee donↄↄ kenaŋ man. 5Donↄↄ keŋ man ɛ gyu te ba te lɛɛ ŋon ya na, ɛ na lee ke man na ɛ kpiisi ɛ nawↄↄ aŋasa lↄ wↄ na ke di adansɛɛ tia wↄ nyi Wurubuarɛ be gyae waa tina wↄ yela ya." 6Mena dↄↄ Yesu kaseela baŋ korowↄ gyu akuraa kamasɛ man, na be dↄŋ bɛɛ yako Wurubuarɛ nombia ŋan te be kyↄↄ balaŋ kaweese yenaŋ kamasɛ. 7Galeliatena Gyoo dinaa Herode ke nyii abↄↄ ŋan pou Yesu be yɛɛ nɛ ŋe haa e ↄ konↄↄ man, nawolo nyi balaŋ baale ne yako nyi, "Gyↄn Wurubuarɛ loŋsↄↄre ŋon ↄ ba yem nɛ foŋala lee yeŋ man. 8Baale mↄ kpa Wurubuarɛ dekpeŋkpeŋgyↄↄre Elia bɛɛ la lee, te baale mↄ kpa Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra benɛɛ baŋ maŋ ŋolo foŋala lee yeŋ man." 9Botↄↄ te gyoo Herode yakowↄ nyiaa, "Ma te yela ba te kara Gyↄn nyee, te walaŋ woŋti yɛna ŋon mee nyii ↄ wose man gyakoloŋ nombia kɛŋa nɛ?" Mena dↄↄ ↄ yase ↄ sia gyae gbɛɛ keŋ waa mo naa Yesu. 10Debaŋ keŋ kpilala kufu bala baŋ ba bese kↄŋ nɛ, be yako Yesu kpene kamasɛ keŋ bↄↄ yɛɛ nɛ. Keŋte Yesu baake wↄ te ŋon na wↄ gyuu donↄↄ keŋ bɛɛ baake ke nyi Bɛtesaida nɛ man. 11Balaŋ dikpii keŋ kenyii nyi ↄ te lam botↄↄ nɛ be sila ↄ gbɛɛ. Be ke gyu kena nɛ ↄ lɛɛ wↄ atuu te ↄ kolosi Wurubuarɛ gyoori keŋ wose man nombia fa wↄ, te ↄ kyↄↄ baŋ be hia kawee kekyↄ nɛ. 12Ke lii balinↄↄ weese nɛ, Yesu kpilala kufu bala baŋ kↄŋawↄ ↄ gyaŋ kaa yako e nyiaa, "Yela balaŋ baŋ keta na baa gyu akuraase na donↄↄse ŋan benaa nɛ man, na be kaa gyae weenɛɛ na adoise, nawolo nyi kɛbo kei yɛɛ ŋale nsana keŋ kolo be kyaa ya." 13Mↄna Yesu yako wↄ nyiaa, "Ɛmɛɛ gbagba ɛ fa wↄ kolo baa di." Botↄↄ te be tiranↄↄ nyi, "Ŋan pou de dana yɛna bodobodose abiliŋ anoŋ na kpebia bala. Yaa n ne gyae nyi dee gyu ke lɛɛ weenɛɛ kↄna balaŋ dikpii kei pou?" 14Na baala baŋ baageŋ baa yɛɛ ŋgba balaŋ kakpoŋse banoŋ (5000)nɛ. Keŋte Yesu yako ↄ kpilala baŋ nyiaa, "Ɛ yela balaŋ baŋ ke kyaa dikpii, dikpii. Dikpii kamasɛ dɛɛ yɛɛ balaŋ sↄŋola na kufu (50)." 15Keŋte kpilala baŋ yela balaŋ baŋ pou kyakeewↄ ŋgba mena keŋ Yesu be yako nɛ. 16Botↄↄ te Yesu moo bodobodose abiliŋ anoŋ ŋan na kpebia bala baŋ te ↄ gyinaa ↄ nyee adido, te ↄ fanewↄ do Wurubuarɛ nↄↄ te ↄ kɛrɛɛ ŋa te ↄ moo ŋa fa ↄ kpilala baŋ nyi baa mo kpɛlɛɛ balaŋ baŋ. 17Balaŋ baŋ pou diiwↄ baa, te be tↄↄsee weenɛɛ buruburu akaŋ ŋan na be nyiŋa doŋase kufu ala (12). 18Wee daale Yesu kɛɛ fane waageŋ nɛ ↄ kaseela baŋ gyuuwↄ ke kpu na e te ↄ bↄↄse wↄ nyiaa, "Balaŋ ne kolosi ma wose man nombia na be kpa maŋ yɛna amↄ?" 19Keŋte ↄ kaseela baŋ tiranↄↄ nyiaa, "Balaŋ baale kpa nyaŋ yɛna Gyↄn Wurubuarɛ loŋsↄↄre ŋon. Baale mↄ kpa nyaŋ yɛna Wurubuarɛ dekpeŋkpeŋgyↄↄre Elia, te baale mↄ kpa Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra benɛɛ baŋ man ŋolo foŋala." 20Botↄↄ te Yesu bↄↄse wↄ nyiaa, "Ɛmɛɛ mↄ de? Ɛ kpa maŋ yɛna amↄ?" Te Pita tiranↄↄ nyiaa, "Nyaŋ yɛna nyeelɛɛre ŋon Wurubuarɛ be yako see nyi waa kↄŋ nɛ." 21Botↄↄ te Yesu tↄↄ wↄ nideli nyi be na yako nombii kei fa walaŋ na walaŋ ya. 22Keŋte ↄ besewↄ yako wↄ nyiaa, "Kaboena nyi maŋ Deniwalaŋ Bu maa naa diyem nideli. Gyudatena kegyiise na Wurubuarɛ saese kegyiise na Gyudatena mmaraa wolala baŋ baa bɛɛ maŋ. Baa ko maŋ, te weeya atoorote keŋ man na, Wurubuarɛ waa gyuusu maŋ lee yeŋ man." 23Keŋte Yesu yako be popou nyiaa, "Akpaa ŋolo ne gyae waa sila maŋ na ↄ na yɛɛ kpene keŋ ŋon gbagba ne gyae ya, mↄna waa mo ↄ ↄpaŋdaŋ seele na waa sila maŋ wee kamasɛ. 24Nawolo nyi walaŋ kamasɛ ŋon ↄ ne gyae waa lɛɛ ŋon gbagba nyeedoŋ na, ke gyae ka lee ↄ nyiŋmaa man. Mↄna walaŋ kamasɛ ŋon ↄ nyeedoŋ da lee ↄ nyiŋmaa man lee maŋ Yesu dↄↄ nɛ waa bese nyiŋ ke. 25Akpaa ŋolo de nyiŋ tɛɛle kei dↄↄ abↄↄ pou te ↄ nyeedoŋ da lee ↄ nyiŋmaa man na, woŋ tↄnↄↄ te waa nyiŋ? 26Akpaa maŋ Yesu na me nombia de yɛɛ ŋolo desɛŋ tɛɛle kei dↄↄ nɛ, kenaŋ na wee keŋ maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon maa bese kↄŋ daa na me kya Wurubuarɛ na Wurubuarɛ kpilala baŋ gyoorobiiri man nɛ, walaŋ ŋonaŋ mↄ nombia gyae ke yɛɛ maŋ desɛŋ. 27Ampaŋ yaa mɛɛ yako ŋon nyi ɛ man baale kyaa kɛbo kei keŋ bↄↄ gyae baa yeŋ ya, kelii debaŋ keŋ baa naa Wurubuarɛ gyoorobiiri keŋ." 28Yesu keyako nombia kɛŋa weeya gyanaara wↄle nɛ, ↄ moo Pita na Gyemisi na Gyↄn sila ↄ wose gyu bula dↄↄ ↄ kaa fane. 29Ↄ kɛɛ fane nɛ, karatetee dokoloŋ te ↄ sia gbɛɛ kyɛɛkeewↄ te wa abↄↄ ŋan ↄ doona nɛ bese abↄↄ wolomɛɛ futututu na ŋɛɛ ŋalakee nɛ polɛpolɛpolɛ. 30Debokenaŋ man te baala bala baale kaa bɛɛwↄ lee Yesu dↄↄ te be kolosiwↄ na e. Balaŋ bala kɛwↄ yɛna Mosesi na Elia. 31Be kↄŋawↄ gyoorobiiri man kaa yako Yesu mena keŋ waa yeŋ Gyerusalɛm donↄↄ man, ŋgba mena keŋ Wurubuarɛ be bake see nɛ. 32Mena debaŋ kenaŋ na Pita na ↄ tebia baŋ bↄↄ sila Yesu gyu nɛ te doo dosoroŋ. Ba ke foŋii nɛ, be naa Yesu gyoorobiiri man na baala bala seŋɛɛ ↄ gyaŋ. 33Baala bala baŋ ka lee Yesu gyaŋ bee gyu nɛ te Pita yako Yesu nyiaa, "De Gbeŋgyoo, dei ŋgba daa mↄ be kↄŋ kɛbo nɛ. Yela dɛɛ baŋ kefɛɛse atooro kɛbo. N wui daale, Mosesi wui daale, te Elia mↄ wui daale." Mↄna ↄ ba gyeŋ kpene keŋ ↄ ne yako nɛ ya. 34Pita kɛɛ kolosi keŋ nɛ te ŋↄma kaa wuuwↄ be dↄↄ, keŋte gyakoloŋ kyaŋa kaseela baŋ ŋgba ŋↄma ŋan be kaa wuu be dↄↄ nɛ. 35Botↄↄ te be nyii nↄↄwoya ŋaale lee ŋↄma ŋan man nyiaa, "Kei yɛna me bu ŋon mↄↄ lese e, ɛ nyii e." 36Nↄↄwoya ŋan kekolosi taŋ nɛ, be kɛɛ na Yesu waageŋ seŋɛɛ la te kaseela baŋ wuu be nↄↄ. Ba te yako walaŋ kamasɛ kpene keŋ bↄↄ naa weeya ŋenaŋ man nɛ ya. 37Tɛɛ kena keŋ bↄↄ lee bula keŋ dↄↄ bɛɛ kↄŋ nɛ, balaŋ burum kↄŋawↄ kaa gyaŋee na Yesu, 38botↄↄ te balee ŋolo fae yeesa lee balaŋ burum baŋ man nyiaa, "De Gbeŋgyoo, mɛɛ waase neŋ kɛɛ me bu fa maŋ, nawolo nyi ŋon waageŋ yɛna me bu. 39Feliŋkum ne kyaa ↄ dↄↄ na ↄ te peti fae yeesa na te fuŋ e ŋmera na ↄ nↄↄ ne tↄ afofose. Ne yɛɛ doŋ pɛte kɛɛ koro ↄ dↄↄ, mↄna ke gyakaa kɛɛ wↄlɛɛ e. 40Me waase n kaseela baŋ nyi baa gegi feliŋkum keŋ, mↄna ba te tale ya." 41Botↄↄ te Yesu tiranↄↄ nyiaa, "Ao! Ɛ mɛɛ gyɛŋ balaŋ baŋ ɛ bɛɛ lɛɛ maŋ di ya te ɛ gbɛɛneŋ ba tenɛɛ ya. Weeya aŋmoŋ te kaboena nyi maa kyaa ɛ gyaŋ na maa nyiŋ konↄↄ fa ŋon?" Keŋte ↄ yako balee ŋon nyi, "Mo n bu ŋon kↄna maŋ." 42Bu ŋon kɛɛ kↄŋ nɛ, feliŋkum keŋ doo ↄ man nɛ kara e lↄ na ne wↄŋee e tokii. Mↄna Yesu fae feliŋkum keŋ te ↄ kyↄↄ bu ŋon kawee te ↄ besena e fa ↄ kya. 43Balaŋ baŋ wose yeŋa wↄ lee Wurubuarɛ doŋ dinaa keŋ bↄↄ naa nɛ dↄↄ. Nombia ŋan Yesu be yɛɛ nɛ doo balaŋ baŋ nↄↄ te be ka seŋ bɛɛ gyueŋ ŋe man nɛ ↄ yako ↄ kaseela baŋ nyiaa, 44"Ɛ nyii nombia ŋan mɛɛ gyae maa yako ŋon nɛ nideli. Baa lese maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon do balaŋ nyiŋmaa man." 45Mↄna ↄ kaseela baŋ te nyii kpene keŋ ↄ ne yako wↄ nɛ man ya. Nawolo nyi Wurubuarɛ ta lese wola wↄ na baa nyii asɛɛ ya, mↄna bee yee nyi baa bↄↄse e nombii kenaŋ man. 46Keŋte aŋmaareŋ gyoo Yesu kaseela baŋ man nyi be man woŋti kela na ↄ dↄↄ. 47Na Yesu gyeŋ kpene keŋ bɛɛ gyueŋ nɛ te ↄ kyaŋa biikyaabii ŋolo kaa seŋ ↄ yenaŋ, 48keŋte ↄ yako wↄ nyiaa, "Walaŋ ŋon ↄ lɛɛ biikyaabii kei ma yele man na ↄ te lɛɛ maŋ, te ŋon ↄ lɛɛ maŋ na ↄ te lɛɛ ŋon ↄ be kpila maŋ nɛ. Nawolo nyi walaŋ ŋon ɛ bɛɛ mo e yɛɛ kolo ɛ man ya nɛ, ŋon kela na ɛ popou." 49Botↄↄ te Gyↄn yako Yesu nyiaa, "De Gbeŋgyoo, de naa balee ŋolo na ↄ ne gegi feliŋkumɛɛ lee n yele man te de tↄↄ e, nawolo nyi ↄ be kpuɛ de man ya." 50Keŋte Yesu tiranↄↄ fa e nyiaa, "Ɛ na tↄ e gbɛɛ ya, nawolo nyi ŋon ↄ bee yoo na ŋon ya nɛ, na ↄ seŋɛɛ ɛ wↄle." 51Weeya ŋan Wurubuarɛ waa mo Yesu gyu adido kɛɛ benaa nɛ, ↄ yɛɛ wa gyueŋ nyi waa gyu Gyerusalɛm donↄↄ man. 52Keŋte ↄ kpila ↄ kaseela baale nyi baa kyaŋ gbɛɛ gyu Samaria donↄↄ daale man na be kaa desina botↄↄ see e. 53Mↄna balaŋ baŋ be kyaa botↄↄ nɛ bɛe nyi bↄↄ lɛɛ e ya, nawolo nyi na ↄ sia gyakae nyi ↄ ne gyu Gyerusalɛm donↄↄ man. 54Ↄ kaseela Gyemisi na Gyↄn kena mena nɛ be bↄↄse e nyiaa, "De Gbeŋgyoo, n ne gyae dɛɛ baake boalaŋ lee adido na kaa kpa wↄ wↄlɛɛ?" 55Botↄↄ te Yesu besenawↄ kɛɛ wↄ te ↄ faree wↄ nyi be naa yɛɛ mena ya. 56Keŋte be popou gbaawↄ gyu akuraa wↄle man. 57Ba ke ta bee gyu keŋ nɛ, walaŋ ŋolo kↄŋawↄ kaa yako Yesu nyiaa, "Yenaŋ kamasɛ keŋ n ke gyu nɛ maa sila neŋ gyu." 58Botↄↄ te Yesu yako e nyiaa, "Nyanyase dana bↄↄneŋ te gyebuse mↄ dana asaase, mↄna Deniwalaŋ Bu ŋon betaŋ botↄↄ keŋ waa mo ↄ nyee teeli ya." 59Walaŋ wↄle ŋolo mↄ kↄŋawↄ Yesu gyaŋ te Yesu yako e nyi, "Sila maŋ." Mↄna walaŋ ŋon yako e nyiaa, "Me Gbeŋgyoo, yela maa taŋgbɛɛ gyu kewuu me kya pɛna me kaa sila neŋ." 60Keŋte Yesu tiranↄↄ fa e nyiaa, "Yela woya kewuu ba woya, mↄna nyaŋ dↄↄ gyu na n kaa kolosi Wurubuarɛ gyoori keŋ wose man nombia." 61Ŋolo mↄ yako Yesu nyiaa, "Me Gbeŋgyoo maa sila neŋ, mↄna yela maa gyu kekalaa ma loŋtona pɛ." 62Keŋte Yesu yako e nyiaa, "Nyaŋ walaŋ ŋon n buŋɛɛ fare dↄↄ te n ne gɛɛse kɛɛ n wↄle nɛ, n tekaboena Wurubuarɛ gyoori keŋ man ka gyoo ya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\