Filipitena 4

1Lee mena dↄↄ me tebia gyaagyi baŋ mɛɛ gyae ɛ nombia te ɛ nombia ne gyↄ maŋ loo, ɛ seŋ keŋkeŋ na ɛ ke di de Gbeŋgyoo Yesu nombia ŋan dↄↄ. Ɛmɛɛ dↄↄ te maa di gyoŋ na maa nyiŋ yele. 2Ewodia na Sintike, mɛɛ waase ŋon bo nyi ɛ yɛɛ nↄↄdokoloŋ nawolo nyi ɛ popou yɛɛ de Gbeŋgyoo balaŋwↄ. 3Nɛnɛɛ nyaŋ me dↄↄ kpaakpaa ŋon mɛɛ mo ma wose lↄ n dↄↄ, mɛɛ gyae nyi n ke desina ala bala kɛwↄ nsana. Nawolo nyi debaŋ keŋ mee kolosi Kristo nombia kpaakpaa ŋan nɛ, ba seŋawↄ na maŋ demena na dunoluŋ pou. Mena ala kɛwↄ na Kelemente na me dↄↄna akaŋ baŋ pou kyↄↄ maŋ nideli ma tom keŋ keyɛɛ man. Ba te ŋmarase mena balaŋ kɛwↄ pou yela do nyeedoŋ kekpaa tↄne keŋ man. 4Debaŋ kamasɛ na, ɛ yela ke yɛɛ ŋon gyoŋ lee kpene keŋ de Gbeŋgyoo Yesu be yɛɛ fa ŋon nɛ dↄↄ. Mɛɛ yako ŋon baa bela nyiaa, ɛ yela ke yɛɛ ŋon gyoŋ. 5Ɛ yela balaŋ pou kena ɛ wose keyↄkↄse na ɛ dinↄↄ kpaakpaate keŋ. Nawolo nyi be gyae ke kyare ya, de Gbeŋgyoo Yesu waa bese kↄŋ. 6Ɛ na barase na kolo ke yɛɛ ya. Mↄna kpene kamasɛ man na, ɛ fane fa Wurubuarɛ na ɛ ke fa e karaŋ lee nombii kamasɛ man, na ɛ ka mo ɛ nombia ŋan pou doo ɛ konↄↄ man nɛ see ↄ siaman. 7Akpaa ɛ yɛɛ mena na, keŋ ɛ ne lɛɛ Yesu Kristo di dↄↄ Wurubuarɛ wosefɛɛreŋ keŋ walaŋ bɛɛ tale nyii ke man ya nɛ, gyae ke yela ɛ wↄe ke fɛɛ ŋon na ɛ konↄↄ man nombia mↄ ke kyaa ŋon kyɛɛkyɛɛ. 8Me tebia, kpene keŋ be kaa maa yako ŋon yɛna nyiaa, ɛ mo ya agyueŋ gyakaa nombia ŋan ŋe yɛɛ anokoare, na kpene keŋ ke dana obuo, na nombia ŋan ŋe doo na ŋe gbɛɛ, na kpene keŋ dukum be doo ke man ya, na kpene keŋ na wola balaŋ kegyae, na kpene keŋ ke dana yele kpaakpaa nɛ dↄↄ. Akpaa nyi kolo kyaa keŋ ke dei keŋ balaŋ ne kɛlɛɛ ke na, kaboena nyi yaa gyueŋ mena abↄↄ ŋenaŋ dↄↄ bo. 9Abↄↄ ŋan mↄↄ wola ŋon te ɛ be lɛɛ ŋa do, na ŋan ɛ be naa me man na ŋan ɛ be nyii mↄↄ kolosi nɛ, ŋan te kaboena nyi yaa yɛɛ. Akpaa ɛ yɛɛ mena na, Wurubuarɛ ŋon ↄ yɛɛ wosefɛɛreŋ Gbeŋgyoo e nɛ waa kyaa na ŋon. 10Dana maŋ gyoŋ te mɛɛ lese de Gbeŋgyoo Yesu yele, nawolo nyi nɛnɛɛ ɛ ta bese lese wola nyi me nombia ne hia ŋon. Ma gyeŋ nyi me nombia wulaa ne hia ŋon, mↄna gbɛɛ te ɛ te nyim na ɛ ka lese wola ya. 11Na ma wose kyaŋa na maŋ dↄↄ te mɛɛ yako nombia kɛŋa ya. Nawolo nyi maŋ dↄↄ, me te wulaa kasee mena keŋ maa kyaa gyoŋ man lee gbɛɛ kamasɛ man. 12Ma gyeŋ diyem man kekyaa, te ma gyeŋ wosekenyiŋ man mↄ kekyaa. Kpene kamasɛ man na, ma gyeŋ ma wose katela. Me dii baa bo o, yaa tanam na koo na maŋ bo o, me dana o mↄↄ dana ya o, ma gyeŋ ma wose katela. 13Nawolo nyi Kristo doŋ keŋ doo me man dↄↄ, maa tale yɛɛ kpene kamasɛ. 14Mↄna ɛ yɛɛ ke nideli ŋgba ma wose be kyaŋ maŋ te ɛ be kyↄ maŋ nɛ. 15Ɛmɛɛ Filipitena gbagba ɛ gyeŋ nyiaa, debaŋ keŋ mↄↄ fiasɛɛ mee kolosi Kristo nombia kpaakpaa ŋan fa ŋon te mↄↄ lee Masedonia tɛɛle man nɛ, lee ɛmɛɛ wↄle na Kristotena baŋ ŋolo na ŋolo te kyↄ maŋ na kolo ya. 16Nawolo nyi debaŋ keŋ gba me kyaa Tesalonika donↄↄ man te ma wose be kyaŋ maŋ nɛ, ɛ yelee maŋ abↄↄ agbaatee agbaatee. 17Na me sia ne yɛɛ bo nyi yaa yelee maŋ abↄↄ ya. Mↄna kpene keŋ dↄↄ te mɛɛ lɛɛ ya abↄↄ yɛna nyi, mɛɛ gyae nyi Wurubuarɛ ke hiraa ŋon lee ɛ deeli keŋ ɛ ne yɛɛ nɛ man. 18Mɛɛ gyae ɛ ka gyeŋ nyiaa, abↄↄ ŋan pou ɛ ba mo yelee maŋ nɛ kaa tuŋa maŋ te ŋan mↄ yɛna abↄↄ ŋan ne hia maŋ. Abↄↄ ŋan ɛ ba mo yelee Epaferadituse ba mo kↄna maŋ nɛ, te yeli me ta bese nyiŋ gbaa. Ya abↄↄ ŋenaŋ yɛɛ ŋgba abↄↄ ofoŋ nyiŋan ŋan ɛ ba mo kaa deesi fa Wurubuarɛ nɛ. Ŋe yɛɛ kedeesa abↄↄ ŋan ŋe kaboena, mena dↄↄ ŋa gyoo Wurubuarɛ sia. 19Me Wurubuarɛ ŋon mɛɛ som e nɛ, waa fa ŋon abↄↄ ŋan pou kaboena nyi yaa nyiŋ ŋgba mena keŋ ↄ gyoorobiiri man abↄↄ boe nɛ. Nawolo nyi ɛ te kaa bese Yesu Kristo balaŋ. 20Ɛ yela dɛɛ lese de kya Wurubuarɛ yele kekpaakekpaa. Amɛn. 21Ɛ do Wurubuarɛ balaŋ baŋ pou be kyaa botↄↄ nɛ nↄↄ. Me tebia Kristotena baŋ be kyaa me gyaŋ kɛbo bɛɛ kyↄ maŋ nɛ na do ŋon nↄↄ. 22Wurubuarɛ balaŋ baŋ pou be kyaa kɛbo nɛ na do ŋon nↄↄ. Tuturu na, baŋ be kyaa gyoo dinaa Kaesa dekpaŋalaŋ man nɛ na do ŋon nↄↄ. 23De Gbeŋgyoo Yesu Kristo waa mo ↄ bɛrɛɛ boele ŋon na waa seŋ ɛ wↄle.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\