Kalesewola 21

1Kenaŋ wↄle te me naa adido wↄle na tɛɛle wↄle. Adido gyaŋgbate na tɛɛle gyaŋgbate keŋ, na ɛpo pou te ŋaalaa. 2Botↄↄ te me naa Gyerusalɛm donↄↄ wↄle keŋ ke yɛɛ Wurubuarɛ donↄↄ ke nɛ, te tisi lee Wurubuarɛ gyaŋ adido ne kↄŋ tɛɛle man. Wurubuarɛ te desina donↄↄ kenaŋ, ŋgba mena keŋ bee mia alowↄle na ↄ kaa gyaŋee na ↄ baale nɛ. 3Keŋte me nyii woya ŋaale kolosiwↄ keŋkeŋ lee gyooro gbeli keŋ gyaŋ nyiaa, "Nɛnɛɛ dↄↄ, Wurubuarɛ te tisi kↄŋ ↄ kaa kyaa ↄ balaŋ man. Waa kyaa be man, na baŋ mↄ ka bese ↄ balaŋ. Wurubuarɛ gbagba waa kyaa be man, na waa bese be Wurubuarɛ. 4Ŋon Wurubuarɛ ne gyae la waa feefo be siasaraŋ pou. Te yeŋ yaa kewii, yaa walaŋsa kedi yaa weeleŋ ba gyae ka tekaa kyaa botↄↄ bela ya. Nawolo nyi abↄↄ benɛɛ ŋan pou te lam." 5Botↄↄ te walaŋ ŋon ↄ kyaa gyooro gbeli keŋ dↄↄ nɛ yakowↄ nyiaa, "Ɛ kɛɛ! Nɛnɛɛ mɛɛ yɛɛ kpene kamasɛ wↄle!" Keŋte ↄ besewↄ yako maŋ bela nyiaa, "Ŋmarase nombia ŋan n ne nyii nɛ see, nawolo nyi ŋe yɛɛ anokoare, te kaboena nyi walaŋ kamasɛ waa lɛɛ ŋa di." 6Te ↄ besewↄ yako maŋ nyiaa, "Te taŋ! Maŋ yɛna Alfa na Omega, kpene kamasɛ gyaŋgbate na ↄtomante. Balaŋ baŋ loŋboaneŋ na ko wↄ nɛ, maa kyee nyeedoŋ loŋ keŋ fa wↄ na baa nyↄↄ, keŋ bↄↄ gyae baa tↄ kom ya. 7Walaŋ kamasɛ ŋon ↄ sem keŋkeŋ te ↄ yoo di nombiakumɛɛ pou dↄↄ na, maa fa e abↄↄ kɛŋa pou. Maa bese ↄtenate Wurubuarɛ, na ŋon mↄ ka bese me bu. 8Mↄna gyakoloŋtena, na baŋ bↄↄ ne lɛɛ maŋ di ya, na baŋ bɛɛ yɛɛ nombia nkaraŋkaraŋ na baŋ bɛɛ koe balaŋ na kafoŋtena na ŋmeeseŋtena, na banesomra na akɛrɛɛtena pou dↄↄ, baa fuŋ wↄ bo do boalaŋ degyapaa keŋ kɛɛ kpaa ŋgba kpatakpela nɛ man. Kei yɛna yeŋ bolate keŋ." 9Keŋte Wurubuarɛ kpilala nyetooro, baŋ nafↄ be dana kayeyɛɛ nombia nyetooro akaŋ ŋan doo nyefalɛɛ nyetooro ŋan man nɛ, be man ŋolo kↄŋawↄ kaa kolosi na maŋ nyiaa, "Kↄŋ, na maa wola neŋ alowↄle ŋon. Ŋon yɛna Nambu ŋon wɛɛle ŋon." 10Keŋte Wurubuarɛ feliŋ ŋon kaa gyoowↄ me man nideli, te Wurubuarɛ kpilale ŋon moo maŋ gyu bula dinaa dinaa daale keŋ ka korɛɛ nɛ nyee man. Botↄↄ te ↄ yela me naa Gyerusalɛm donↄↄ wↄle keŋ ke yɛɛ Wurubuarɛ donↄↄ ke nɛ, na ke te tisi lee Wurubuarɛ gyaŋ adido ne kↄŋ tɛɛle man. 11Na Wurubuarɛ gyoorobiiri te yeli donↄↄ kenaŋ ne ŋalakee, ŋgba boe keŋ ke dana koyadoŋ te bɛɛ baake ke nyi Gyasipa te kɛɛ ŋalakee ŋgba diiku nɛ. 12Na ba te ma dekyaŋ dↄↄloŋ dↄↄloŋ daale kilisi donↄↄ kenaŋ, te ke dana anaanↄↄse kufu ala. Na Wurubuarɛ kpilala kufu bala ne kɛɛ na anaanↄↄse ŋan dↄↄ. Ba te ŋmarase Iserae akpaŋalaŋse kufu ala ŋan yela gyakaa anaanↄↄse ŋan pou dↄↄ. 13Dekyaŋ keŋ dana yenaase anaara, te anaanↄↄse atooro mↄ doo yenaŋ kamasɛ man. Anaanↄↄse atooro doo weese dɛɛlee, te atooro mↄ doo weese dɛɛyalae. Atooro doo ado, te atooro mↄ doo ata. 14Boya kufu ala te ba moowↄ see dekyaŋ keŋ be kilisi donↄↄ keŋ nɛ mokↄↄ, te be ŋmarase Nambu ŋon kpilala kufu bala baŋ yela gyakaa boya ŋenaŋ dↄↄ. 15Na Wurubuarɛ kpilale ŋon ↄ be kolosi na maŋ nɛ, dana daŋ keŋ bↄↄ mo kↄba yayam yɛɛ ke te bɛɛ mo maa abↄↄ nɛ. Keŋ te waa mo maa donↄↄ keŋ, na ka anaanↄↄse ŋan na ka akyaŋse ŋan pou. 16Donↄↄ keŋ ↄfalaboŋ na ke dↄↄloŋ pou yɛɛ kyɛɛkyɛɛ. Wurubuarɛ kpilale ŋon moo ↄ daŋ keŋ maa donↄↄ keŋ dↄↄloŋ man na, ke gyae ke yɛɛ ŋgba maelese kakpoŋ dokoloŋ na yaale nɛ (1,500). Donↄↄ keŋ dↄↄloŋ na kↄ ↄfalaboŋ na kↄ ↄkooroŋ pou yɛɛ kyɛɛkyɛɛ. 17Wurubuarɛ kpilale ŋon maa donↄↄ keŋ dekyaŋ keŋ ↄkeereŋ man na, na ke yɛɛ nawↄↄtↄↄse sↄŋonoŋse akpeŋ ala na kufu looro. 18Boe kpaakpaa keŋ bɛɛ baake ke nyi Gyasipa nɛ, te ba moowↄ baŋ dekyaŋ keŋ. Te kↄba yayam gbagba keŋ kɛɛ ŋalakee ŋgba diiku nɛ, te ba moowↄ baŋ donↄↄ kenaŋ. 19Boya kpookpoo kpaakpaa nyiŋan ŋan ŋe dana koyadoŋ te ŋe dana kyeo nɛ, te ba moowↄ see dekyaŋ keŋ be kilisi donↄↄ keŋ nɛ mokↄↄ. Boe gyaŋgbate keŋ yɛna Gyasipa, alate yɛna Safire, te atoorote yɛna Agate te anaarate yɛna Emeradi te anoŋte keŋ yɛna Oniki te loorote yɛna Kanelia te nyetoorote yɛna Kirisolite te gyanaarate yɛna Berile te kadaalete yɛna Topasi te kufute yɛna Kirisopase te kufudaalete yɛna Yasinti te kufu alate yɛna Ametisiti. 21Kegyaŋase kufu ala te ba moowↄ yɛɛ anaanↄↄse kufu ala ŋan pou. Kegyaŋa dinaa dokoloŋ te ba moowↄ yɛɛ denanↄↄ kamasɛ. Te ba moo kↄba yayam gbagba keŋ ne naa ŋgba diiku nɛ, yɛɛ donↄↄ keŋ abↄntere dinaa keŋ. 22Ma te naa Wurubuarɛ ↄsom deni dinaa daale donↄↄ kenaŋ man ya. Nawolo nyi na de Gbeŋgyoo Wurubuarɛ doŋ pou nyee ŋon, na Nambu ŋon kyaa botↄↄ keŋ balaŋ na som wↄ yenaŋ kamasɛ. 23Bɛɛ tekaa hia nyi weese yaa gyaalaŋ dɛɛ lee donↄↄ kenaŋ man ya. Nawolo nyi Wurubuarɛ gyoorobiiri keŋ ne ŋmaŋee la botↄↄ, te Nambu ŋon yɛna ke kanea. 24Mena keŋmaŋee kenaŋ man te tɛɛle kei dↄↄ balaŋ pou baa naa ta, te tɛɛle kei dↄↄ gyooneŋ mↄ baa mo ba wosekenyiŋ kↄŋ donↄↄ kenaŋ man. 25Baa toro donↄↄ kenaŋ anaanↄↄse ŋan see, keŋ bↄↄ gyae baa tↄ ŋa korakora ya. Nawolo nyi ditiŋtɛɛ be gyae ke kyaa donↄↄ kenaŋ man ya. 26Debiise pou balaŋ baa mo be gyoorobiiri na ba wosekenyiŋ kↄŋ donↄↄ kenaŋ man. 27Mↄna kpene kamasɛ keŋ ke dana ayimɛɛ nɛ be gyae ka gyoo donↄↄ kenaŋ man ya. Walaŋ kamasɛ ŋon mↄ ↄ ne yɛɛ nombiakumɛɛ, yaa desɛŋ nombia yaa ŋon ↄ ne dii akɛrɛɛ nɛ, be man ŋolo na ŋolo be gyae waa gyoo donↄↄ kenaŋ man ya. Mↄna balaŋ baŋ bↄↄ ŋmarase ba yela do Nambu ŋon nyeedoŋ tↄne keŋ man nɛ, baŋ baageŋ ne gyae la baa gyoo donↄↄ kenaŋ man.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\