Maake 11

1Keŋte Yesu na ↄ kaseela baŋ korowↄ mo gbɛɛ bee gyu Gyerusalɛm donↄↄ man. Be kelii Bɛtifagi na Bɛtani donↄↄse ŋan ŋe kyaa oliifi bula keŋ teŋa man nɛ, ↄ kpila ↄ kaseela baŋ man bala nyiaa, 2"Ɛ gyu donↄↄ keŋ ke kyaa ɛ siaman nɛ man. Ɛ betaa ɛ na gyoo ke man pɛ nɛ, ɛ kena afurum bu ŋolo kpaŋɛɛ keŋ ŋolo te kyaa ta ↄ dↄↄ see ya. Ɛ booli e na ɛ ka mo e kↄna maŋ. 3Akpaa ŋolo de bↄↄse ŋon nyi, Weera dↄↄ te ɛ ne booli e na? Ɛ yako e nyiaa, De Gbeŋgyoo ne gyae na e, mↄna be gyae ke kyare ya waa besena e kↄŋ." 4Keŋte be gyuuwↄ kena afurum bu ŋon kpaŋɛɛ denanↄↄ man benaa na gbɛɛ te be booli e. 5Be kɛɛ booli e nɛ, balaŋ baŋ ba seŋɛɛ botↄↄ nɛ bↄↄse wↄ nyiaa, "Woŋ yaa ɛ ne booli e ɛ ke yɛɛ?" 6Botↄↄ te be tiranↄↄ ŋgba mena keŋ Yesu be yako wↄ nɛ, te balaŋ baŋ yela ba moo e laŋ. 7Keŋte ba moo e kↄna Yesu te ba moo be kanyaŋse gyakaa ↄ dↄↄ, te Yesu gyeŋawↄ kyaa ↄ dↄↄ. 8Botↄↄ te balaŋ burum moo be kanyaŋse na ba kegbase ŋaale lↄ gbɛɛnaa man, te baale mↄ moo faareŋse ŋan bↄↄ kɛrɛɛ lee ŋale man nɛ lↄ gbɛɛnaa man. 9Na balaŋ baŋ be dↄŋɛɛ Yesu siaman na baŋ be dↄŋ ↄ wↄle nɛ ne fae yeesa kɛlɛɛ e akelegyi yako nyiaa, "Wurubuarɛ waa hiraa walaŋ ŋon ↄ ne kↄŋ De Gbeŋgyoo yele man nɛ. 10De naana Defidi gyoori keŋ bese la kɛɛ kↄŋ. Wurubuarɛ dee yela ka kekↄŋ. Mena dↄↄ ɛ yela dɛɛ lese Wurubuarɛ ŋon ↄ kyaa adido nɛ yele." 11Yesu kelii Gyerusalɛm donↄↄ man nɛ, ↄ gyoo Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ man te ↄ kɛɛ abↄↄ ŋan pou gyaŋee. Na tɛɛ te lam dↄↄ, ŋon na ↄ kaseela kufu bala baŋ gyuu Bɛtani donↄↄ man. 12Tɛɛ kena keŋ Yesu na ↄ kaseela baŋ ba lee Bɛtani bɛɛ kↄŋ Gyerusalɛm donↄↄ man nɛ tanam kyaŋa e. 13Keŋte ↄ naa fiigi daŋ daale lemlem keŋ faareŋse doo ke man, te ↄ tuuwↄ benaa ke nyi waa nyiŋ ke bia di. Ↄ ke gyu ke gyaŋ na ke yɛɛ faareŋse bo keŋ bia be doo ke man ya. Nawolo nyi na te lii ta debaŋ keŋ fiigi daase na see ya. 14Botↄↄ te ↄ falaa daŋ keŋ nyiaa, "Lee gyɛŋ ne gyu n be gyae n ka tekaa se bia na ŋolo ke di ya." Te ↄ kaseela baŋ nyii kpene keŋ ↄ be yako nɛ. 15Be kelii Gyerusalɛm donↄↄ man nɛ, ↄ gyuuwↄ Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ dekpaŋalaŋ man. Ↄ ke gyu botↄↄ nɛ, na balaŋ baŋ ta mo botↄↄ besena kebu dedii. Keŋte ↄ gegi balaŋ baŋ bɛɛ yↄↄ abↄↄ na baŋ bɛɛ lɛɛ abↄↄ botↄↄ nɛ. Ↄ besena baŋ bɛɛ yɛlɛɛ kↄbase nɛ tebuluse buŋii, te ↄ tɛɛse baŋ bɛɛ yↄↄ awuluŋna nɛ gbelɛɛ mↄ lↄ. 16Te ↄ te fa ŋolo gbɛɛ waa seele kolo aneyↄↄŋ kaalaŋ Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ dekpaŋalaŋ man ya. 17Botↄↄ te ↄ bↄↄse balaŋ baŋ nyiaa, "Ɛ te kala ta Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see ŋan ne yako nyi, Wurubuarɛ kpa, 'Me deni gyae ke yɛɛ botↄↄ keŋ tɛɛle kei dↄↄ balaŋ pou baa kↄŋ kaa fane, mↄna ɛmɛɛ ta besena ke yɛɛ ŋmɛɛlatena dɛɛgyaŋee.' " 18Saese kegyiise na Gyudatena mmaraa wolala baŋ ke nyii kpene keŋ ↄ be yako nɛ, be gyae gbɛɛ keŋ baa mo koe e. Mↄna gyakoloŋ gyoo wↄ, nawolo nyi ↄ kawola keŋ te yeli balaŋ baŋ pou wose ta yeŋ wↄ. 19Kelii balinↄↄ nɛ, te ba leewↄ Gyerusalɛm donↄↄ man laŋ. 20Tɛɛ kena nebo keŋ be dↄŋ bee gyu nɛ, be naawↄ nyi fiigi daŋ keŋ Yesu be falaa ke nɛ ta yem leenaŋ ke lila man. 21Botↄↄ te Pita tↄↄse kpene keŋ Yesu be yako nɛ te ↄ yako e nyiaa, "Me Gbeŋgyoo, kɛɛ! Fiigi daŋ keŋ n be falaa ke nɛ ta yem." 22Keŋte Yesu yako wↄ nyiaa, "Ɛ lɛɛ Wurubuarɛ di. 23Ampaŋ yaa mɛɛ yako ŋon nyiaa, walaŋ kamasɛ ŋon waa yako bula kei nyi, 'Kulu lee kɛbo ka gyoo ɛpo man' te ↄ te lɛɛ ↄ wose aŋmaareŋ ya, te ↄ lɛɛ di nyi kpene keŋ ↄ be yako nɛ gyae ke kↄŋ mena fa e nɛ, ke gyae ke kↄŋ mena fa ↄtenate. 24Mena dↄↄ mɛɛ yako ŋon nyiaa, kpene kamasɛ keŋ ɛ fane nyi Wurubuarɛ waa yɛɛ fa ŋon nɛ, ɛ lɛɛ di nyi ɛ te wulaa nyiŋ ke, te ɛ ke nyiŋ ke mↄ. 25Te akpaa n seŋɛɛ n ne fane fa Wurubuarɛ, te n tↄↄse nyi ŋolo nombia doo n konↄↄ man nɛ, kaboena nyi nya mo ↄtenate nombiakumɛɛ kyɛɛ e, na n kya Wurubuarɛ ŋon ↄ kyaa adido mↄ ke nyiŋ mo n wui nombiakumɛɛ kyɛɛ neŋ. 26Mↄna akpaa ɛ ta mo ɛ tebia nombiakumɛɛ kyɛɛ wↄ ya nɛ, ɛ kya ŋon ↄ kyaa adido mↄ be gyae waa mo ɛ wui nombiakumɛɛ kyɛɛ ŋon ya." 27Keŋte Yesu na ↄ kaseela baŋ besewↄ kↄŋ Gyerusalɛm donↄↄ man. Te Yesu ke ta Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ dekpaŋalaŋ man ↄ ne lam nɛ, Wurubuarɛ saese kegyiise na Gyudatena mmaraa wolala na Gyudatena kegyiise kↄŋawↄ ↄ gyaŋ. 28Te be bↄↄse e nyiaa, "Doŋ woŋti yaa n dana n ne yɛɛ mena abↄↄ kɛŋa pou? Amↄte faa na neŋ mena doŋ kenaŋ?" 29Botↄↄ te Yesu tiranↄↄ fa wↄ nyiaa, "Maŋ mↄ ne gyae maa bↄↄse ŋon nombii dokoloŋ. Nyi akpaa ɛ tiranↄↄ fa maŋ nɛ, kenaŋ na maa wola ŋon doŋ keŋ me dana mɛɛ yɛɛ mena abↄↄ kɛŋa pou. 30Gyↄn Wurubuarɛ loŋkesↄ keŋ ↄ be sↄ balaŋ nɛ, ka lee Wurubuarɛ gyaŋ yaa ka lee balaŋ gyaŋ? Ɛ tiranↄↄ fa maŋ." 31Botↄↄ te ba gyoo nombia ŋan man te be bↄↄse dↄŋa nyiaa, "Akpaa de yako nyi ka lee Wurubuarɛ gyaŋ na waa bↄↄse daa nyi, 'Kenaŋ na woŋ dↄↄ te da te lɛɛ Gyↄn nombia ŋan di ya?' 32Te akpaa de yako nyi 'Ka lee balaŋ gyaŋ' na, dee yee balaŋ burum kɛwↄ mↄ. Nawolo nyi be popou ne lɛɛ di nideli nyi Gyↄn yɛɛ Wurubuarɛ dekpeŋkpeŋgyↄↄre e." 33Mena dↄↄ be tiranↄↄ fa Yesu nyiaa, "Dↄↄ gyeŋ ya." Keŋte Yesu mↄ yako wↄ nyiaa, "Akpaa mena na maŋ mↄ ba wola ŋon me doŋ keŋ me dana mɛɛ yɛɛ tom nɛ dalee ya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\