Filipitena 2

1Lee nↄↄdokoloŋ keŋ ɛmɛɛ na Kristo be yɛɛ ɛ kekyaabii man dↄↄ ↄ na do ŋon doŋ, te ↄ balaŋ kegyae keŋ mↄ na do ŋon kakyeŋ. Mena mↄ te lee nↄↄdokoloŋ keŋ doo ɛmɛɛ na Wurubuarɛ feliŋ ŋon man dↄↄ, ne yeli ɛmɛɛ na ɛ tebia ne yɛɛ nↄↄdokoloŋ te ɛ ne yɛɛ deeli fa dↄŋa te ɛ ne wii dↄŋa waraŋase. 2Mena dↄↄ ɛ yela ya agyueŋ ke yɛɛ dokoloŋ, na ɛ ke gyae dↄŋa kyɛɛkyɛɛ. Ɛ yela ɛmɛɛ na ɛ tebia pou ke yɛɛ nↄↄdokoloŋ na ɛ ka seŋ nombii dokoloŋ dↄↄ. Akpaa ɛ yɛɛ mena na, ɛ ke yela gyoŋ keŋ doo me man nɛ ka bo kpu. 3Ɛ na yɛɛ sibiikum ya, te ɛ na wola ɛ wose lee gbɛɛ kamasɛ man ya. Mↄna ɛ yↄkↄse ɛ wose fa dↄŋa, na ɛ ke bu ɛ tebia nyi ba kela ŋon. 4Ɛ na yeli ɛ sia keyɛɛ ɛmɛɛ yaageŋ wui abↄↄ dↄↄ ya, mↄna ɛ gyae ɛ tebia mↄ deeli. 5Ɛ yela ɛ dinↄↄ ke kyaa na Yesu Kristo wui. 6Ɛ tↄↄse nyiaa, Yesu na Wurubuarɛ yɛɛ dokoloŋ lee gbɛɛ kamasɛ man. Mↄna ↄ te kɛɛ ↄ wose nyi ŋon na Wurubuarɛ yɛɛ kyɛɛkyɛɛ ya. 7Ↄ te kɛɛ ↄ wose nyi ↄ yɛɛ ŋolo e ya. Mↄna ↄ moo ↄ wose yɛɛ ŋgba gbeŋi nɛ, te ↄ yela ba lola e ŋgba deniwalaŋ nɛ. 8Be ka lola e ŋgba deniwalaŋ nɛ, ↄ yↄkↄse ↄ wose te ↄ nyii Wurubuarɛ dei kelii ↄ yeŋ man. Yeŋ keŋ ↄ ba yem gba nɛ, yɛɛ keŋ bↄↄ gyↄ e mataa ↄpaŋdaŋ dↄↄ ŋgba dukumyɛɛre nɛ. 9Mena dↄↄ Wurubuarɛ gyina e adido adido te ↄ faa e gyooro dekyae, te ↄ fa e yele keŋ kela yele kamasɛ. 10Lee mena yele kenaŋ dↄↄ, balaŋ na kpene kamasɛ keŋ kyaa adido na ŋan pou ŋe kyaa tɛɛle kei dↄↄ, na ŋan pou ŋe doo tɛɛle kei ateta nɛ gyae ke buŋ som Yesu. 11Mena ke te walaŋ kamasɛ waa gyuusu ↄ nↄↄ yako nyi Yesu Kristo yɛna de Gbeŋgyoo. Kei gyae ke yela balaŋ ka lese de kya Wurubuarɛ yele. 12Mena dↄↄ me tebia kpaakpaa, debaŋ keŋ me kyaa ɛ gyaŋ na ɛ ne di nyeekelɛɛ nombia ŋan dↄↄ. Mena mↄ yaa mɛɛ gyae nyi nɛnɛɛ keŋ mↄↄ kyaa ɛ gyaŋ ya nɛ, ɛ kyaŋ ɛ wose na ɛ ke di ŋe dↄↄ kela gyaŋgba keŋ. Ɛ mo Wurubuarɛ keyee deke ɛ wose, na ɛ ke sila nyeekelɛɛ nombia ŋan nideli. 13Nawolo nyi Wurubuarɛ ne yɛɛ na tom ɛ man, mena dↄↄ te ↄ ne yeli ɛ ne gyae nyi ɛ ke yɛɛ ↄ kegyaebii te ŋon mↄ na doo na ŋon kakyeŋ te ɛ ne tale yɛɛ ↄ kegyaebii. 14Kpene kamasɛ keŋ ɛ ne yɛɛ na ɛ na toroŋ ya, te ɛ na mo gyoo dↄŋa mↄ ya. 15Ɛ yɛɛ mena na ayimɛɛ kamasɛ be gyae ke doo ɛ wose man ya, te ŋolo mↄ be gyae waa nyiŋ nombiikum daale yako lee ɛ wose man ya. Na ɛ ke nyiŋ bese Wurubuarɛ bia baŋ bɛɛ yɛɛ nombia kpaakpaa balaŋ kumɛɛ man. Ɛ yela ɛ nombia kpaakpaa keyɛɛ ka lee debↄↄ be man, ŋgba mena keŋ kyolobiise ne ŋalakee ditiŋtɛɛ man nɛ. 16Ɛ kyaŋ nyeedoŋ nombia ŋan man nideli. Akpaa ɛ yɛɛ mena na, lee ɛmɛɛ dↄↄ maa tale gyↄ me konↄↄ wee keŋ Kristo waa kↄŋ nɛ, na ka wola nyi me kaale na ma tom keŋ mↄↄ yɛɛ nɛ pou te yɛɛ yakaa ya. 17N te kɛɛ ya na baa ko maŋ. Nyi de kↄŋ mena na maa yɛɛ ŋgba wonembu ŋon ɛ ba mo deesi fa Wurubuarɛ lee mena keŋ ɛ be lɛɛ e di dↄↄ nɛ. Dekↄŋ mena na gyae ke yɛɛ maŋ gyoŋ, na ke yela de popou ke nyaŋee. 18Mena ke te kaboena nyi dɛɛ yɛɛ ɛmɛɛ mↄ gyoŋ, na daa na ŋon pou ke kyaa gyoŋ man. 19Me loo gyakaa de Gbeŋgyoo Yesu dↄↄ nyi ↄ fa maŋ gbɛɛ na, be gyae ke kyare ya maa kpila Timoti ɛ gyaŋ. Na ke yela maa nyii ɛ kekyaabii man, na ɛmɛɛ mↄ ke nyii ma kekyaabii man na ka do maŋ kakyeŋ. 20Ma be dana ŋolo keŋ ↄ na gyueŋ ɛ deeli dↄↄ kpu na ŋon Timoti ya. 21Nawolo nyi balaŋ akaŋ baŋ pou dↄↄ, be sia gyakaa baŋ gbagba abↄↄ dↄↄ bo. Bↄↄ na gyueŋ Yesu Kristo nombia ŋan dↄↄ ya. 22Mↄna ɛ gyeŋ nyi Timoti ta lese wola nyi, ↄ yɛɛ walaŋ ŋon n ke tale mo n wose lↄ ↄ dↄↄ. Nawolo nyi debaŋ keŋ mee kolosi Kristo nombia kpaakpaa ŋan nɛ, ↄ seŋawↄ me gyaŋ ŋgba mena keŋ bu na sem ↄ kya gyaŋ nɛ. 23Mena dↄↄ akpaa ma betaa naa mena keŋ ma kekyaabii man doo na, maa kpila e ɛ gyaŋ. 24Mena mↄ te me loo gyakaa nyi de Gbeŋgyoo Yesu de sɛɛ na, be gyae ke kyare ya na maŋ gbagba maa kↄŋ ɛ gyaŋ. 25Mↄna me naawↄ nyi kaboena nyi maa kpila me dↄↄ Kristo baale Epaferadituse ŋon daa na e ne yɛɛ tom dokoloŋ, te ɛ be kpila e nyi waa kↄŋ kaa kyↄ maŋ nɛ nyi waa bese kↄŋ ɛ gyaŋ. Daa na e ne yɛɛ na tom dokoloŋ, te dee yoo na nyeedoŋ nombia ŋan keyako ŋgba yoonↄↄtena nɛ. 26Ↄ ne gyae lee ↄ konↄↄ man nyi waa naa ɛ popou. Nawolo nyi ɛ ke nyii nyi ↄ na wee nɛ ke takaa e nideli. 27Kawee gbagba na ↄ weewↄ keŋ koraŋ ↄ yela waa yeŋ, mↄna Wurubuarɛ wii ↄ waraŋase. Na ŋon waageŋ waraŋase te Wurubuarɛ wiiwↄ ya, mↄna ↄ wii maŋ gbagba mↄ waraŋase. Na mena ya na nafↄ meŋ yeyɛɛwↄ nideli. 28Mena dↄↄ mɛɛ gyae nyi waa kↄŋ ɛ gyaŋ bileŋ, na ɛ naa e na ke yɛɛ ŋon gyoŋ na maŋ mↄ wↄe ke fɛɛ maŋ. 29Nyi akpaa ↄ kↄŋ na ɛ lɛɛ e gyoŋ man, nawolo nyi de popou yɛɛ de Gbeŋgyoo Kristo balaŋwↄ. Ɛ mo obuo fa mena balaŋ kɛwↄ dinↄↄ. 30Nawolo nyi Kristo tom keŋ dↄↄ te ↄ yela waa yeŋ nɛ. Ŋon moona ↄ wose fa yeŋ kaa seŋ ɛ nawↄↄ man kyↄ maŋ tom keŋ keyɛɛ man.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\