Kalesewola 22

1Keŋte Wurubuarɛ kpilale ŋon wola maŋ boo keŋ ka loŋ ne fa nyeedoŋ nɛ, na ke yɛɛ geleŋgeleŋ te kɛɛ ŋalakee ŋgba diiku nɛ. Na loŋ kenaŋ na lee bo Wurubuarɛ na Nambu ŋon gyooro gbeli keŋ tɛɛ. 2Loŋ keŋ dↄŋ bo na abↄntere dinaa keŋ ke doo donↄↄ keŋ nsana nsana nɛ. Nyeedoŋ daŋ seŋɛɛ boo keŋ diŋgyiŋ na diŋgyiŋ. Daŋ kenaŋ na see bia betabokufuala kulutoo dokoloŋ man. Kei nawolo baa nyi gyaalaŋ kamasɛ man na, kɛɛ see bia. Te ke faareŋse mↄ te bɛɛ mo kyↄ tɛɛle kei dↄↄ balaŋ kaweese pou. 3Kpene kamasɛ keŋ Wurubuarɛ ne kↄle nɛ, be gyae ke kyaa donↄↄ kenaŋ man ya. Wurubuarɛ na Nambu ŋon gyooro gbeli gyae kedoo donↄↄ kenaŋ man, te ↄ tewulɛɛ mↄ baa som e. 4Baa naa Wurubuarɛ na be sia, te ↄ yele gyae ke gyakaa be tirinↄↄse dↄↄ. 5Tɛɛ be gyae ke yu botↄↄ bela ya. Te bↄↄ gyae baa hia kanea yaa weese mↄ botↄↄ ya, nawolo nyi de Gbeŋgyoo Wurubuarɛ ne gyae la waa yɛɛ ba keŋmaŋee. Te baa di gyoori mↄ kekpaakekpaa. 6Keŋte Wurubuarɛ kpilale ŋon yako man nyiaa, nombia kɛŋa yɛɛ anokoare keŋ kaboena nyi walaŋ kamasɛ waa lɛɛ ŋa di. De Gbeŋgyoo Wurubuarɛ ŋon ↄ ba mo ↄ feliŋ do wa akpeŋkpeŋgyↄↄra man nɛ, kpila na maŋ nyi me kaa lese nombia ŋan ŋe gyae ke kↄŋ weeya kɛŋa man nɛ wola ↄ balaŋ. 7Yesu kpa ɛ tei nideli, be gyae ke di weeya ya maa kↄŋ. Walaŋ kamasɛ ŋon waa di nombia ŋan mↄↄ lese wola ŋon tↄne kei man dↄↄ nɛ, ŋon na nyeebam. 8Maŋ Gyↄn mↄ yɛna walaŋ ŋon mↄↄ nyii nombia kɛŋa pou te mↄↄ naa ŋa na me sia. Me ke nyii ŋa na ma kena ŋa wↄle nɛ, me tisiwↄ buŋ Wurubuarɛ kpilale ŋon ↄ ba lese ŋa wola man nɛ nawↄↄtɛɛ nyi nafↄ maa som e. 9Mↄna ↄ yako man nyiaa, "Na yɛɛ mena ya. Nawolo nyi maŋ mↄ yɛɛ Wurubuarɛ tobaale e, ŋgba ɛmɛɛ na n tebia Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra baŋ, na baŋ pou be dana mena tↄne kei man nombia nideli nɛ. Mena dↄↄ Wurubuarɛ waageŋ te kaboena nyi dɛɛ som." 10Keŋte ↄ yako maŋ nyiaa, "Na weese nombia ŋan bↄↄ yako see tↄne kei man nɛ ya, nawolo nyi debaŋ keŋ nombia kɛŋa pou gyae kekↄŋ nɛ ta benaa. 11Walaŋ ŋon ↄ kpa nombiakumɛɛ te waa yɛɛ na, waa gyakaa ↄ nombiakumɛɛ keyɛɛ dↄↄ. Walaŋ ŋon mↄ ↄ kpa nombia nkaraŋkaraŋ te waa yɛɛ na, waa gyakaa ↄ nombia nkaraŋkaraŋ keyɛɛ dↄↄ. Walaŋ ŋon ↄ ne yɛɛ nombia kpaakpaa na, waa gyakaa ↄ nombia kpaakpaa keyɛɛ dↄↄ. Te walaŋ ŋon mↄ ↄ kyaa keŋ ayimɛɛ be doo ↄ man ya nɛ, waa yɛɛ kakyeŋ kyaa mena." 12Keŋte Yesu besewↄ yako nyiaa, "Ɛ kɛɛ! Be gyae ke di weeya ya maa kↄŋ. Me kↄŋ na, maa tↄ walaŋ kamasɛ kom ŋgba mena keŋ kaboena nyi maa tↄ e lee tom keŋ ↄ be yɛɛ nɛ dↄↄ. 13Maŋ yɛna Alfa na Omega. Siamante na wↄlete, gyaŋgbate na ↄtomante." 14Ɛmɛɛ baŋ ɛ ne faafo ɛ kegbase na ɛ ke nyiŋ gbɛɛ kↄŋ nyeedoŋ daŋ keŋ gyaŋ, na ɛ ke nyiŋ gbɛɛ mo denanↄↄ keŋ man gyoo donↄↄ dinaa keŋ man nɛ, ɛmɛɛ na nyeebam. 15Mↄna baŋ baa dↄↄ donↄↄ keŋ nↄↄman nɛ, baŋ yɛna baŋ bɛɛ yɛɛ nombia nkaraŋkaraŋ, na ŋmeeseŋtena na kafoŋtena na baŋ bɛɛ koe balaŋ, na baŋ bɛɛ som bɛɛneŋ na baŋ bɛɛ gyae akɛrɛɛ te bee di akɛrɛɛ nɛ. 16Keŋte Yesu besewↄ yako nyi, "Maŋ kpila na me kpilale ɛ gyaŋ nyi ↄ kaa yako nombia kɛŋa fa Kristotena baŋ. Ma lee gyoo Defidi duuluŋ man. Maŋ yɛna nebo kyolobii ŋon ↄ ne ŋalakee nideli nɛ." 17Te Wurubuarɛ feliŋ ŋon na alowↄle ŋon yakowↄ nyiaa, "Kↄŋ!" Walaŋ kamasɛ ŋon ↄ ne nyii nombia kɛŋa nɛ, ŋon mↄ waa yako nyi "Kↄŋ." Walaŋ kamasɛ ŋon loŋboaneŋ na ko e na, waa kↄŋ. Te walaŋ kamasɛ ŋon mↄ ↄ gyae na, waa kↄŋ na ↄ kaa nyↄↄ nyeedoŋ loŋ keŋ Wurubuarɛ na mo fa balaŋ yakaa nɛ. 18Mɛɛ faree walaŋ kamasɛ ŋon ↄ ne nyii nombia ŋan bↄↄ yako see tↄne kei man nɛ nyiaa, akpaa ŋolo da mo kolo kpu nombia kɛŋa man na, Wurubuarɛ waa yela kayeyɛɛ ŋan pou doo tↄne kei man nɛ ke kↄŋ ↄ dↄↄ. 19Mena mↄ te akpaa ŋolo da lese kolo lee nombia ŋan bↄↄ yako see tↄne kei man na, Wurubuarɛ waa lese ↄ dedii lee nyeedoŋ daŋ keŋ, na Wurubuarɛ donↄↄ keŋ ↄ be yako ke nombia tↄne kei man nɛ man. 20Yesu ŋon ↄ be di adansɛɛ nyi nombia kɛŋa pou yɛɛ anokoare nɛ kpa nyiaa, "Be gyae ke di weeya ya maa kↄŋ" Te maŋ mↄ sɛɛwↄ nyi, "Amɛn. De Gbeŋgyoo Yesu, kↄŋ." 21De Gbeŋgyoo Yesu waa mo ↄ bɛrɛɛ boele Wurubuarɛ balaŋ pou, na waa seŋ be wↄle. Amɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\