Mateo 23

1Keŋte Yesu kolosiwↄ fa balaŋ dikpii keŋ na ↄ kaseela baŋ nyiaa, 2"Gyudatena mmaraa wolala na Farasiitena baŋ yɛna balaŋ baŋ be dana gbɛɛ nyii baa tale lese Wurubuarɛ mmaraase ŋan man. 3Mena dↄↄ kaboena nyi yaa tei wↄ, na ɛ ke sila kpene kamasɛ keŋ bɛɛ wola ŋon nɛ. Mↄna ɛ na yɛɛ kpene keŋ bɛɛ yɛɛ nɛ ya, nawolo nyi bↄↄ ne di be kawola keŋ dↄↄ ya. 4Bɛɛ bake kasolↄse ŋan kela balaŋ nɛ yere wↄ, mↄna baŋ gbagba bɛɛ sɛɛ yɛɛ kolo kyomii kyↄ wↄ na baa tale seele be kasolↄse ŋenaŋ ya. 5Kpene kamasɛ keŋ bɛɛ yɛɛ nɛ, bɛɛ yɛɛ bo na balaŋ ke nyiŋ naa wↄ. Wonembu tↄne adakaasebia ŋan bɛɛ yɛɛ te bɛɛ ŋmarase Wurubuarɛ nombia do ŋe man te bɛɛ mo mataa be tirinↄↄse na be baamense dↄↄ nɛ, bee yeli be wui ŋan na keeree. Te ŋmeeseŋ ŋan bɛɛ mo gbili ba kegba wurikyimse ŋan nↄↄsebia te ŋee wuluŋu nɛ, bee yeli be wui ne yɛɛ dↄↄloŋ dↄↄloŋ. 6Bɛɛ gyae akyaese kpaakpaa be dɛɛgyaŋee di gyoŋ, na Gyudatena ↄsom denɛɛ man. 7Bɛɛ gyae nyi balaŋ ke buŋii do wↄ nↄↄ balaŋ dɛɛgyaŋee man, te bɛɛ gyae mↄ nyi balaŋ ke baake wↄ nyi 'Wolala.' 8Mↄna ɛmɛɛ dↄↄ, ɛ na yele baa baake ŋon nyi 'Wolala' ya, nawolo nyi ɛ popou dana wolale dokoloŋ kooŋ bo, te ɛ yɛɛ walaŋ dokoloŋ mↄ biawↄ. 9Te ɛ na baake ŋolo mↄ tɛɛle kei dↄↄ nyi ɛ 'Kya' ya, nawolo nyi ɛ dana kya dokoloŋ kooŋ bo. Ŋon yɛna ŋon ↄ kyaa adido nɛ. 10Mena ke te ɛ na yele baa baake ɛ man ŋolo nyi 'Siamante' ya, nawolo nyi ɛ dana siamante dokoloŋ bo. Ŋon yɛna nyeelɛɛre ŋon Wurubuarɛ be yako see nyi waa kↄŋ nɛ. 11Walaŋ ŋon ↄ yɛɛ kegyia e ɛ man nɛ, waa bese ɛ kegbetibii. 12Walaŋ ŋon ↄ gyina ↄ wose adido na, Wurubuarɛ waa yↄkↄse e, te ŋon ↄ yↄkↄse ↄ wose na, Wurubuarɛ waa gyina adido. 13Ɛmɛɛ mmaraa wolala na Farasiitena baŋ ɛ na beo ɛ wose, ɛ laako. Nawolo nyi ɛ ne tↄ balaŋ gbɛɛ nyi be na gyoo Wurubuarɛ gyoori keŋ man ya. Ɛmɛɛ gbagba bɛɛ gyoo ke man ya, mↄna baŋ bɛɛ yɛɛ kakyeŋ baa gyoo ke man mↄ nɛ, ɛ bɛɛ fa wↄ gbɛɛ ya. 14Ɛmɛɛ mmaraa wolala na Farasiitena baŋ ɛ na beo ɛ wose, ɛ laako. Nawolo nyi ɛ na beo liala lɛo ba abↄↄ ŋan be dana nɛ. Ɛ ne fane kyare na ɛ ka mo beo balaŋ nyi ɛ yɛɛ balaŋ kpaakpaawↄ. Mena dↄↄ Wurubuarɛ waa wↄŋ ɛ deŋela nideli kela walaŋ kamasɛ. 15Ɛmɛɛ mmaraa wolala na Farasiitena baŋ ɛ na beo ɛ wose, ɛ laako. Nawolo nyi ɛ na mo ɛpo dↄↄ, kila tɛɛle dↄↄ pou nyi ɛ ke nyiŋ walaŋ dokoloŋ na ↄ kaa sila Wurubuarɛ. Mↄna akpaa ɛ nyiŋ walaŋ ŋonaŋ na, ɛ ne yeli ↄ dinↄↄ na bese wↄlɛɛ koraŋ keŋ nyi diyem keŋ waa naa boalaŋ man nɛ, kela ɛmɛɛ gbagba wui betabola. 16Ɛmɛɛ siayɛlɛɛsatena baŋ ɛ na wola balaŋ gbɛɛ nɛ, ɛ laako nawolo nyi ɛ kpa akpaa ŋolo de kaŋ Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ ntam na ka te yɛɛ kolo ya, mↄna akpaa ŋolo de kaŋ kↄba yayam abↄↄ ŋan doo Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ man ntam na, kaboena nyi waa di ntam kenaŋ dↄↄ. 17Ɛmɛɛ siayɛlɛɛsatena ayiŋtena, woŋti kela na ke dↄↄ? Kↄba yayam abↄↄ ŋan yaa Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ ne yele kↄba abↄↄ ŋan na bese Wurubuarɛ wui nɛ? 18Ɛ na bese yako nyi, akpaa ŋolo de kaŋ Wurubuarɛ kedeesa boe keŋ ntam na te yɛɛ kolo ya, mↄna akpaa ↄ kaŋ abↄↄ ŋan gyakaa kedeesa boe keŋ dↄↄ nɛ ntam na, kaboena nyi waa di ntam keŋ dↄↄ. 19Ɛmɛɛ siayɛlɛɛsatena, woŋti kela na ke dↄↄ? Abↄↄ ŋan gyakaa kedeesa boe keŋ dↄↄ nɛ, yaa kedeesa boe keŋ ne yele kedeesa abↄↄ ŋan na bese Wurubuarɛ wui nɛ? 20Lee mena dↄↄ walaŋ kamasɛ ŋon ↄ kaŋ Wurubuarɛ kedeesa boe keŋ ntam na, nawolo baa nyi ↄ te kaŋ abↄↄ ŋan pou gyakaa ke dↄↄ nɛ ntam. 21Te walaŋ ŋon ↄ kaŋ Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ ntam na, nawolo baa nyi ↄ te kaŋ keŋ na Wurubuarɛ ŋon ↄ kyaa ke man nɛ ntam. 22Mena mↄ te walaŋ ŋon ↄ kaŋ adido ntam na, nawolo baa nyi ↄ te kaŋ Wurubuarɛ gyoorogbeli keŋ, na Wurubuarɛ ŋon ↄ kyaa ke dↄↄ nɛ ntam. 23Ɛmɛɛ mmaraa wolala na Farasiitena baŋ ɛ na beo ɛ wose, ɛ laako. Nawolo nyi ɛ na mo ɛ wↄↄman abↄↄ buruburu gba kufu man dekpeŋ dokoloŋ fa Wurubuarɛ, mↄna ɛ te tina kpene keŋ ne hia nyi yaa yɛɛ mmaraa keŋ man nɛ yela. Ɛ bee di nombia na ŋe gbɛɛ ya, te ɛ bee wii balaŋ waraŋase ya, te ɛ bee di anokoare mↄ ya. Nafↄ kaboena nyi yaa yɛɛ mena abↄↄ kɛŋa pou, na ɛ ka bese fa ɛ wↄↄman abↄↄ buruburu ŋan kufu man dekpeŋ dokoloŋ bela kpu. 24Ɛmɛɛ siayɛlɛɛsatena baŋ ɛ dↄŋ balaŋ siaman. Ɛ ne tale kyↄsee lese wonembia buruburu lee ɛ soloŋse man, mↄna ɛ ne lilii wonembia dinaana. 25Ɛmɛɛ mmaraa wolala na Farasiitena baŋ ɛ na beo ɛ wose, ɛ laako. Nawolo nyi ɛ ne faafo ɛ leenↄↄse na ɛ nyefalɛɛ wↄle bo, mↄna ŋe man dana ayimɛɛ. Nawolo nyi abↄↄ ŋan doo ŋe man nɛ, anibiri na doŋ te ɛ na mo ŋere balaŋ lɛo ŋa. 26Ɛmɛɛ Farasiitena siayɛlɛɛsatena, ɛ taŋgbɛɛ faafo ɛ leenↄↄse na ɛ nyefalɛɛ ŋan tↄↄman na, ŋe wↄle mↄ gyae ka lee. 27Ɛmɛɛ mmaraa wolala na Farasiitena baŋ ɛ na beo ɛ wose, ɛ laako! Nawolo nyi ɛ yɛɛ ŋgba yebↄↄse ŋan bↄↄ mo kolo wolom gyilaa ŋe wↄle na ke yɛɛ kyeo nɛ. Mↄna ŋe tↄↄman na, denibalaŋ ŋↄↄ na ba wosenaane adalɛɛ te wulu ŋe man. 28Mena ke te ɛmɛɛ mↄ doo. Balaŋ siaman na ɛ ne yɛɛ ɛ wose ŋgba ɛ yɛɛ balaŋ kpaakpaawↄ nɛ, mↄna balaŋ kabeo na nombiakumɛɛ te wulu ɛ konↄↄse man. 29Ɛmɛɛ mmaraa wolala na Farasiitena baŋ ɛ na beo ɛ wose, ɛ laako. Nawolo nyi ɛ ne ma Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra na balaŋ baŋ be gbɛɛneŋ tenɛɛ Wurubuarɛ siaman nɛ yebↄↄse nideli, na ŋa ke yɛɛ kyeo. 30Te ɛ ne yako nyi, 'Daa deŋ kyaa la de naanaↄ debaŋ keŋ nɛ, nafↄ deŋ te kpuu na wↄ na baa koe Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra baŋ ya.' 31Mena dↄↄ ɛ nↄↄwoya kɛŋa nawola la nyi, ɛ te sɛɛ nyi balaŋ baŋ bↄↄ koe Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra baŋ nɛ, ɛ yɛɛ be duuluŋ man balaŋwↄ. 32Ɛ betaa kyaŋ nombiakumɛɛ ŋan ɛ naanaↄ be yɛɛ nɛ man, na ɛ ke yɛɛ ŋa kelii ↄto. 33Ɛ dana nombiakumɛɛ ŋgba doma nɛ. Ɛ be gyae ɛ ke tale yeu lee Wurubuarɛ nyiŋmaa man, keŋ nyi ↄ be bu ŋon fↄↄ na waa yela ɛ ka gyoo boalaŋ man ya. 34Mɛɛ yako ŋon baa ɛ ke nyii nyiaa, maa kpila Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra na siakaralatena na wolala ɛ gyaŋ. Ɛ ka ko be man baale na ɛ ke gyↄ be man baale ↄpaŋdaŋ dↄↄ, na ɛ ke tuku be man baale yↄ ↄsom denɛɛ man na ɛ ke gegi wↄ na donↄↄse. 35Keŋ ɛ ba koe balaŋ baŋ be gbɛɛneŋ tenɛɛ Wurubuarɛ siaman, lee Abɛle dↄↄ kelii Berekia bu Sakaria ŋon ɛ ba koo kedeesa boe keŋ na Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ nsana nsana dↄↄ nɛ, Wurubuarɛ waa wↄŋ ɛ deŋela nideli. 36Mɛɛ yako ŋon ɛ ke nyii nyiaa, kɛŋa pou deŋele kewↄŋ gyae ke kↄŋ ɛmɛɛ gyɛŋ wee kei balaŋ dↄↄ. 37O Gyerusalɛmtena! O Gyerusalɛmtena! Ɛmɛɛ koona Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra, te ɛ fuŋii balaŋ baŋ Wurubuarɛ be kpilii ɛ gyaŋ nɛ boya. Ma te yɛɛ kakyeŋ nyi maa yilaa ŋon do me tɛɛ, ŋgba mena keŋ kegyim talabo ne fɛlɛɛ ↄ beŋkelɛɛ wuu ↄ bia dↄↄ nɛ, mↄna ɛ te fa maŋ gbɛɛ ya. 38Ɛ kɛɛ, Wurubuarɛ ta lese ↄ sia lee ɛ donↄↄ keŋ dↄↄ. Ka seŋɛɛ bo yakaa. 39Mena dↄↄ mɛɛ yako ŋon ɛ ke nyi nyiaa, ɛ be gyae ɛ ka tekaa naa maŋ bela ya, kelii debaŋ keŋ ɛ ke yako nyiaa 'Walaŋ ŋon ↄ ne kↄŋ de Gbeŋgyoo Wurubuarɛ yele man nɛ, ŋon na nyeebam.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\