Maake 13

1Yesu kɛɛ lee Gyudatena ↄsom deni dinaa keŋ man nɛ, ↄ kaseela baŋ man ŋolo yako e nyiaa, "De Gbeŋgyoo, kɛɛ boya ŋan bↄↄ mo ma deni kei, na deni keŋ mↄ kyeo!" 2Botↄↄ te Yesu mↄ yako wↄ nyiaa, "Ŋgba ɛ ne naa denɛɛ dinaana kɛŋa? Baa tekerii ŋe popou lↄ keŋ nyi ɛ be gyae ɛ kena boe na boe gyakaa ke dↄↄ dↄↄ ya." 3Keŋte Yesu gyuuwↄ ke kyaa oliifi bula keŋ dↄↄ, te ↄ moo ↄ sia tee Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ. Ↄ kekyaa botↄↄ te Pita na Gyemisi na Gyↄn na Anderiase baageŋ kↄŋawↄ ↄ gyaŋ kaa yako e nyiaa, 4"Wola daa debaŋ keŋ nombia kɛŋa pou gyae ke kↄŋ. Woŋ te dɛɛ mo naa nyi kɛŋa pou gyae ke kↄŋ?" 5Botↄↄ te Yesu yako wↄ nyiaa, "Ɛ kɛɛ ɛ wose man nideli, na ŋolo ba beo ŋon ya. 6Balaŋ burum baa kↄŋ ma yele man na be kaa yako nyi, 'Baŋ yɛna maŋ Nyeelɛɛre ŋon,' na baa beo balaŋ burum na baa yo gbɛɛ. 7Akpaa ɛ nyii yoo na yoose nombia nɛ, ɛ na yeli ɛ wↄe ke lↄ ŋon ya. Kaboena nyi mena abↄↄ kɛŋa pou dɛɛkↄŋ mena, mↄna kei bɛɛ wolo nyi debaŋ ↄtomante keŋ te lii ya. 8Tɛɛlese baa koro seŋ tia dↄŋa, na gyooneŋ mↄ ka koro seŋ tia dↄŋa. Tɛɛle gyae ke wosi yenaase burum, te tanam mↄ gyae ke yala tɛɛle dↄↄ. Mↄna kɛŋa pou yɛɛ yaa ŋgba fulute kadoŋee kewalaŋ nɛ. 9Mena dↄↄ ɛ kɛɛ ɛ wose dↄↄ nideli, nawolo nyi baa mo ŋon gyina donↄↄ kegyiise na baa tuku ŋon Gyudatena ↄsom denɛɛ man. Lee maŋ dↄↄ, baa mo ŋon gyu tɛɛle kegyiise na gyooneŋ siaman. Kei gyae ke yela ɛ ke nyiŋ gbɛɛ kolosi Wurubuarɛ nombia ŋan fa wↄ. 10Mↄna kaboena nyi me silala baa taŋgbɛɛ kolosi Wurubuarɛ nombia kpaakpaa ŋan fa tɛɛle kei dↄↄ balaŋ pou pɛ. 11Nyi akpaa be kyaŋ ŋon gyu nombia dedii man nɛ, ɛ na wↄlɛɛ na kpene keŋ ɛ keyako ya. Kpene keŋ Wurubuarɛ waa mo do ɛ nↄↄse man debaŋ kenaŋ nɛ, keŋ te kaboena nyi yaa yako. Nawolo nyi na ɛmɛɛ ne gyae la ɛ kekolosi ya, mↄna Wurubuarɛ feliŋ ŋon ne gyae la waa kolosi fa ŋon. 12Naa lolo bia baa lese dↄŋa fa yeŋ, na kya mↄ ka lese ↄ bu fa yeŋ. Bia baa koro seŋ tia ba lolala, na baa lese wↄ fa yeŋ. 13Maŋ dↄↄ balaŋ pou baa kↄla ŋon. Mↄ walaŋ ŋon ↄ kyaŋ ↄ wose seŋ keŋkeŋ kelii ↄto nɛ, Wurubuarɛ waa lɛɛ ↄ nyee. 14Nyi akpaa ɛ naa kpene keŋ bɛɛ kↄle te ke dana duwaare nɛ de kaa seŋ botↄↄ keŋ tekaboena nyi ke dɛɛ seŋ ya nɛ, (kaboena nyi walaŋ kamasɛ ŋon ↄ ne kala tↄne kei nɛ, waa yɛɛ kakyeŋ na waa nyii ke man). Dekↄŋ mena na, balaŋ baŋ be kyaa Gyudia tɛɛle dↄↄ nɛ, baa yeu gyu bulase dↄↄ. 15Nyi akpaa ŋolo kyaa ↄ deni nyee dↄↄ na, ↄ na tisi kↄŋ tɛɛle man nyi ↄ kaa mo ↄ kolo ya. 16Te akpaa ŋolo mↄ kyaa wↄↄman na, ↄ na bese gyu dɛɛ nyi ↄ ka mo ↄ kegba ya. 17Mena weeya ŋenaŋ man nɛ, fulɛɛtena na talabose baa laako. 18Mena dↄↄ ɛ fane fa Wurubuarɛ nyi, mena nombia kɛŋa naa kↄŋ waaretɛɛ ya. 19Nawolo nyi weeya ŋenaŋ man nɛ, balaŋ baa naa diyem keŋ leenaŋ debaŋ keŋ Wurubuarɛ be yɛɛ tɛɛle kei kaa lii na gyɛŋ nɛ, mena diyem kenaŋ te kↄŋa ta see ya, te ke dinↄↄ mↄ be gyae kekↄŋ mↄ see ya. 20Na Wurubuarɛ ke kↄkee kayeyɛɛ weeya kɛŋa ya nɛ, nafↄ ŋolo na ŋolo be gyae waa ka ya. Mↄna lee ↄ balaŋ baŋ ↄ ba lese see nɛ dↄↄ, te ↄ kↄkee weeya ŋenaŋ. 21Debaŋ kenaŋ de lii te ŋolo de yako ŋon nyi 'Ɛ kɛɛ Kristo ŋon kyaa kɛbo, yaa ↄ kyaa yenaŋ daale na' ɛ na lɛɛ ke di ya. 22Nawolo nyi balaŋ baa dii akɛrɛɛ nyi baŋ yɛna maŋ Kristo ŋon, te baale mↄ baa dii akɛrɛɛ nyi be yɛɛ Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄrawↄ. Baa yɛɛ gyakoloŋ nombia na nombia dinaana, te akpaa be tale nyiŋ gbɛɛ koraŋ na, baa mo beo Wurubuarɛ balaŋ baŋ ↄ ba lese see nɛ. 23Mↄna ɛmɛɛ dↄↄ ɛ doo ɛ wose dↄↄ, nawolo nyi me taŋ wulaa yako ŋon nombia kɛŋa." 24Weeya ŋenaŋ man kayeyɛɛ kɛŋa pou wↄle na weese waa gyoo ditiŋtɛɛ, te gyaalaŋ mↄ be gyae waa wolose ya. 25Kyolobiise baa lee adido kaa yala. Te abↄↄ ŋan pou ŋe kyaa adido nɛ, gyae ke wosi. 26Debaŋ kenaŋ nɛ, balaŋ baa naa maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon ta mo doŋ na gyoorobiiri lee ŋↄma man adido mɛɛ kↄŋ. 27Te maa kpila me kpilala lee adido na be kaa yilaa me balaŋ baŋ Wurubuarɛ ba lese wↄ see tɛɛle kei dↄↄ yenaŋ kamasɛ nɛ. 28Keŋte Yesu besewↄ yako wↄ nyiaa, "Ɛ kɛɛ fiigi daŋ na ɛ ke kasee kolo lee ka wose man. Akpaa ɛ naa ŋgba ke tombia da potee faareŋse wↄlɛɛ nɛ, na ɛ gyeŋ nyi awuluŋtɛɛ ta benaa baa. 29Mena mↄ te akpaa ɛ naa mena nombia kɛŋa ne kↄŋ na, ɛ gyeŋ nyi maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon kekↄŋ ta benaa taŋ. 30Ampaŋ yaa mɛɛ yako ŋon nyi balaŋ baŋ be kyaa gyɛŋ kei nɛ, be duuluŋ be gyae ke munu taŋ ya, pɛte nombia kɛŋa kekↄŋ. 31Adido na tɛɛle kei pou gyae ke gyu ↄto, mↄna me nↄↄwoya dↄↄ ŋan gyae ke kyaa kekpaakekpaa." 32Keŋte Yesu besewↄ yako wↄ nyiaa, "Ŋolo ba gyeŋ wee na debaŋ keŋ kɛŋa pou gyae ke kↄŋ ya. Wurubuarɛ kpilala baŋ be kyaa adido, na maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon koraŋ ba gyeŋ ya. Gyisɛ me kya ŋon ↄ kyaa adido nɛ waageŋ gyeŋa la. 33Mena dↄↄ ɛ kɛɛ nideli na ɛ ke desina ɛ wose see, nawolo nyi ɛ ba gyeŋ wee keŋ debaŋ kenaŋ gyae ke kↄŋ ya. 34Ke yɛɛ ŋgba walaŋ ŋon ↄ ba koro ↄ ne gyu gbɛɛ, te ↄ ba mo ↄ dekpaŋalaŋ do ↄ tewulɛɛ nyiŋmaa man nɛ. Ↄ faa be man walaŋ kamasɛ tom keŋ waa yɛɛ, te ↄ yako ŋon ↄ na deke denanↄↄ keŋ nɛ nyi waa deke ke nideli. 35Mena dↄↄ ɛmɛɛ mↄ ɛ doo ɛ wose dↄↄ, nawolo nyi ɛ ba gyeŋ wee keŋ dekpaŋalaŋte ŋon waa kↄŋ ya. Waa tale kↄŋ balinↄↄ yaa tɛɛnsana, yaa kegyim kɛɛ lↄ woya, yaa nebo nebo. 36Ɛ doo ɛ wose dↄↄ na ↄ be kↄŋ kaa futaa ŋon nyi ɛ doo dosoroŋ man ya. 37Nombii kei mɛɛ yako ŋon nɛ, mɛɛ yako baa fa balaŋ pou. Ɛ doo ɛ wose dↄↄ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\