Kalesewola 12

1Kɛŋa wↄle te gyakoloŋ nombia ŋaale lese ŋa wose wola lee adido bela. Me naa alo ŋolo na weese kilisɛɛ na e ŋgba keŋ te ↄ doona nɛ, te gyaalaŋ mↄ doo ↄ nawↄↄ tɛɛ. Na ↄ wuuna gyooro kotↄtↄↄ keŋ kyolobiise kufu ala mataa na ke. 2Na alo ŋonaŋ dana fulu keŋ ↄ na doŋee, te weeleŋ keŋ dↄↄ ↄ ne fae yeesa. 3Keŋte ma besewↄ naa gyakoloŋ nombia ŋaale lee adido bela. Me naa wonembukum yayam dekpatakpere ŋolo na ↄ yɛɛ ŋgba laŋaŋ nɛ, na ↄ dana nyeeya nyetooro na woo kufu. Na gyooro kotↄtↄↄse nyetooro gyakaa ↄ nyeeya ŋan dↄↄ. 4Akpaa n kpala kyolobiise man akpeŋ atooro na, wonembu ŋon moo ↄ gyuŋ gberaa ŋe man dekpeŋ dokoloŋ lↄ tɛɛle man. Na wonembu ŋonaŋ seŋɛɛ alo ŋon ↄ na doŋee nɛ siaman, nyi akpaa ↄ lola ↄ bu ŋon na waa mo e lila debokenaŋ man. 5Botↄↄ te alo ŋon lola bu baale ŋon waa di gyoori tɛɛle kei dↄↄ balaŋ pou dↄↄ, keŋ ↄ be gyae waa wii be waraŋase ya nɛ. Ↄ ka lola bu ŋon pɛ, te be kaa too e lɛo lee ↄ naa ŋon nyiŋmaa man mo e gyu kefa Wurubuarɛ ŋon ↄ kyaa ↄ gyooro gbeli dↄↄ nɛ. 6Keŋte alo ŋon yeuwↄ ka gyoo kefula man, botↄↄ keŋ Wurubuarɛ be desina see e nyi baa kɛɛ ↄ dↄↄ gyaalaŋna sↄŋola na ala. 7Keŋte yoo yalawↄ adido botↄↄ. Wurubuarɛ kpilale kegyia Maekɛle na ↄ tewulɛɛ yoowↄ na wonembukum dekpatakpere ŋon na ↄ tewulɛɛ. 8Mↄna wonembukum ŋon na ↄ tewulɛɛ te yɛɛ doŋ ya, mena dↄↄ be te nyiŋ daseŋae adido botↄↄ ya. 9Keŋte be gegi wonembukum ŋon lee adido botↄↄ. Ŋon yɛna beneŋ beneŋ dom ŋon bɛɛ baake e nyi yele wↄlɛɛre yaa ↄbↄnsam, ŋon ↄ na beo balaŋ pou tɛɛle kei dↄↄ nɛ. Te be fuŋa ŋon na ↄ tewulɛɛ baŋ pou lee adido kaalↄ tɛɛle man. 10Botↄↄ te me nyii woya ŋaale adido ne yako keŋkeŋ nyiaa, "Nɛnɛɛ debaŋ keŋ Wurubuarɛ waa lɛɛ ↄ balaŋ nyee nɛ te lii. Wurubuarɛ ta lese ↄ doŋ na ↄ gyoori debↄↄ, te Kristo nyeelɛɛre ŋon mↄ ta lese wola nyi ↄ dana doŋ tɛɛle kei balaŋ pou dↄↄ. Nawolo nyi be te fuŋ ↄbↄnsam ŋon ↄ na mo nombiakumɛɛ gyakaa Kristotena dↄↄ Wurubuarɛ siaman nelim na ka weese nɛ ke lↄ tɛɛle man. 11Nambu ŋon ↄ ba mo ↄ wose fa kedeesa nɛ fatabo, na anokoare nombia ŋan bↄↄ kolosi nɛ, ŋan te ba moowↄ di ↄbↄnsam dↄↄ. Be te wii baŋ gbagba nyeedoŋ ya, mↄna ba moo ba wose fa yeŋ lee ba kelɛɛdi dↄↄ. 12Mena dↄↄ ɛmɛɛ baŋ pou ɛ kyaa Wurubuarɛ man nɛ, ɛ yela ke yɛɛ ŋon gyoŋ. Mↄ ɛmɛɛ baŋ pou ɛ kyaa tɛɛle kei dↄↄ na ɛpo man nɛ ɛ laako, nawolo nyi ↄbↄnsam ta mo baŋ tisi lee Wurubuarɛ man kↄŋ ɛ gyaŋ. Ↄ ta mo baŋ tisi kↄŋ, nawolo nyi ↄ gyeŋ nyi ↄ weeya ŋan be kaa tɛɛle kei dↄↄ nɛ ta boo ya!" 13Debaŋ keŋ wonembukum ŋon be naa nyi be te fuŋ e lee Wurubuarɛ man kaa lↄ tɛɛle man nɛ, te ↄ korowↄ ↄ ne gegi alo ŋon ↄ ba lola bu baale ŋon nɛ. 14Mↄna Wurubuarɛ faa alo ŋon otoloku dinaa ŋolo beŋkelɛɛ ala, na waa nyiŋ tale mo furufu yela wonembukum ŋon gyu kefula man, botↄↄ keŋ bↄↄ desina see e nyi baa kɛɛ ↄ dↄↄ kulutooneŋ atooro na yale nɛ, na wonembukum ŋon be nyiŋ gbɛɛ ke yɛɛ e kolo botↄↄ ya. 15Botↄↄ te wonembukum ŋon puu loŋ lee ↄ nↄↄman ŋgba boo kakpela nɛ, na ke gyↄ alo ŋon laŋ. 16Mↄna tɛɛle kyↄↄ alo ŋon. Tɛɛle bɛɛwↄ te ke nyↄↄ loŋ keŋ pou wonembukum ŋon be puu lee ↄ nↄↄman nɛ. 17Mena dↄↄ wonembukum ŋon gyeŋa baŋ alo ŋon dↄↄ, te ↄ laŋawↄ yela e nyi ↄ kaa yoo na ↄ bia akaŋ baŋ. Alo ŋonaŋ bia benaŋ yɛna balaŋ baŋ pou bee di Wurubuarɛ nombia ŋan dↄↄ, te bee di Kristo wose man adansɛɛ nɛ. Keŋte wonembukum ŋon gyuuwↄ ka seŋ ɛpo nↄↄman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\