Maake 14

1Keka weeya ala na Gyudatena nyeekelɛɛwee dinaa keŋ kedi kelii nɛ, Wurubuarɛ saese kegyiise baŋ na Gyudatena mmaraa wolala gyae gbɛɛ keŋ baa mo adao gbɛɛneŋ kyaŋ Yesu na baa ko e. 2Keŋte be yakowↄ nyi, "Ɛ na fa dɛɛ kyaŋ e nyeekelɛɛwee dinaa kei kedi man ya, na mena ya na balaŋ baŋ baa yela donↄↄ keŋ ke siŋii." 3Yesu ke kyaa Bɛtani donↄↄ man nɛ, ↄ gyuuwↄ Simↄn ŋon nafↄ ↄ na wee kawee yayam nɛ dɛɛ ↄ kaa di. Te alo ŋolo kↄŋawↄ botↄↄ na ↄ dana nuŋ ofoŋofoŋte keŋ ke dana koyadoŋ nɛ porontia tↄↄ. Botↄↄ te ↄ toro ke te ↄ toosi nuŋ keŋ woli Yesu nyeeman. 4Te balaŋ baŋ be kyaa botↄↄ nɛ baale gyeŋa baŋ bↄↄse dↄŋa nyiaa, "Weera dↄↄ te ↄ wↄlɛɛ nuŋ kei mena. 5Nafↄ baa tale yↄↄ nuŋ kei kela tomyɛɛre kulutoo dokoloŋ kↄba, na waa mo ke fa ayematena." Botↄↄ te ba too be nↄↄ gyakaa alo dↄↄ. 6Keŋte Yesu yako wↄ nyiaa, "Ɛ yela e, weera dↄↄ te ɛ ne kale na alo ŋon mena e? Ↄ te yɛɛ kolo kpaakpaa fa maŋ. 7Ayematena dↄↄ, baa kyaa ɛ gyaŋ debaŋ kamasɛ. Te debaŋ kamasɛ keŋ ɛ gyae na, ɛ ke tale yɛɛ deeli fa wↄ. Mↄna maŋ dↄↄ, mↄↄ gyae maa kyaa ɛ gyaŋ kelii ↄto ya. 8Ↄ te yɛɛ kpene keŋ waa tale. Ↄ te taŋgbɛɛ kyɛɛkee nuŋ woli maŋ, na kawola nyi ↄ te desina maŋ fa me ke wuu pɛna maa yeŋ. 9Ampaŋ yaa mɛɛ yako ŋon ɛ ke nyii nyiaa, tɛɛle kei dↄↄ yenaŋ kamasɛ keŋ baa kolosi Wurubuarɛ nombia kpaakpaa ŋan nɛ, baa yako kpene keŋ alo kei be yɛɛ nɛ na baa mo tↄↄse e." 10Keŋte Gyudase Isekarↄte ŋon ↄ yɛɛ Yesu kaseela kufu bala baŋ man ŋolo e nɛ, gyuuwↄ Wurubuarɛ saese kegyiise baŋ gyaŋ nyi waa lese Yesu fa wↄ. 11Be ke nyii mena nɛ, yɛɛ wↄ gyoŋ te be yakowↄ see nyi baa fa e kↄba. Lee botↄↄ te Gyudase Isekarↄte kɛo gbɛɛ keŋ waa mo lese e fa wↄ. 12Nyeekelɛɛwee kedi wee gyaŋgbate keŋ bee di bodobodo keŋ tee be doo ke man ya, te bɛɛ ko Nyeekelɛɛwee kedi nambu ŋon kelii nɛ, Yesu kaseela baŋ kↄŋawↄ ↄ gyaŋ kaa bↄↄse e nyiaa, "Aleŋ te n ne gyae nyi de kaa desina see fa nyeekelɛɛwee dinaa weenɛɛ ŋan?" 13Botↄↄ te ↄ kpila ↄ kaseela baŋ bala te ↄ yako wↄ nyiaa, "Ɛ gyu Gyerusalɛm donↄↄ man. Ɛ ne gyu na ɛ ke gyaŋee na balee ŋolo seele na loŋ na ogele. Ɛ sila e. 14Dekpaŋalaŋ keŋ man waa gyoo nɛ, ɛ yako dekpaŋalaŋte ŋon nyi, De Gbeŋgyoo ŋon kpa dɛɛ bↄↄse neŋ nyiaa, 'Aleŋ te ŋↄↄla deni keŋ daa na me kaseela baŋ dɛɛ kaa di nyeekelɛɛwee dinaa weenɛɛ ŋan nɛ kyaa?' 15Balee ŋonaŋ waa wola ŋon abansoro deni dinaa daale keŋ ke kyaa adido te bↄↄ desina ke man nideli nɛ. Ɛ desina botↄↄ na de kaa di weenɛɛ ŋan." 16Ↄ kaseela baŋ ke gyu kelii donↄↄ keŋ man nɛ, be naa kpene kamasɛ keŋ Yesu be yako wↄ nɛ pɛpɛɛpɛ, te be desina nyeekelɛɛ weenɛɛ ŋan see botↄↄ. 17Kelii balinↄↄ nɛ, Yesu na ↄ kaseela kufu bala baŋ kↄŋawↄ botↄↄ. 18Ba ke kyaa bee dii nɛ, te Yesu yako wↄ nyiaa, "Ampaŋ yaa mɛɛ yako ŋon nyi ɛmɛɛ baŋ daa na ŋon kyaa dee dii nɛ, ɛ man ŋolo waa lese maŋ fa." 19Botↄↄ te dekↄkↄrↄkↄↄ kyaŋa ↄ kaseela baŋ, te be bↄↄse Yesu dokoloŋ dokoloŋ nyiaa, "De Gbeŋgyoo, maŋ yaa amↄte?" 20Te Yesu yako wↄ nyiaa, "Ɛmɛɛ kufubala kɛwↄ man ŋolo ŋon daa na e na do de nyiŋmaa nyefale dokoloŋ kei man nɛ. 21Maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon maa yeŋ ŋgba mena keŋ Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see ne yako lee ma wose man nɛ, mↄna walaŋ ŋon waa lese maŋ fa nɛ waa laako. Nyi beŋ ta lola walaŋ ŋonaŋ ya na, nafↄ dei." 22Yesu na ↄ kaseela baŋ kee dii nɛ, ↄ moo bodobodo te ↄ fanewↄ fa Wurubuarɛ karaŋ, te ↄ kara ke mo fa ↄ kaseela baŋ. Keŋte ↄ yako wↄ nyiaa, "Ɛ lɛɛ di, kei yɛna ma wosenaane keŋ." 23Kenaŋ wↄle te ↄ moo leenↄↄ keŋ soloŋ doo ke man nɛ te ↄ fanewↄ fa Wurubuarɛ karaŋ, te ↄ moo ke fa ↄ kaseela baŋ. Keŋte be popou nyↄↄwↄ lee ke man. 24Botↄↄ te ↄ yako wↄ nyiaa "Kei yɛna me fatabo keŋ Wurubuarɛ be kyɛɛkee leki na waa mo tↄ nↄↄkebakesee wↄle keŋ nↄↄ. Kei ne gyae la ke yela na Wurubuarɛ ka mo balaŋ burum nombiakumɛɛ kyɛɛ wↄ. 25Ampaŋ yaa mɛɛ yako ŋon nyiaa, mↄↄ gyae maa tekaa nyↄↄ soloŋ kei bela ya, kelii wee keŋ maa bese nyↄↄ ke wↄle Wurubuarɛ gyoori keŋ man." 26Ba ke kpee nↄↄneŋ lese Wurubuarɛ yele nɛ, te ba leewↄ donↄↄ keŋ man gyu oliifi bula keŋ dↄↄ. 27Botↄↄ te Yesu yako wↄ nyiaa, "Ɛ popou ɛ ke yeu tina maŋ yela. Nawolo nyi Wurubuarɛ yakowↄ ↄ nombia aŋmaraseŋ see ŋan man lee ma wose man nyiaa, 'Maa gyↄ namensekɛɛlere ŋon lↄ, na ↄ namense baŋ pou ke yaasee.' 28Mↄna me fom lee yeŋ man na, maa kyaŋ ŋon gbɛɛ gyu Galelia tɛɛle man." 29Keŋte Pita yako e nyiaa, "Akpaa be popou de yeu tina neŋ yela koraŋ na, maŋ dↄↄ mↄↄ gyae maa tina neŋ yela korakora ya." 30Botↄↄ te Yesu yako Pita nyiaa, "Ampaŋ yaa mɛɛ yako neŋ nyi gyɛŋ nelim kei pɛte kegyim kelↄ woya betabola nɛ, nyaŋ ke bɛɛ betabotooro nyi n ba gyeŋ maŋ korakora ya." 31Keŋte Pita yakowↄ seŋ ke dↄↄ keŋkeŋ nyiaa, "Akpaa nyi ke yɛɛ yeŋ ke koraŋ na, mↄↄ gyae maa bɛɛ nyi mↄↄ gyeŋ neŋ korakora ya." Te ↄ kaseela akaŋ baŋ pou mↄ yakowↄ mena. 32Yesu na ↄ kaseela baŋ kelii botↄↄ keŋ bɛɛ baake nyi Gɛkyɛmane nɛ ↄ yako wↄ nyiaa, "Ɛ kyaa kɛbo na me kaa fane." 33Te ↄ moo Pita na Gyemisi na Gyↄn sila ↄ wose. Botↄↄ te nombia takaa e nideli, keŋ nyi ↄ bɛɛ gyeŋ mena keŋ waa yɛɛ ↄ wose ya. 34Te ↄ yako ↄ kaseela baŋ nyiaa, "Nombia ne takaa maŋ nideli keŋ mɛɛ gyae maa yeŋ. Ɛ kyaa kɛbo, ɛ na doo ya." 35Keŋte ↄ gyuuwↄ ↄ siaman kyomii te ↄ tisiwↄ buŋ te ↄ fanewↄ fa Wurubuarɛ nyi, akpaa ↄ ne gyae na waa yela kaale kei ke laŋ ↄ nyee dↄↄ. 36Te ↄ yakowↄ nyi, "Me kya, kpene kamasɛ be taŋ neŋ doŋ ya. Lese kaale kei me dↄↄ. Mↄ na yɛɛ kpene keŋ maŋ ne gyae ya. Yɛɛ kpene keŋ nyaŋ gbagba ne gyae." 37Ↄ ka bese kↄŋ nɛ, ↄ kaa naawↄ na ba te doo te ↄ gyuusu wↄ bↄↄse Simↄn Pita nyiaa, "Simↄn, ɛ te doo? Ɛ te tale kyaa na ɛ ka deke debaŋ dokoloŋ kooŋ keŋ nyi ɛ be doo yee? 38Ɛ na doo ya, ɛ fane na ɛ be nyiŋ gyoo kekɛɛsekɛɛ man ya. Ma gyeŋ nyi ɛ konↄↄse man na ɛ ne gyae ɛ ke yɛɛ ma kegyaebii, mↄna ɛ wosenaane man na ɛ be taŋ mena doŋ kenaŋ ya." 39Keŋte Yesu besewↄ gyu ke fane yako nombii dokoloŋ kenaŋ bela. 40Ↄ ka bese kↄŋ be gyaŋ na be sɛɛ be doo, nawolo nyi dosoroŋ doo be siaman te be ta gyeŋ kpene keŋ baa yako ya. 41Keŋte Yesu besewↄ kↄŋ be gyaŋ betabotoorote te ↄ bↄↄse wↄ nyi, "Ɛ sɛɛ ɛ gyakaa dosoroŋ kei dↄↄ ɛ ne fɛɛfo? Tekaboe mena, debaŋ keŋ te lii. Be ta lese maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon fa nombiakumɛɛyɛɛra. 42Ɛ koro dee gyu de kaa gyaŋee na wↄ. Ŋon ↄ na lese maŋ waa fa nɛ te tuŋ daa taŋ." 43Yesu ke gyakaa ↄ ne kolosi nɛ, Gyudase ŋon ↄ yɛɛ kaseela kufu bala baŋ man ŋolo e nɛ, kaa bɛɛwↄ lee be dↄↄ. Na balaŋ dikpii keŋ be dana yoosilase na akpokpose, na Wurubuarɛ saese kegyiise na Gyudatena mmaraa wolala baŋ Gyudatena kegyiise ba lese do na e nɛ silana e. 44Na Gyudase ŋon ↄ ba lese e fa nɛ taŋ taŋgbɛɛ yako balaŋ baŋ nyiaa, "Walaŋ ŋon maa pukaa e nɛ ŋon ŋonaŋ, ɛ kyaŋ e keŋkeŋ na ɛ ka mo e ta." 45Gyudase ka betaa lii Yesu gyaŋ nɛ, ↄ baake e nyi, "Me Gbeŋgyoo," te ↄ pukaa e. 46Botↄↄ te balaŋ baŋ kyaŋa e. 47Keŋte Yesu kaseela baŋ man ŋolo ŋon ↄ seŋɛɛ botↄↄ nɛ lese ↄ yoosila kara Wurubuarɛ saese kegyia ŋon tobaale deŋele lese ke lↄ. 48Botↄↄ te Yesu bↄↄse wↄ nyiaa, "Me yɛɛ walaŋkum e te ɛ moo yoosilase na akpokpose ɛ ne kↄŋ ɛ kaa kyaŋ maŋ? 49Wee kamasɛ keŋ me kyaa ɛ gyaŋ Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ man mɛɛ wola ŋon nɛ, ɛ te kyaŋ maŋ ya. Mↄna nombia kɛŋa pou kↄŋae, na ke yela Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see ŋan ke kↄŋ mena." 50Keŋte Yesu kaseela baŋ pou yeuwↄ tina e yela. 51Na tobaale ŋolo ŋon ↄ wuuna kanyaŋbii nɛ silana Yesu. Be ka mo baa kyaŋ e nɛ, 52te ↄ leewↄ be nyiŋmaa man yeu diteŋteli tina ↄ kanyaŋbii keŋ yela. 53Keŋte ba moo Yesu gyu Wurubuarɛ saese kegyia ŋon gyaŋ, te Wurubuarɛ saese kegyiise baŋ pou na Gyudatena mmaraa wolala, na Gyudatena kegyiise kaa gyaŋeewↄ botↄↄ. 54Na Pita silana Yesu wↄle wↄle lemlem gyu Wurubuarɛ saese kegyia ŋon dekpaŋalaŋ man. Botↄↄ te Pita gyuuwↄ ke kyaa kotↄtↄↄtena baŋ bee gyee dekpaŋalaŋ keŋ nɛ gyaŋ bee woli boalaŋ. 55Na Wurubuarɛ saese kegyiise, na Gyudatena kegyiise akaŋ baŋ ne kɛo nombii keŋ baa mo gyakaa ↄ dↄↄ na baa nyiŋ gbɛɛ ko e, mↄ be te nyim ya. 56Balaŋ burum kↄŋawↄ kaa kɛrɛɛ ↄ nↄↄse, mↄna be nↄↄwoya ŋan te kyaa na dↄŋa ya. 57Te baale korowↄ kɛrɛɛ ↄ nↄↄse nyiaa, 58"De te nyii nyi ↄ kpa waa tekerii Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ balaŋ be maa nɛ, te weeya atooro wↄle na waa ma wↄle keŋ te yɛɛ walaŋ maa na ke ya." 59Baŋ mↄ nombia ŋan bↄↄ kaa yako nɛ, te kyaa na dↄŋa ya. 60Botↄↄ te Wurubuarɛ saese kegyia ŋon korowↄ seŋ kebu keŋ nsana nsana te ↄ bↄↄse Yesu nyiaa, "N be tiranↄↄ yee? Woŋ dↄↄ te balaŋ kɛwↄ ne kɛrɛɛ n nↄↄse, te n be tiranↄↄ ya?" 61Mↄ Yesu te gyuusu ↄ nↄↄ ya. Botↄↄ te Wurubuarɛ saese kegyia ŋon bↄↄse e nyi, "Nyaŋ yɛna nyeelɛɛre ŋon Wurubuarɛ be yako see nyi nyaŋ ke kↄŋ nɛ? Nyaŋ yɛna Wurubuarɛ ŋon kaboena nyi baa lese ↄ yele nɛ bu dokoloŋ ŋon?" 62Keŋte Yesu tiranↄↄ nyi, "Ayi, maŋ ŋonaŋ. Ɛ kena maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon kyaa Wurubuarɛ doŋte ŋon dunoluŋ dↄↄ. Na ɛ ka bese naa maŋ na me dↄŋ ŋↄma man adido mɛɛ kↄŋ." 63Botↄↄ te Wurubuarɛ saese kegyia ŋon tirii ŋon gbagba kegba te ↄ bↄↄse wↄ nyiaa, "Woŋ adansɛɛ yaa dɛɛ gyae dee nyii bela?" 64Ɛ te nyii mmusuo nombia ŋan ↄ be yako yee? Sena yaa ɛ na gyueŋ lee ke man? Te kegyiise baŋ pou too be nↄↄ gyakaa ↄ dↄↄ bu e fↄↄ nyi, "Kaboena nyi baa ko e." 65Keŋte balaŋ baŋ baale fiasɛɛ bɛɛ tↄ nↄↄloŋ woli e, te be wuu ↄ sia na bɛɛ takee e akↄtase. Te be bↄↄse e nyi, "Wurubuarɛ dekpeŋkpeŋgyↄↄre, wola daa ŋon ↄ be gyↄ neŋ." Keŋte ba moo e fa kotↄtↄↄtena baŋ te baŋ mↄ ke tuku e. 66Pita ke kyaa dekpaŋalaŋ keŋ man nɛ, Wurubuarɛ saese kegyia ŋon alebu ŋolo kↄŋawↄ botↄↄ. 67Ↄ kena Pita kyaa ↄ ne woli boalaŋ nɛ, ↄ kɛɛ e yididi te ↄ yako e nyiaa, "Nyaŋ mↄ n kpuɛ na Yesu Nasarɛte baale ŋon." 68Mↄ Pita lɛɛ aŋmaareŋ te ↄ yako e nyi, "Mↄↄ gyeŋ kpene keŋ n ne yako nɛ man korakora ya." Botↄↄ te Pita leewↄ gyu denanↄↄ keŋ man. 69Alebu ŋon ka bese naa Pita botↄↄ nɛ ↄ yako balaŋ baŋ ba seŋɛɛ botↄↄ nɛ nyiaa, "Balee kei mↄ kpuɛ na wↄ." 70Mↄ Pita besewↄ bɛɛ ke bela. Kenaŋ wↄle nɛ, balaŋ baŋ ba seŋɛɛ botↄↄ nɛ besewↄ yako Pita nyiaa, "Ke yɛɛ ampaŋ nyi n kpuɛ na wↄ, nawolo nyi n yɛɛ Galelia baale e." 71Botↄↄ te Pita moo nↄↄdoŋ kolosi te ↄ kaŋa ntam kpu nyiaa, "Mↄↄ gyeŋ balee kei ŋon ɛ ne kolosi ↄ wose man nombia nɛ korakora ya" 72Debokenaŋ man te kegyim lↄↄ woya betabolate. Keŋte Pita tↄↄse nombia ŋan Yesu be yako e nɛ nyiaa, "Pɛ kegyim kelↄ woya betabola na, nyaŋ ke bɛɛ betabotooro nyi n ba gyeŋ maŋ ya." Keŋte ↄ yɛlɛɛwↄ do ↄ ne wii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\