Kalesewola 8

1Nambu ŋon ke wolee keeni nyetoorote keŋ bↄↄ mo tↄ tↄne keŋ nↄↄ nɛ, adido botↄↄ pou yɛɛwↄ yididi kelii ŋgba debaŋ yaale nɛ. 2Botↄↄ te me naa Wurubuarɛ kpilala nyetooro baŋ bɛɛ sem Wurubuarɛ siaman nɛ. Te ba moo kaberɛse nyetooro fa wↄ. 3Keŋte Wurubuarɛ kpilale ŋolo kↄŋawↄ kaa seŋ kedeesa boe keŋ gyaŋ. Na ↄ dana kↄba yayam nyefale ↄ nyiŋmaa man. Te ba moo oliifi burum ŋaale fa e nyi waa mo kpu na Wurubuarɛ balaŋ baŋ kefane keŋ bɛɛ fane nɛ, na waa mo gyakaa kedeesa boe keŋ bↄↄ mo kↄba yayam yɛɛ ke, te ke doo gyooro gbeli keŋ siaman nɛ dↄↄ. 4Keŋte oliifi keŋ nyↄↄse ŋan na Wurubuarɛ balaŋ baŋ kefane keŋ leewↄ Wurubuarɛ kpilale ŋon nyiŋmaa man gyu Wurubuarɛ gyaŋ. 5Keŋte Wurubuarɛ kpilale ŋon lese boalaŋ lee kedeesa boe keŋ dↄↄ do kↄba yayam nyefale keŋ man wulu. Te ↄ fuŋa ke na boalaŋ keŋ lee adido botↄↄ ke lↄ tɛɛle man. Karatetee dokoloŋ te ↄga ŋmaalewↄ te ↄ faewↄ na yeesa, te tɛɛle mↄ wosiwↄ. 6Botↄↄ te Wurubuarɛ kpilala nyetooro baŋ be dana kaberɛse ŋan nɛ, desina ba wose na baa wola be kaberɛse ŋenaŋ. 7Keŋte Wurubuarɛ kpilale gyaŋgbate ŋon wola ↄ kaberɛ keŋ. Ↄ kawola ke pɛ te be fuŋa akpeleŋkpeleŋbia na boalaŋ keŋ fatabo kyakalɛɛ ke man nɛ lee adido kaa lↄ tɛɛle dↄↄ. Kekↄŋ mena nɛ, boalaŋ kpaa tɛɛle kei kekpase atooro man dekpeŋ dokoloŋ, na daase pou kekpase atooro man dekpeŋ dokoloŋ na ŋalese nalaŋ nyiŋan pou. 8Kenaŋ wↄle te Wurubuarɛ kpilale balate ŋon mↄ wola ↄ kaberɛ keŋ. Ↄ kawola ke nɛ, te be fuŋa kolo ŋgba bula dinaa daale ne kpaa la nɛ kaa lↄ ɛpo man. Karatetee dokoloŋ na ɛpo kekpase atooro man dekpeŋ dokoloŋ ta bese fatabo gooŋ. 9Ke man wonembia pou mↄ kekpase atooro man dekpeŋ dokoloŋ yekeewↄ. Te agbelese dinaana ŋan ŋe dↄŋ ɛpo dↄↄ nɛ, ŋe man kekpase atooro man dekpeŋ dokoloŋ wↄlɛɛwↄ pou. 10Keŋte Wurubuarɛ kpilale batoorote ŋon mↄ wola ↄ kaberɛ. Ↄ kawola ke nɛ, te kyolobii dinaa ŋon ↄ ne kpaa ŋgba boalaŋ na daakpee nɛ, leewↄ adido kaa yala booneŋ na loŋse ŋan ne puu lee tɛɛle man nɛ kekpase atooro man dekpeŋ dokoloŋ man wↄlɛɛ ŋa pou. 11Kyolobii ŋonaŋ yele yɛna Ŋaŋte. Mena dↄↄ loŋse ŋan pou kekpase atooro man dekpeŋ dokoloŋ yɛɛ ŋaŋ, te balaŋ baŋ pou bↄↄ nyↄↄ loŋ kenaŋ nɛ, be man burum yekeewↄ lee ke ŋaŋ keŋ dↄↄ. 12Kenaŋ wↄle te Wurubuarɛ kpilale banaarate ŋon mↄ wola ↄ kaberɛ. Ↄ kawola ke nɛ, te weese kekpase atooro man dekpeŋ, na gyaalaŋ kekpase atooro man dekpeŋ, na kyolobiise kekpase atooro man dekpeŋ pou gyoo ditiŋtɛɛ tuum. Wee dibiliŋ mↄ kekpase atooro man dekpeŋ dokoloŋ te nyiŋ keŋmaŋee korakora ya. Mena mↄ te be kpala nelim man akpeŋ atooro na, ke man dekpeŋ dokoloŋ mↄ te nyiŋ keŋmaŋee ya. 13Me ka seŋ mɛɛ kɛɛ nɛ, te me naa otoloku ŋolo na ↄ ne furufu adido adido. Keŋte me nyiiwↄ ↄ ne yako keŋkeŋ nyiaa, "Balaŋ baŋ baa kyaa tɛɛle kei dↄↄ kelii debaŋ keŋ Wurubuarɛ kpilala batooro akaŋ baŋ baa wola be kaberɛse nɛ, baa laako bola bola!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\