Mateo 26

1Yesu kawola abↄↄ kɛŋa pou taŋ nɛ, ↄ yako ↄ kaseela baŋ nyiaa, 2"Ŋgba ɛ gyeŋ nyi teka weeya ala na nyeekelɛɛwee kedi keŋ te lii. Debaŋ kenaŋ man te baa lese maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon fa na baa gyↄ maŋ sakaa ↄpaŋdaŋ dↄↄ." 3Debaŋ kenaŋ man te Wurubuarɛ saese kegyiise na Gyudatena kegyiise gyuuwↄ ke gyaŋee saese pou kegyia Kaifase dekpaŋalaŋ man. 4Keŋte be bakewↄ nyi baa yo kyaŋ Yesu na baa ko e. 5Mↄna be yakowↄ nyi, "Tekaboena nyi dɛɛ ko e nyeekelɛɛwee kedi kei man ya, na mena ya na balaŋ baŋ baa yela donↄↄ keŋ ke siŋii." 6Kenaŋ wↄle na te Yesu gyuuwↄ Simↄn ŋon nafↄ ↄ na wee kawee yayam nɛ dɛɛ Bɛtani donↄↄ man. 7Ↄ kekyaa botↄↄ nɛ, te alo ŋolo kↄŋawↄ ↄ gyaŋ na ↄ dana nuŋ ofoŋofoŋte keŋ ke dana koyadoŋ nɛ porontia tↄↄ. Keŋte ↄ toosi nuŋ keŋ woli Yesu nyeeman. 8Ↄ kaseela baŋ kena kpene keŋ alo ŋon be yɛɛ nɛ, yɛɛ wↄ baŋ te be yakowↄ nyiaa, "Weera dↄↄ te ↄ ne wↄlɛɛ nuŋ kei mena." 9"Nafↄ beŋ yↄↄ nuŋ kei na, baa nyiŋ kↄba burum na baa mo fa ayematena." 10Na Yesu gyeŋ nombia ŋan bɛɛ gyueŋ nɛ te ↄ bↄↄse wↄ nyiaa, "Weera te ɛ ne kale na alo ŋon mena? Nombii kpaakpaa yaa ↄ yɛɛwↄ fa maŋ nɛ. 11Ayematena dↄↄ be kyaa ɛ gyaŋ debaŋ kamasɛ, mↄna maŋ dↄↄ mↄↄ gyae maa kyaa ɛ gyaŋ debaŋ kamasɛ ya. 12Mena keŋ ↄ be kyɛɛkee nuŋ kei woli maŋ nɛ, kei nawolo baa nyi ↄ te desina maŋ fa me kewuu. 13Ampaŋ yaa mɛɛ yako ŋon ɛ ke nyii nyiaa, tɛɛle kei dↄↄ yenaŋ kamasɛ keŋ baa kolosi Wurubuarɛ nombia kpaakpaa ŋan nɛ, baa yako alo kei nombii waa ayɛɛŋ kei na baa mo tↄↄse e." 14Kenaŋ wↄle nɛ, ↄ kaseela kufu bala baŋ man ŋolo, ŋon bɛɛ baake e nyi Gyudase Isekarↄte nɛ, korowↄ gyu saese kegyiise baŋ gyaŋ. 15Keŋte ↄ ke bↄↄse wↄ nyiaa, "Akpaa ma lese Yesu fa ŋon na, woŋ te ɛ ke fa maŋ?" Botↄↄ te be tiranↄↄ fa e nyi dɛɛ fa neŋ kↄba wolom bia sao na kufu (30) Te be kala kↄba keŋ do e ↄ nyiŋmaa man. 16Lee debaŋ kenaŋ te Gyudase fiasɛɛ ↄ ne gyae gbɛɛ keŋ waa mo lese Yesu fa wↄ. 17Nyeekelɛɛwee kedi wee gyaŋgbate keŋ bee di bodobodo keŋ tee be doo ke man ya nɛ, Yesu kaseela baŋ kↄŋawↄ ↄ gyaŋ kaa bↄↄse e nyiaa, "Aleŋ te n ne gyae nyi de kaa desina see fa nyeekelɛɛwee weenɛɛ kedi keŋ?" 18Keŋte ↄ yako wↄ nyiaa, "Ɛ gyu balee ŋolo gyaŋ Gyerusalɛm donↄↄ keŋ man na ɛ kaa yako e nyiaa, 'De Gbeŋgyoo ŋon kpa ma debaŋ keŋ te lii, te n dekpaŋalaŋ man te ↄ ne gyae nyi ŋon na daa ↄ kaseela baŋ kaa di nyeekelɛɛ weenɛɛ ŋan.' " 19Keŋte ↄ kaseela baŋ gyuuwↄ ke yɛɛ ŋgba mena keŋ ↄ be yako wↄ nɛ te be desina nyeekelɛɛ weenɛɛ ŋan see. 20Kelii balinↄↄ nɛ, Yesu na ↄ kaseela kufu bala baŋ gyuuwↄ ke kyaa weenɛɛ ŋan dedii man. 21Ba ke kyaa bee dii nɛ Yesu yako ↄ kaseela baŋ nyiaa, "Ampaŋ yaa mɛɛ yako ŋon ɛ ke nyii nyi, ɛ man ŋolo waa lese maŋ fa." 22Lee nombia ŋan ↄ be yako wↄ nɛ dↄↄ, dekↄkↄrↄkↄↄ kyaŋa ↄ kaseela baŋ pou te be fiasɛɛ bɛɛ bↄↄse e dokoloŋ dokoloŋ nyiaa, "De gbeŋgyoo, maŋ yaa amↄte?" 23Keŋte Yesu tiranↄↄ fa wↄ nyiaa, "Walaŋ ŋon daa na e kyaa dɛɛ do nyiŋmaa nyefale dokoloŋ kei man nɛ, ŋon ne gyae la waa lese maŋ fa. 24Maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon maa yeŋ ŋgba mena keŋ Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see ne yako lee ma wose man nɛ, mↄna ŋon waa lese maŋ fa nɛ waa laako. Nafↄ beŋ ta lola walaŋ ŋonaŋ ya na, dei." 25Keŋte Gyudase ŋon waa kaa lese Yesu fa nɛ mↄ bↄↄse e nyiaa, "Me Gbeŋgyoo, maŋ yaa amↄte?" Te Yesu tiranↄↄ fa e nyiaa, "Mena yaa nyaŋ gbagba yakowↄ nɛ." 26Be kee dii nɛ, Yesu moo bodobodo te ↄ fanewↄ fa Wurubuarɛ karaŋ, te ↄ kara ke mo fa ↄ kaseela baŋ. Keŋte ↄ yako wↄ nyiaa, "Ɛ lɛɛ di, kei yɛna ma wosenaane keŋ." 27Kenaŋ wↄle te ↄ moo leenↄↄ keŋ te ↄ fanewↄ fa Wurubuarɛ karaŋ, te ↄ moo ke fa ↄ kaseela baŋ. Keŋte ↄ yako wↄ nyiaa "Ɛ popou ɛ lɛɛ nyↄↄ." 28"Kei yɛna me fatabo keŋ Wurubuarɛ ba mo tↄ ŋon na ↄ balaŋ nↄↄkebakesee keŋ nↄↄ. Kei yɛna fatabo keŋ gyae ke kyɛɛkee leki, na Wurubuarɛ ka mo balaŋ burum nombiakumɛɛ kyɛɛ wↄ. 29Ampaŋ yaa mɛɛ yako ŋon nyi mↄↄ gyae maa tekaa nyↄↄ soloŋ kei bela ya, kelii wee keŋ daa na ŋon dɛɛ nyↄↄ soloŋ wↄle me kya Wurubuarɛ gyoori keŋ man." 30Kenaŋ wↄle nɛ, be kpee nↄↄneŋ lese Wurubuarɛ yele te ba leewↄ laŋ oliifi bula keŋ dↄↄ. 31Keŋte Yesu yako ↄ kaseela baŋ nyiaa, "Gyɛŋ nelim kei nɛ ɛ popou ɛ ke yeu yela maŋ. Nawolo nyi Wurubuarɛ yakowↄ ↄ nombia aŋmaraseŋ see ŋan man lee ma wose man nyiaa, 'Maa gyↄ namensekɛɛlere ŋon lↄ, na ↄ namense baŋ pou ke yaasee.' 32Mↄna me fom lee yeŋ man na, maa kyaŋ ŋon gbɛɛ gyu Galelia tɛɛle man." 33Keŋte Pita yako e nyiaa, "Akpaa be popou de yeu tina neŋ yela koraŋ na, maŋ dↄↄ mↄↄ gyae maa tina neŋ yela korakora ya." 34Botↄↄ te Yesu yako Pita nyiaa, "Ampaŋ yaa mɛɛ yako neŋ nyi gyɛŋ nelim kei pɛte kegyim kelↄ woya nɛ, nyaŋ ke bɛɛ betabotooro nyi n ba gyeŋ maŋ korakora ya." 35Keŋte Pita tiranↄↄ fa e nyiaa, "Akpaa nyi ke yɛɛ yeŋ ke koraŋ na, mↄↄ gyae maa bɛɛ neŋ korakora ya." Te ↄ kaseela akaŋ baŋ pou mↄ yakowↄ mena. 36Kenaŋ wↄle nɛ, Yesu na ↄ kaseela baŋ gyuu yenaŋ daale keŋ bɛɛ baake botↄↄ nyi Gɛkyɛmane nɛ. Keŋte ↄ yako wↄ nyiaa, "Ɛ kyaa kɛbo, mee gyu siaman me kaa fane maa kↄŋ." 37Keŋte ↄ moo Pita na Sebedeo bia bala baŋ kpu na ↄ wose. Botↄↄ te dekↄkↄrↄkↄↄ kyaŋa e keŋ nyi ↄ bɛɛ gyeŋ mena keŋ waa yɛɛ ↄ wose ya. 38Keŋte ↄ yako wↄ nyiaa, "Dekↄkↄrↄkↄↄ te kyaŋ maŋ gbaa keŋ nyi ne gyae ka ko maŋ. Ɛ kyaa kɛbo na ɛ ka deke." 39Botↄↄ te Yesu tuuwↄ gyu siaman kyomii te ↄ tisiwↄ buŋ wuluŋu ↄ nyee te ↄ fanewↄ fa Wurubuarɛ nyiaa, "Taata, akpaa nyi gyae ke de na, yela mena kayeyɛɛ kei ke laŋ me dↄↄ. Mↄna na maŋ kegyaebii ya. Yɛɛ kpene keŋ nyaŋ gbagba ne gyae." 40Yesu ka bese kↄŋ ↄ kaseela baŋ gyaŋ nɛ, ↄ kaa naawↄ nyi ba te doo dosoroŋ. Keŋte ↄ bↄↄse Pita nyiaa, "Mena dↄↄ ɛ te tale deke debaŋ dokoloŋ kooŋ keŋ nyi ɛ be doo yee?" 41Keŋte ↄ besewↄ yako wↄ nyiaa, "Ɛ deke na ɛ ke fane, na ɛ be nyiŋ ka gyoo kekɛɛsekɛɛ man ya. Nawolo nyi ma gyeŋ nyi ɛ konↄↄse man na ɛ ne gyae ɛ ke yɛɛ ma kegyaebii, mↄna ɛ wosenaane betaŋ mena doŋ kenaŋ ya." 42Keŋte Yesu besewↄ lee ↄ kaseela baŋ gyaŋ bolate gyu ke fane nyiaa, "Taata, nyi be gyae ke de nyi mena kayeyɛɛ kei ka lee me dↄↄ ya nɛ, kenaŋ na yɛɛ nyaŋ gbagba n kegyaebii" 43Yesu ka bese kↄŋ nɛ, ↄ kaa naawↄ nyi ↄ kaseela baŋ sɛɛ be dokɛɛ, nawolo nyi dosoroŋ doo be siaman. 44Keŋte ↄ besewↄ lee be gyaŋ gyu ↄ kaa fane botoorote. Te ↄ fanewↄ yako nombii dokoloŋ kenaŋ ke bela. 45Keŋte ↄ besewↄ kↄŋ ↄ kaseela baŋ gyaŋ te ↄ kaa bↄↄse wↄ nyiaa, "Ɛ sɛɛ ɛ doo ɛ ne fɛɛfo? Ɛ kɛɛ, debaŋ keŋ te lii. Be ta lese maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon do balaŋ kumɛɛ nyiŋmaa man. 46Ɛ koro dee gyu, ɛ kɛɛ walaŋ ŋon waa lese maŋ fa nɛ te tuŋ daa taŋ." 47Yesu ke gyakaa ↄ ne kolosi nɛ, ↄ kaseela kufu bala baŋ maŋ ŋolo ŋon bɛɛ baake e nyi Gyudase nɛ kaa leewↄ botↄↄ. Ŋon na balaŋ dikpii keŋ bↄↄ lee saese kegyiise na donↄↄ kegyiise gyaŋ nɛ kↄŋala. Na be man baale dana yoosilase na akpokpose. 48Gyudase ŋon waa kaa lese Yesu fa nɛ taŋ wulaa yako balaŋ baŋ nyiaa, "Walaŋ ŋon maa kaa pukaa e nɛ, ŋon yɛna walaŋ ŋon ɛ ne gyae nɛ. Ɛ kyaŋ e." 49Mena dↄↄ Gyudase tɛɛwↄ teeŋ gyu Yesu gyaŋ te ↄ baake e nyi "De Gbeŋgyoo, te ↄ pukaa e doo e nↄↄ." 50Keŋte Yesu yako e nyiaa, "Me gyoo, yɛɛ kpene keŋ dↄↄ n be kↄŋ kɛbo nɛ." Botↄↄ te balaŋ baŋ kaa tↄↄ Yesu do te be kyaŋa e. 51Botↄↄ te Yesu kaseela baŋ maŋ ŋolo lese ↄ yoosila, te ↄ moowↄ kara saese pou kegyia ŋon tobaale deŋele lese ke lↄ. 52Keŋte Yesu yako ↄ kaseele ŋon nyiaa, "Mo n yoosila keŋ do ke bↄↄlee man. Nawolo nyi walaŋ kamasɛ ŋon ↄ ne wↄŋ yoosila na, waa yeŋ bo yoosila nↄↄman. 53N ba gyeŋ nyi maa tale sola me kya na waa yela ↄ kpilala kakpoŋkakpoŋse ka lee adido kↄŋ debokeiman kaa yoo lɛɛ maŋ yee? 54Mↄna akpaa me yɛɛ mena na, sena te Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see ŋan ne yako nyi, kaboena nyi mena nombia kɛŋa dɛɛkↄŋ nɛ, gyae ke yɛɛ ampaŋ." 55Keŋte Yesu bↄↄse balaŋ dikpii keŋ bↄↄ kↄŋ be kaa kyaŋ e nɛ nyiaa, "Me yɛɛ walaŋkum e te ɛ moo yoosilase na akpokpose ɛ ne kↄŋ ɛ kaa kyaŋ maŋ? Wee kamasɛ na mɛɛ kyaa Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa man wola ŋon Wurubuarɛ nombia, mↄna ɛ te kyaŋ maŋ ya. 56Mↄna kɛŋa pou kↄŋae mena na nombia ŋan Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra be ŋmarase see nɛ ke kↄŋ mena." Botↄↄ te ↄ kaseela baŋ pou korowↄ yeu tina e yela. 57Balaŋ baŋ bↄↄ kyaŋ Yesu nɛ moo e gyu saese pou kegyia Kaifase dekpaŋalaŋ man, botↄↄ keŋ mmaraa wolala na donↄↄ kegyiise pou be gyaŋee nɛ. 58Pita sila Yesu wↄle wↄle menɛɛ kelii saese kegyia ŋon dekpaŋalaŋ man. Ↄ gyoowↄ ke man te ↄ gyuuwↄ ke kyaa tewulɛɛ baŋ bee gyee dekpaŋalaŋ keŋ nɛ gyaŋ, na waa naa kpene gyae ke kↄŋ Yesu dↄↄ. 59Saese kegyiise na donↄↄ kegyiise baŋ pou bↄↄ gyaŋee botↄↄ nɛ, ne gyae nombii keŋ baa mo gyakaa Yesu dↄↄ na baa nyiŋ gbɛɛ ko e. 60Balaŋ burum kↄŋawↄ kaa kɛrɛɛ Yesu nↄↄse, mↄna be te nyiŋ nombiikum keŋ baa mo gyakaa ↄ dↄↄ ya. Wↄle wↄle na te baala bala baale kↄŋawↄ kaa yako nyi, 61"De nyiiwↄ balee kei yakowↄ nyi 'Waa tale tekerii Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa kei lↄ, na waa mo weeya atooro ma ke bela.' " 62Botↄↄ te saese kegyia ŋon korowↄ seŋ te ↄ bↄↄse Yesu nyiaa, "Nombia ŋan bɛɛ mo gyakaa n dↄↄ nɛ, n be tale tira ŋe nↄↄ yee?" 63Mↄna Yesu te gyuusu ↄ nↄↄ ya. Keŋte saese kegyia ŋon yako Yesu nyiaa, "Ma te kɛɛ Wurubuarɛ ŋon ↄ kyaa kekpaakekpaa nɛ nae fa neŋ, akpaa nyaŋ yɛna nyeelɛɛre ŋon Wurubuarɛ be yako see nyi waa kↄŋ, ŋon ↄ yɛɛ Wurubuarɛ bu dokoloŋ kooŋ ŋon e na, yako daa" 64Keŋte Yesu tiranↄↄ fa e nyiaa, "Keŋ yaa n yakowↄ nɛ. Mↄna mɛɛ yako ɛ popou ɛ ke nyii nyiaa, wee daale nɛ ɛ kena maŋ Deniwalaŋ Bu ŋon kyaa Wurubuarɛ doŋ pou gbeŋgyoo ŋon dunoluŋ dↄↄ, na ɛ ka bese naa maŋ na me ta lee ŋↄma man adido mɛɛ kↄŋ." 65Saese kegyia ŋon ke nyii nombia kɛŋa nɛ, ↄ kyaŋa ↄ kegba tirii (Keŋ nawolo nyi nombia ŋan ta wee e gbaa) te ↄ yakowↄ nyiaa, "Ↄ te kolosi mmusuo nombia! Woŋ nombii yaa dɛɛ gyae dɛɛ tekaa nyii kpu bela? Nɛnɛɛ ɛmɛɛ gbagba ɛ nyii mmusuo nombia ŋan ↄ be kolosi nɛ. 66Sena yɛna ya agyueŋ lee nombia kɛŋa man?" Keŋte be tiranↄↄ nyi, "Ↄ kaboena yeŋ." 67Keŋte be tↄↄ nↄↄloŋse woli ↄ siagbɛɛ te be takee e akↄtase. Baale mↄ ŋmeree e ↄ lakaase man, 68te be yako e nyiaa "Wurubuarɛ dekpeŋkpeŋgyↄↄre Kristo, wola daa ŋon ↄ be gyↄ neŋ." 69Debaŋ kenaŋ na Pita kyaa dekpaŋalaŋ keŋ man. Keŋte saese kegyia ŋon alebu ŋolo kↄŋawↄ ↄ gyaŋ kaa yako e nyiaa, "Nyaŋ mↄ n kpuɛ na Yesu ŋon ↄ ba lee Galelia tɛɛle man nɛ." 70Keŋte Pita lɛɛ aŋmaareŋ balaŋ baŋ pou siaman botↄↄ nyiaa, "Mↄↄ gyeŋ nombia ŋan n ne yako nɛ man korakora ya." 71Te ↄ leewↄ gyu dekpaŋalaŋ keŋ denanↄↄ man. Botↄↄ te alebubii ŋolo mↄ besewↄ naa e te ↄ yako ↄ tebia baŋ be kyaa botↄↄ nɛ nyiaa, "Balee kei mↄ kpuɛ na Yesu ŋon ↄ ba lee Nasarɛte donↄↄ man nɛ." 72Keŋte Pita besewↄ lɛɛ aŋmaareŋ te ↄ kaŋa ntam nyiaa, "Mↄↄ gyeŋ balee kei korakora ya." 73Te kyare ya nɛ, balaŋ baŋ be kyaa botↄↄ nɛ kↄŋawↄ Pita gyaŋ kaa yako e nyiaa, "Kei dↄↄ ke yɛɛ ampaŋ ke kaeŋ nyi nyaŋ mↄ n kpuɛ na balee kei. N kekolosi koraŋ nawolo nyi n yɛɛ be man ŋolo e." 74Botↄↄ te Pita fiasɛɛ ↄ ne falaa ↄ wose te ↄ kaŋa ntam nyiaa, "Mↄↄ gyeŋ balee kei korakora ya." Debokenaŋ man te kegyim lↄↄ woya. 75Keŋte Pita tↄↄse nombia ŋan Yesu be yako e nyiaa, "Pɛte kegyim ke lↄ woya na, nyaŋ ke bɛɛ betabotooro nyi n ba gyeŋ maŋ ya" nɛ. Te Pita leewↄ debↄↄman ke kyaŋ ↄ nyee wii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\