Kalesewola 15

1Kenaŋ wↄle te ma besewↄ naa gyakoloŋ nombii dinaa daale Wurubuarɛ man adido bela. Me naa Wurubuarɛ kpilala nyetooro baale na be dana kayeyɛɛ nombia nyetooro. Kayeyɛɛ nombia kɛŋa yɛna Wurubuarɛ balaŋ deŋele kewↄŋ ↄtomante keŋ. Nawolo nyi ŋa de kaa lam na, Wurubuarɛ mↄ wↄe gyae ke fɛɛ. 2Keŋte me naa kolo gyooro gbeli keŋ siaman ŋgba ɛpo loŋ nɛ. Na ke yɛɛ geleŋgeleŋ te kɛɛ ŋalakee ŋgba diiku nɛ, na boalaŋ mↄ kyakalɛɛ ke man. Te me naa balaŋ baale seŋɛɛ ɛpo kenaŋ nↄↄman. Balaŋ benaŋ yɛna balaŋ baŋ bↄↄ yoo di wonembukum ŋon na bane ŋon bↄↄ maa wonembukum ŋonaŋ dinↄↄ man, te ↄ nↄmba seŋɛɛ fa ↄ yele dↄↄ nɛ. Na be dana adolɛɛse ŋan Wurubuarɛ be fa wↄ nɛ. 3Na bee kpee Wurubuarɛ tobaale Mosesi nↄↄneŋ, na Nambu ŋon nↄↄneŋ nyiaa, "De Gbeŋgyoo Wurubuarɛ doŋ pou nyee, n nombia ŋan n ne yɛɛ nɛ yɛɛ nombia dinaana ŋa, te ŋe dana gyakoloŋ. Nyaŋ yɛna tɛɛle kei dↄↄ pou gyoo. N nombia doo na ŋe gbɛɛ, te ŋe yɛɛ anokoare mↄ. 4De Gbeŋgyoo, amↄte kyaa la keŋ ↄ be gyae waa yee neŋ ya, te amↄte mↄ be gyae la waa lese n yele ya? Nawolo nyi nyaŋ nyaageŋ kooŋ yɛna walaŋ ŋon ayimɛɛ be doo n man ya. Tɛɛle kei dↄↄ balaŋ pou baa kↄŋ kaa buŋ neŋ na baa som neŋ. Nawolo nyi n ta lese n nombia ŋan ŋe doo na ŋe gbɛɛ nɛ debↄↄ." 5Kei wↄle te me kɛɛ adido na, te me naawↄ na Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa tↄↄmante keŋ ne di adansɛɛ nyi Wurubuarɛ kyaa botↄↄ nɛ ta toro. 6Botↄↄ te me naa Wurubuarɛ kpilala nyetooro baŋ be dana kayeyɛɛ nombia nyetooro ŋan nɛ, ta lee Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ man. Ba doona akaralɛɛ kegbase wurikyim ŋan ŋɛɛ ŋalakee nɛ, te ba moo kↄba yayam abↄsↄↄse kpaŋ karase be konↄↄse man. 7Keŋte wonise banaara baŋ man ŋolo moo kↄba yayam nyefalɛɛ nyetooro fa Wurubuarɛ kpilala nyetooro baŋ. Abↄↄ ŋan doo nyefalɛɛ ŋan man nɛ, yɛɛ kayeyɛɛ kumɛɛ ŋan Wurubuarɛ ŋon ↄ kyaa kekpaakekpaa nɛ waa mo baŋ mo ŋa do tɛɛle kei dↄↄ balaŋ nɛ. 8Botↄↄ te Wurubuarɛ gyoorobiiri na ↄ doŋ yela nyↄↄse kaa wulu Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ man. Mena dↄↄ ŋolo te tale gyoo Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa keŋ man ya, kelii debaŋ keŋ kayeyɛɛ nombia nyetooro ŋan Wurubuarɛ ba mo fa ↄ kpilala nyetooro baŋ nɛ taŋawↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\