Kalesewola 18

1Kei wↄle nɛ, te ma besewↄ naa Wurubuarɛ kpilale ŋolo te tisi lee adido ↄ ne kↄŋ. Na ↄ dana doŋ te ↄ gyoorobiiri ŋalakeewↄ tɛɛle kei dↄↄ pou. 2Keŋte ↄ fae yeesa keŋkeŋ nyiaa, "Babilↄn donↄↄ te yɛlɛɛ! Babilↄn donↄↄ dinaa keŋ te yɛlɛɛ. Botↄↄ ta bese ↄbↄnsam na ↄ tewulɛɛ, na feliŋkumɛɛ na gyebuse kumɛɛ, na gyebuse nkaraŋkaraŋ pou dekyae. 3Nawolo nyi ↄ ta mo ↄ kafoŋ nombia kyaŋee tɛɛle kei dↄↄ balaŋ pou. Ↄ kafoŋ kei yɛɛ yaa ŋgba soloŋ doŋte te ↄ moowↄ fa tɛɛle kei dↄↄ balaŋ te be nyↄↄwↄ dɛɛse nɛ. Tɛɛle kei dↄↄ gyooneŋ ta gyem tisi ↄ dↄↄ ke yɛɛ nombia nkaraŋkaraŋ, ŋgba mena keŋ baala kafoŋtena na gyem tisi futooli alo dↄↄ nɛ. Te tɛɛle kei dↄↄ kebudiira burum mↄ te tɛɛ ↄ futooli keŋ dↄↄ nyiŋ ba wose." 4Keŋte me nyii woya ŋaale lee adido bela nyiaa, "Me balaŋ, ɛ koro lee Babilↄn donↄↄ dinaa kenaŋ man. Na ɛmɛɛ mↄ be nyiŋ yɛɛ nombiakumɛɛ ŋan doo donↄↄ kenaŋ man, na Wurubuarɛ ke wↄŋ ɛ deŋele ŋgba mena keŋ waa wↄŋ mena balaŋ benaŋ deŋele nɛ ya. 5Wurubuarɛ te tↄↄse ↄ nombiakumɛɛ ŋan, nawolo nyi ŋe ta boo nideli keŋ nyi ↄ be tale wolee ŋa ya. 6Nombiakumɛɛ ŋan ↄ ba mo yɛɛ balaŋ nɛ, ɛ mo ŋe dinↄↄ akpeŋ ala tↄ e kom. Te soloŋ keŋ ↄ be fa balaŋ be nyↄↄ nɛ, ɛ mo keŋ ke dana doŋ akpeŋ ala kela ↄ wui keŋ nɛ fa e waa nyↄↄ. 7Mena keŋ ↄ be di gyoŋ te ↄ ba lese ↄ gyoorobiiri wola nɛ, mena mↄ te ɛ naase e diyem na ɛ ke yela waa yeyɛɛ nideli. Nawolo nyi ↄ gyakaa ↄ ne gyↄ ↄ konↄↄ yako nyi, 'Me yɛɛ ala gyoo e, ma te yɛɛ lialo e ya. Te mↄↄ gyae maa di walaŋsa mↄ korakora ya.' 8Lee mena dↄↄ weese dokoloŋ kooŋ man te kayeyɛɛ dinaa keŋ gyae kekↄŋ ↄ dↄↄ. Kayeyɛɛ kenaŋ yɛna yeŋ, na walaŋsa kedi na tanam dinaa. Kenaŋ wↄle koraŋ na, baa too e kekpaa. Nawolo nyi de Gbeŋgyoo Wurubuarɛ ŋon waa wↄŋ ↄ deŋele nɛ, ↄ dana doŋ." 9Tɛɛle kei dↄↄ gyooneŋ baŋ bↄↄ gyem tisi ↄ dↄↄ yɛɛ kafoŋ nombia na e, te bↄↄ di gyoŋ kamasɛ kpu na e nɛ, akpaa be naa boalaŋ keŋ ne kpa e nɛ nyↄↄse na, baa wii na baa di ↄ walaŋsa nideli. 10Diyem keŋ gyae kekↄŋ Babilↄn donↄↄ keŋ dↄↄ nɛ, gyae ke yɛɛ gyooneŋ baŋ gyakoloŋ. Mena dↄↄ baa seŋ lemlem wii na baa yako nyiaa, "Babilↄn donↄↄ laako! Babilↄn donↄↄ dinaa, nyaŋ na gyerebi! Nyaŋ ŋon nafↄ n dana doŋ nɛ, na debaŋ dokoloŋ kooŋ kei yaa be taŋ wↄlɛɛ neŋ nɛ?" 11Tɛɛle kei dↄↄ kebudiira baŋ mↄ baa wii na baa di walaŋsa ↄ dↄↄ. Nawolo nyi ŋolo bɛɛ tekaa lɛɛ ba abↄↄ bela ya. 12Ŋolo bɛɛ tekaa lɛɛ ba kegyaŋase na abↄↄ ŋan bↄↄ mo kↄba yayam na kↄba wolom na boya kpaakpaa nyiŋan yɛɛ ŋa nɛ ya. Ŋolo bɛɛ tekaa lɛɛ ba akaralɛɛ kpaakpaa nyiŋan, na agoo kanyaŋse na kanyaŋse yayama na abↄↄ ŋan bↄↄ mo tuu kela yɛɛ ŋa nɛ ya. Ŋolo bɛɛ tekaa lɛɛ abↄↄ ŋan bↄↄ mo daase kpookpoo ŋan ŋe dana koya doŋ yae, na abↄↄ ŋan bↄↄ mo nyeela kpookpoo na boya ŋan ŋe dana koya doŋ yɛɛ ŋa nɛ ya. 13Ŋolo bɛɛ tekaa lɛɛ ba abↄↄ buruburu ŋan ŋe dana ofoŋ te bɛɛ mo saa weenɛɛ, na adudo na oliifi na pɛperɛ na soloŋ na nuŋ na biliŋ na nunkyuese na namense na dɛɛkyↄŋse na ŋe kↄtase, na gbeŋa na baŋ bↄↄ kyaŋ wↄ yoo man nɛ ya. 14Kebudiira baŋ baa yako nyiaa, "Abↄↄ kpaakpaa ŋan pou n be yase n sia gyae nɛ, ŋe popou ta lee n nyiŋmaa man. Mena keŋ n be nyiŋ n wose, na yele keŋ n be lɛɛ nɛ pou ta yoo kekpaakekpaa." 15Nombia ŋan gyae ke kↄŋ Babilↄn donↄↄ keŋ dↄↄ nɛ, gyae ke yɛɛ kebudiira baŋ bↄↄ di kebu donↄↄ kenaŋ man nyiŋ ba wose nɛ gyakoloŋ. Mena dↄↄ baa seŋ lemlem wii, na baa di walaŋsa. 16Baa wii yako nyiaa, "O Babilↄn donↄↄ dinaa laako! O Babilↄn donↄↄ dinaa, nyaŋ na gyerebi. Nafↄ n ne kaa akaralɛɛ na abↄↄ yayama na agoose bo. Nafↄ kↄba yayam abↄↄ, na boya kpaakpaa nyiŋan abↄↄ, na kegyaŋase kpaakpaa nyiŋan ŋan ne ŋalakee nɛ abↄↄ te n na doo. 17Mↄna debaŋ dokoloŋ kei man na, nya abↄↄ ŋan pou te ŋaalaa." Kegyiise baŋ bɛɛ kɛɛ agbele dinaana dↄↄ, na baŋ pou bɛɛ kyaa ŋe man, na baŋ pou bɛɛ yɛɛ tom ŋe man, na kebudiira baŋ pou bɛɛ tɛɛ ɛpo dↄↄ di kebu nɛ, baa seŋ lemlem na bɛɛ kɛɛ donↄↄ kenaŋ. 18Baa seŋ botↄↄ na baa kɛɛ donↄↄ keŋ kekpabii. Be naa ke kɛɛ kpaa keŋ nɛ baa yako nyiaa, "Donↄↄ woŋti kyaa kaalaŋ, keŋ kelii mena donↄↄ dinaa kei." 19Baa kyaa ŋgba liala nɛ na baa wii waraŋase man nyiaa, "O Babilↄn donↄↄ dinaa laako! O Babilↄn donↄↄ dinaa, nyaŋ na gyerebi! Nyaŋ dↄↄ te kebudiira baŋ pou bↄↄ mo agbele dinaana ta ɛpo dↄↄ di kebu nɛ, nyiŋa ba wose. Mↄna debaŋ dokoloŋ kooŋ man na, nya abↄↄ ŋan n be nyim nɛ pou te ŋaalaa. 20Ɛmɛɛ baŋ pou ɛ kyaa adido, na Wurubuarɛ balaŋ na Kristo kpilala, na Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra pou ɛ yela ke yɛɛ ŋon gyoŋ. Nawolo nyi Wurubuarɛ te wↄŋ donↄↄ keŋ deŋele lee diyem keŋ ↄ be naase ŋon nɛ dↄↄ." 21Botↄↄ te Wurubuarɛ kpilale Dekpatakpere ŋolo moo boe dinaa dinaa daale, te ↄ fuŋa ke ka do ɛpo man te ↄ yakowↄ nyiaa, "Nnɛ te baa mo doŋ wↄlɛɛ Babilↄn donↄↄ dinaa keŋ, te ŋolo na ŋolo be gyae waa tekaa naa ke bela ya. 22Ŋolo mↄ be gyae waa tekaa nyii adolɛɛ gyↄↄra na nↄↄneŋ kpeera yaa keferee na kaberɛ wolala nkaŋ donↄↄ dinaa kei man bela ya. Ŋolo be gyae waa tekaa naa tom kamasɛ yɛɛre botↄↄ bela ya. Mena mↄ te bↄↄ gyae baa tekaa nyii nyi ŋolo ne naŋ kolo boe dↄↄ bela ya. 23Te ŋolo na ŋolo be gyae waa tekaa naa kanea daale keŋmaŋee botↄↄ bela ya. Ŋolo mↄ be gyae waa nyii alowↄlere nombia donↄↄ kenaŋ man bela ya. Nawolo nyi donↄↄ kenaŋ man kebudiira yɛna balaŋ baŋ be dana yele tɛɛle kei dↄↄ. Mↄna ke man ŋmeeseŋtena, te yeli tɛɛle kenaŋ dↄↄ balaŋ pou ta yoo. 24Babilↄn donↄↄ dinaa kei man te ba koo Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra, na ↄ balaŋ na balaŋ baŋ pou bↄↄ koo tɛɛle kei dↄↄ nɛ. Lee mena dↄↄ te Wurubuarɛ ne wↄŋ donↄↄ kenaŋ deŋele nɛ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\