Mateo 24

1Yesu ka lee Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ man ↄ ne gyu nɛ, ↄ kaseela baŋ wↄŋa wa agyueŋ kↄŋ denɛɛ ŋan seŋɛɛ botↄↄ nɛ kyeo dↄↄ. 2Keŋte ↄ tiranↄↄ fa wↄ nyiaa, "Ŋgba ɛ ne naa abↄↄ kɛŋa pou. Ampaŋ yaa mɛɛ yako ŋon ɛ ke nyii nyiaa, baa tekerii ŋe popou lↄ keŋ nyi ɛ be gyae ɛ kena boe na boe gyakaa ke dↄↄ dↄↄ ya." 3Keŋte Yesu gyuuwↄ ke kyaa oliifi bula keŋ dↄↄ. Botↄↄ te ↄ kaseela baŋ baageŋ korowↄ gyu ↄ gyaŋ te be bↄↄse e nyiaa, "De Gbeŋgyoo yako daa, debaŋ woŋti te kɛŋa pou gyae ke kↄŋ. Woŋ te dɛɛ mo gyeŋ nyi n kabese kↄŋ, na debaŋ ↄtomante keŋ ta benaa?" 4Keŋte Yesu tiranↄↄ fa wↄ nyiaa, "Ɛ kɛɛ ɛ wose dↄↄ nideli keŋ nyi ŋolo ba beo ŋon ya. 5Nawolo nyi balaŋ burum baa kↄŋ ma yele man, na be kaa mo ba wose nyi baŋ yɛna maŋ nyeelɛɛre ŋon, na baa beo balaŋ burum na baa yo gbɛɛ. 6Ɛ nyii yoo nombia na, ɛ na yele ɛ wↄe ke lↄ ŋon ya. Nawolo nyi kaboena nyi nombia kɛŋa pou dɛɛkↄŋ, mↄna kɛŋa bɛɛ wolo nyi ↄto keŋ te lii ya. 7Tɛɛlese baa koro seŋ tia dↄŋa, na gyooneŋ mↄ ka koro seŋ tia dↄŋa. Tanam dinaa gyae ke yala, te tɛɛle mↄ gyae kewosi yenaase burum. 8Kɛŋa pou yɛɛ yaa ŋgba fulute kadoŋee kewalaŋ nɛ. 9Lee maŋ dↄↄ balaŋ pou baa kↄla ŋon, na baa kyaŋee ŋon na baa naase ŋon diyem na baa koe ŋon. 10Debaŋ kenaŋ man te balaŋ burum baa tina maŋ kelɛɛdi yela. Baa kↄla dↄŋa, na baa lese dↄŋa fa. 11Akɛrɛɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra baa kↄŋ, na be kaa beo balaŋ burum. 12Keŋ nombiakumɛɛ keyɛɛ gyae ka bo dↄↄ, balaŋ burum balaŋ kegyae nↄↄ gyae ke yↄkↄse. 13Mↄna walaŋ ŋon ↄ yɛɛ kakyeŋ seŋ keŋkeŋ kelii ↄto na, Wurubuarɛ waa lɛɛ ↄ nyee. 14Baa yako nombia kpaakpaa lee Wurubuarɛ gyoori keŋ wose man fa tɛɛle kei dↄↄ balaŋ pou, na debiise pou balaŋ ke nyii, pɛte ↄto keŋ ke kↄŋ. 15Akpaa ɛ naa mmusuo nombii Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ man, ŋgba mena keŋ Wurubuarɛ be tɛɛ ↄ dekpeŋkpeŋgyↄↄre Daniɛle dↄↄ kolosi see lee ka wose man nɛ, na kaboena nyi walaŋ kamasɛ ŋon waa kala mena nↄↄwoya ŋenaŋ na, waa yɛɛ kakyeŋ na waa nyii ŋe man nideli. 16De kↄŋ mena na, balaŋ baŋ be kyaa Gyudia tɛɛle man nɛ, baa yeu gyu bulase dↄↄ. 17Nyi akpaa ŋolo kyaa ↄ deni nyee dↄↄ na, ↄ na tisi kↄŋ tɛɛle man nyi ↄ kaa mo ↄ kolo ya. 18Te akpaa ŋolo mↄ kyaa wↄↄman na, ↄ na bese gyu dɛɛ nyi ↄ kaa mo ↄ kegba ya. 19Weeya ŋenaŋ man na, fulɛɛtena na talabose baa laako. 20Mena dↄↄ ɛ fane fa Wurubuarɛ nyi, ɛ keyeu wee kenaŋ na kↄŋ waaretɛɛ yaa kefɛɛfowee ya. 21Nawolo nyi debaŋ kenaŋ wui kayeyɛɛ gyae ka bo kela ŋan pou be kↄŋ kaalaŋ, leenaŋ debaŋ keŋ Wurubuarɛ be yɛɛ tɛɛle kei kaa lii gyɛŋ wee kei nɛ. Te kaale kenaŋ dinↄↄ be gyae ka tekaa kↄŋ wee daale wee daale bela ya. 22Mↄna Wurubuarɛ taŋ wula kↄkee kayeyɛɛ weeya kɛŋa. Na waa yɛɛ mena ya nɛ, nafↄ ŋolo na ŋolo be gyae waa ka ya. Mↄna lee ↄ balaŋ baŋ ↄ ba lese see dↄↄ nɛ, te waa kↄkee weeya ŋenaŋ. 23Debaŋ kenaŋ de lii te ŋolo de yako ŋon nyi 'Ɛ kɛɛ Kristo ŋon kyaa kɛbo yaa ↄ kyaa yenaŋ daale na, ɛ na lɛɛ ke di ya.' 24Nawolo nyi balaŋ baa dii akɛrɛɛ nyi baŋ yɛna maŋ Kristo ŋon, te baale mↄ baa dii akɛrɛɛ nyi be yɛɛ Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄrawↄ. Baa yɛɛ gyakoloŋ nombia na nombia dinaana, na akpaa be tale nyiŋ gbɛɛ koraŋ na, baa mo beo Wurubuarɛ balaŋ baŋ ↄ ba lese see nɛ. 25Mↄna ɛmɛɛ dↄↄ, me te wulaa yako ŋon nombia kɛŋa pɛna debaŋ keŋ ke kↄŋ. 26Mena dↄↄ akpaa ŋolo de yako ŋon nyi, ɛ kɛɛ ↄ kyaa depampaa dinaa keŋ man na, ɛ na gyu botↄↄ ya. Te akpaa be yako ŋon nyi, ↄ te kↄŋ ↄ yoɛ yenaŋ daale na, ɛ na lɛɛ di. 27Nawolo nyi maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon kekↄŋ gyae ke yɛɛ bo ŋgba mena keŋ ↄga ne ŋmaale lee weese dɛɛlee man, te balaŋ pou ne naa ke ↄ dɛɛyalae man nɛ. 28Botↄↄ keŋ kolo punta doo na, botↄↄ te bapɛtɛɛna mↄ ne yilaa. 29Weeya ŋenaŋ man kaale kɛŋa pou wↄle nɛ, be gyae ke di weeya ala ya weese waa gyoo ditiŋtɛɛ, te gyaalaŋ mↄ be gyae waa wolose ya. Kyolobiise baa lee adido kaa yala. Te abↄↄ ŋan pou ŋe kyaa adido nɛ, gyae ke wosi. 30Debaŋ kenaŋ nɛ, balaŋ baa naa kolo adido keŋ gyae kawola nyi, maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon kekↄŋ te lii. Te tɛɛle kei dↄↄ balaŋ pou baa wii walaŋsa. Baa naa maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon ta mo doŋ na gyoorobiiri lee ŋↄma man adido mɛɛ kↄŋ. 31Ba wola kaberɛ dinaa keŋ na, maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon maa kpila me kpilala lee adido kↄŋ tɛɛle kei dↄↄ, na be kaa yilaa me balaŋ baŋ mↄↄ lese see nɛ lee tɛɛle kei dↄↄ yenaase kamasɛ. 32Keŋte Yesu besewↄ yako wↄ nyiaa, ɛ kɛɛ fiigi daŋ na ɛ ke kasee kolo lee ka wose man. Akpaa ɛ naa ŋgba ke tombia da potee faareŋse wↄlɛɛ nɛ, na ɛ gyeŋ nyi awuluŋtɛɛ ta benaa. 33Mena mↄ te akpaa ɛ naa mena nombia kɛŋa pou ne kↄŋ na, ɛ gyeŋ nyi maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon kekↄŋ ta benaa taŋ. 34Ampaŋ yaa mɛɛ yako ŋon nyi balaŋ baŋ be kyaa gyɛŋ kei nɛ, be duuluŋ be gyae ke munu taŋ ya, pɛte nombia kɛŋa kekↄŋ. 35Adido na tɛɛle kei pou gyae ke gyu ↄto, mↄna me nↄↄwoya dↄↄ ŋan gyae ke kyaa kekpaakekpaa. 36Keŋte Yesu besewↄ yako wↄ nyiaa, ŋolo ba gyeŋ wee na debaŋ keŋ kɛŋa pou gyae ke kↄŋ ya. Wurubuarɛ kpilala baŋ be kyaa adido, na maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon koraŋ ba gyeŋ ya. Gyisɛ me kya ŋon ↄ kyaa adido nɛ waageŋ gyeŋa la. 37Mena keŋ be kↄŋ Nowa debaŋ keŋ nɛ, mena te maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon mↄ kabese kↄŋ gyae ke yɛɛ. 38Weeya ŋenaŋ man pɛte loŋ keŋ ke kↄŋ kaa wↄlɛɛ tɛɛle nɛ, na balaŋ ne dii na bɛɛ nyↄↄ. Baala ne yala ala na bɛɛ mo ala mↄ fa yale, kelii wee keŋ Nowa ba gyoo adakaa dinaa keŋ man nɛ. 39Be ta gyeŋ kpene keŋ ne kↄŋ ya, kelii debaŋ keŋ loŋ be kaa waale kuu wↄ pou laŋ nɛ. Mena te maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon ke kↄŋ gyae ke yɛɛ. 40Debaŋ kenaŋ man na, baala bala baa kyaa wↄↄman bɛɛ yɛɛ tom. Wurubuarɛ waa mo ŋolo tina ŋolo yela. 41Ala bala baa seŋ bɛɛ naŋ abↄↄ. Wurubuarɛ waa mo ŋolo tina ŋolo yela. 42Mena dↄↄ ɛ doo ɛ wose dↄↄ, nawolo nyi ɛ ba gyeŋ wee keŋ ɛ gbeŋgyoo ŋon waa kↄŋ ya. 43Ɛ tↄↄse nyiaa, nyi dekpaŋalaŋte deŋ gyeŋ debaŋ keŋ ŋmɛɛlate waa kↄŋ kaa ŋmɛɛle e nɛ, nafↄ waa deke ↄ dekpaŋalaŋ keŋ nyi ŋmɛɛlate be nyiŋ gbɛɛ kaa gyoo kuu wa abↄↄ ya. 44Mena dↄↄ ɛmɛɛ mↄ ɛ doo ɛ wose, nawolo nyi maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon mↄ maa kↄŋ debaŋ keŋ ɛ loo be gyakaa ya. 45Keŋte ↄ besewↄ bↄↄse wↄ nyiaa, amↄte yɛna tobaale ŋon ↄ sia be kare te ↄ ne di ↄ gbeŋgyoo mmaraase dↄↄ? Ŋon yɛna tobaale ŋon ↄ gbeŋgyoo waa mo ↄ tebia akaŋ baŋ do ↄ nyiŋmaa man nyi waa kɛɛ be dↄↄ, na waa fa wↄ weenɛɛ debaŋ keŋ kaboena nɛ. 46Akpaa tobaale ŋonaŋ seŋɛɛ ↄ tom man ↄ ne yɛɛ ke nideli mena, te ↄ gbeŋgyoo ŋon de kↄŋ kaa naa e na, ŋon na nyeebam. 47Mɛɛ yako ŋon ɛ ke nyii nyiaa, mena tobaale ŋonaŋ ↄ gbeŋgyoo waa mo wa abↄↄ pou do e ↄ nyiŋmaa man nyi waa kɛɛ ŋe dↄↄ. 48Mↄna akpaa nyi tobaale ŋonaŋ yɛɛ tobaale kum e, te ↄ yɛɛ wa agyueŋ nyi ↄ gbeŋgyoo be gyae waa kↄŋ bileŋ ya, 49te ↄ gyoo ↄ tebia akaŋ baŋ ketuku, te ŋon na soloŋ nyↄↄra ne dii bɛɛ nyↄↄ na, 50ↄ gbeŋgyoo ŋon waa kaa lee ↄ dↄↄ wee keŋ ↄ loo be gyakaa ya nɛ. 51Ↄ gbeŋgyoo ŋon de kↄŋ kaa naa e mena na, waa wↄŋ ↄ deŋele nideli na waa gegi e lee ↄ gyaŋ, na waa yela ↄ kaa kyaa balaŋ baŋ bɛɛ beo ba wose nɛ gyaŋ. Botↄↄ te waa kyaŋ ↄ nyee wii na waa tao ↄ kela."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\