Kalesewola 1

1Nombia ŋan doo tↄne kei man nɛ, Wurubuarɛ moona ŋa fa ↄ bu Yesu Kristo nyi waa lese ŋa wola ↄ balaŋ, na baa nyiŋ gyeŋ nombia ŋan gyae kekↄŋ weeya kɛŋa man nɛ. Keŋte Kristo kpila ↄ kpilale lee adido te ↄ kaa lese mena nombia kɛŋa wola maŋ ↄ tobaale Gyↄn. 2Te maŋ Gyↄn mↄ ŋmarase nombia ŋan pou maŋ gbagba be naa na me sia nɛ see. Mee di adansɛɛ nyi nombia kɛŋa yɛɛ Wurubuarɛ nombia ŋan Yesu Kristo ba lese wola maŋ nɛ. 3Walaŋ kamasɛ ŋon ↄ kala tↄne kei man nombia fa balaŋ na, ŋon na nyeebam. Te balaŋ baŋ mↄ bee nyii tↄne kei man nombia te bee di ŋe dↄↄ nɛ, baŋ na nyeebam. Nawolo nyi debaŋ keŋ mena nombia kɛŋa pou gyae ke kↄŋ nɛ ta benaa. 4Maŋ Gyↄn ne ŋmarase na tↄne kei mee yelee Kristotena akpiise nyetooro ŋan pou ŋe kyaa Esia tɛɛle man nɛ. Wurubuarɛ ŋon ↄ kyaa te ↄ wulaa ↄ kyaa lee gyaŋgba gyaŋgba keŋ te waa kyaa kekpaakekpaa nɛ, na ↄ feliŋ ŋon ↄ dana doŋse nyetooro te ↄ seŋɛɛ ŋon Wurubuarɛ gyooro gbeli keŋ siaman nɛ, baa mo be bɛrɛɛ boele ŋon na baa fa ŋon wosefɛɛreŋ. 5Yesu Kristo mↄ waa mo ↄ bɛrɛɛ boele ŋon na waa fa ŋon wosefɛɛreŋ. Ŋon yɛna walaŋ ŋon ↄ ne di ↄ nombia dↄↄ, te ↄ ne di Wurubuarɛ wose man adansɛɛ anokoare gbɛɛ. Ŋon yɛna walaŋ gyaŋgbate ŋon ↄ be taŋgbɛɛ foŋ lee yeŋ man, te ŋon mↄ ne diina gyoori tɛɛle kei dↄↄ gyooneŋ pou dↄↄ. Ↄ ne gyae daa nideli mena dↄↄ te ↄ yeŋawↄ kyɛɛkee ↄ fatabo leki mo lɛɛ daa lee de nombiakumɛɛ pou man. 6Ↄ ta mo daa kpu ↄ gyoori keŋ man, na dee di gyoori kpu na e. Te ↄ see daa saere na dɛɛ som de Gbeŋgyoo Wurubuarɛ ŋon ↄ yɛɛ ↄ Wurubuarɛ na ↄ kya e nɛ. Ŋon Yesu Kristo kaboela na gyoorobiiri te ↄ dana doŋ kekpaakekpaa. Amɛn. 7Ɛ kɛɛ, ↄ dↄŋ ŋↄma man ↄ ne kↄŋ! Walaŋ kamasɛ waa naa e na ↄ sia, te balaŋ baŋ gba bↄↄ sↄↄ e apia nɛ baa naa e. Te lee ŋon dↄↄ deise pou balaŋ baa kyaa walaŋsa man. Mena ne gyae la kekↄŋ. Amɛn. 8De Gbeŋgyoo Wurubuarɛ ŋon ↄ kyaa te ↄ wulaa ↄ kyaa lee gyaŋgba gyaŋgba, te waa kyaa kekpaakekpaa keŋ ŋon yɛna doŋ pou nyee nɛ kpa nyiaa, "Maŋ yɛna gyaŋgbate na ↄtomante." 9Maŋ Gyↄn ŋon me yɛɛ ɛ dↄↄ Kristo baale e nɛ ne ŋmarase na tↄne kei. Lee keŋ me silana Kristo dↄↄ, daa na ŋon pou nyiŋa na konↄↄ te dɛɛ naa diyem keŋ balaŋ baŋ be doo ↄ gyoori keŋ man ne naa nɛ. Nawolo nyi keŋ mↄↄ kolosi Wurubuarɛ nombia ŋan te mↄↄ di Yesu Kristo wose man adansɛɛ dↄↄ, te be fuŋa maŋ kelↄ tɛɛlebii keŋ loŋ be kilisi ke gyaŋee te bɛɛ baake ke nyi Patimose nɛ dↄↄ. 10De Gbeŋgyoo Wurubuarɛ ↄsom wee daale nɛ, Wurubuarɛ feliŋ ŋon kaa gyoowↄ me man nideli te me nyii woya ŋaale me wↄle keŋkeŋ ŋgba kaberɛ te ba wolawↄ nɛ. 11Keŋte woya ŋan yako maŋ nyiaa, "Ŋmarase kpene kamasɛ keŋ n ne naa nɛ do tↄne man, na n ka mo tↄne kenaŋ yelee Kristotena akpiise nyetooro ŋan ŋe kyaa Esia tɛɛle man nɛ. Donↄↄse ŋan man akpiise ŋenaŋ kyaa nɛ yɛna, Efeso na Simaena na Pɛgamum na Tiatira na Saadise na Filadefia na Loadisia." 12Botↄↄ te ma besenaa ma wose na maa kɛɛ walaŋ ŋon ↄ ne kolosi na maŋ nɛ. Me kabesena ma wose nɛ, te me naa nyeela nyetooro ŋaale. Kↄba yayam te ba moowↄ yɛɛ ŋa, te bɛɛ mo kanease bo gyakaa ŋe dↄↄ. 13Me kɛɛ na kolo seŋɛɛ la nyeela nyetooro ŋan nsana nsana ŋgba deniwalaŋ nɛ. Ↄ doona kegba wurikyim tↄ ↄ nawↄↄ pou, te ↄ moo kↄba yayam abↄsↄↄ kpaŋ karase ↄ konↄↄ man. 14Ↄ nyee wolosɛɛ pareparepare ŋgba akaralɛɛ nɛ, te ↄ siabia mↄ ne ŋalakee ŋgba boalaŋ laakem nɛ. 15Ↄ nawↄↄ ne ŋalakee ŋgba ba moo nyeele bo do boalaŋ man kyalase ke nɛ, te ↄ woya mↄ ne seree ŋgba boo wuu laa ne lam nɛ. 16Na ↄ dana kyolobiise nyetooro ↄ dunoluŋ nyiŋmaa man, te yoosila keŋ ke yɛɛ sia na wↄle te kɛɛ bee nideli nɛ tosɛɛ ↄ nↄↄman. Na ↄ siagbɛɛ mↄ ne ŋalakee ŋgba weese ne gyↄↄ la kpalala nɛ. 17Ma kena e nɛ, ma soo ma wose lↄ ↄ nawↄↄtɛɛ ŋgba ma yeŋae nɛ. Keŋte ↄ moo ↄ dunoluŋ nyiŋmaa gyakaa me dↄↄ te ↄ yako maŋ nyiaa, "Na yee ya. Maŋ yɛna gyaŋgbate na ↄtomante ŋon. 18Maŋ yɛna walaŋ ŋon me kyaa nɛ. Kɛɛ, ma yeŋawↄ kaalaŋ mↄna nɛnɛɛ me kyaa kekpaakekpaa. Te me dana doŋ yeŋ na woyadɛɛ pou dↄↄ. 19Mena dↄↄ ŋmarase nombia ŋan n ne naa nɛ pou see. Ŋmarase ŋan pou ŋe kyaa debokeiman, na ŋan pou ŋe gyae kekↄŋ wↄle wↄle nɛ see. 20Kyolobiise nyetooro ŋan n be naa me dunoluŋ nyiŋmaa man, na nyeela nyetooro ŋan bↄↄ mo kↄba yayam yɛɛ ŋa te bɛɛ mo kanease gyakaa ŋe dↄↄ nɛ, mena abↄↄ ŋenaŋ yɛɛ nombia aweeseŋ ŋa. Te kpene keŋ ŋa seŋɛɛ fa yaa mɛɛ gyae maa wola neŋ nɛ. Kyolobiise nyetooro ŋan seŋɛɛ fa kegyiise baŋ ba seŋɛɛ Kristotena akpiise nyetooro ŋan ŋe kyaa donↄↄse nyetooro ŋan siaman nɛ. Te kↄba yayam nyeela nyetooro ŋan bɛɛ mo kanease gyakaa ŋe dↄↄ nɛ mↄ seŋɛɛ fa Kristotena akpiise nyetooro ŋan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\