Romantena 12

1Lee mena dↄↄ me tebia, keŋ Wurubuarɛ be wii de waraŋase dↄↄ mɛɛ waase ŋon bo nyiaa, ɛ mo ɛ wose pou fa e ŋgba kedeesa kolo nɛ lee ɛ kekyaabii man. Na ɛ ke kyaa fa e ŋgba balaŋ baŋ ayimɛɛ be doo ba wose man ya, te be nombia na gyoo ↄ sia nɛ. Nawolo nyi kei yɛna ↄsom kpaakpaate keŋ ke kaboena. 2Ɛ na tekaa mo ɛ wose do tɛɛle kei dↄↄ balaŋ abↄↄ ayɛɛsa man bela ya. Mↄna ɛ yela Wurubuarɛ ke kyɛɛkee ɛ konↄↄ man nombia na ɛ dinↄↄ pou, na ɛ ka bese balaŋ wↄlɛɛ ɛ kekyaabii man. Kei gyae ke yela ɛ ka gyeŋ kpene keŋ Wurubuarɛ ne gyae, te ke dei te kɛɛ gyoo ↄ sia nɛ nideli nɛ. 3Lee Wurubuarɛ bɛrɛɛ keŋ ↄ ba mo boele maŋ te ↄ be fa maŋ tom kei nyi maa yɛɛ nɛ dↄↄ, mɛɛ sola ɛ man walaŋ kamasɛ nyi ↄ na kɛɛ ↄ wose nyi ŋolo be kyaa ↄ wↄle ya. Mↄna ɛ man walaŋ kamasɛ waa yↄkↄse ↄ wose na waa gyoo ↄ wose man kɛɛ nyi, mena keŋ ↄ ne kɛɛ ↄ wose na bɛrɛɛ keŋ Wurubuarɛ ba mo boele e lee ↄ kelɛɛdi dↄↄ nɛ doo na ke gbɛɛ. 4Nawolo nyi de man walaŋ kamasɛ yɛɛ deniwalaŋ na ↄ nyee e te ↄ dana yenaase kpookpoo, mↄna yenaŋ kamasɛ dana ka tom keŋ kɛɛ yɛɛ. 5Mena ke mↄ te daa Kristotena mↄ boe, mↄna lee Kristo kelɛɛdi dↄↄ de ta bese walaŋ dokoloŋ. De yɛɛ kpookpoo, mↄna Kristo dↄↄ da towaa na dↄŋa ŋgba walaŋ dokoloŋ nɛ. 6Wurubuarɛ abↄↄ anefaŋ ŋan ↄ ba mo boele daa nɛ yɛɛ kpookpoo, mena dↄↄ kaboena nyi dɛɛ mo ŋa yɛɛ tom ŋgba mena keŋ ↄ ba mo ŋa boele daa nɛ. Nyi ŋolo wui kpene keŋ Wurubuarɛ ba mo fa e yɛna nyi Wurubuarɛ waa ta ↄ dↄↄ kolosi na, kaboena nyi waa yɛɛ ke ŋgba mena keŋ ↄ kelɛɛdi doo nɛ. 7Akpaa ŋolo wui yɛna balaŋ kasom na waa yɛɛ kakyeŋ som. Te akpaa ŋolo mↄ wui yɛna Wurubuarɛ nombia ŋan kawola na, kaboena nyi waa yɛɛ kakyeŋ wola. 8Akpaa ŋolo wui yɛna balaŋ kakyeŋ kado na, waa do balaŋ kakyeŋ. Te akpaa ŋolo mↄ wui yɛna wↄe keyɛɛ na, kaboena nyi waa lese ↄ tↄↄman yɛɛ wↄe. Akpaa ŋolo wui yɛna nyi waa yɛɛ siamante ↄ tebia man na, waa lese ↄ konↄↄ man yɛɛ ke nideli. Akpaa ŋolo wui yɛna balaŋ waraŋase kewii na, waa yɛɛ ke gyoŋ man keŋ ↄ na toroŋ ya. 9Ɛ gyae dↄŋa lee ɛ konↄↄse man. Ɛ kↄla abↄↄ ŋan pou ŋe yɛɛ abↄↄ kumɛɛ ŋa nɛ, na ɛ ke kyaŋ abↄↄ kpaakpaa ŋan man keŋkeŋ. 10Ɛ yase ɛ sia gyae ɛ tebia Kristotena nideli ŋgba naalolobia nɛ, na ɛ ka mo obuo fa dↄŋa nideli. Ɛ na kɛɛ nyi ɛmɛɛ kela na ŋolo ya. 11Ɛ na yeli kegyae keŋ doo ɛ man fa Wurubuarɛ nombia ŋan nɛ nↄↄ ke yↄkↄse ya. Ɛ yela Wurubuarɛ feliŋ ŋon ka do ŋon doŋ, na ɛ ka som de Gbeŋgyoo Wurubuarɛ nideli. 12Ɛ yela ɛ lookegyakaa keŋ ɛ dana nɛ ke yela ɛ ke di gyoŋ, na ɛ ke nyiŋ konↄↄ lee ɛ kayeyɛɛ man, na ɛ ke fane debaŋ kamasɛ. 13Ɛ kyↄ ɛ tebia Kristotena baŋ be yɛɛ ayematenawↄ nɛ, na ɛ ke lɛɛ ŋↄↄla mↄ nideli. 14Ɛ sola wosefɛɛreŋ fa balaŋ baŋ bɛɛ naase ŋon diyem nɛ. Ɛ sola Wurubuarɛ wosefɛɛreŋ fa wↄ. Ɛ na falaa wↄ ya. 15Kolo de kↄŋ ŋolo dↄↄ te ↄ ne di gyoŋ na, ɛ kpu na e di gyoŋ. Mena mↄ te akpaa kolo de kↄŋ ŋolo dↄↄ te ↄ ne di walaŋsa na, ɛ kpu na ɛ na ɛ ke di walaŋsa. 16Ɛ kyaa na dↄŋa nideli. Ɛ na gyina ɛ wose adido ya, mↄna ɛ mo ɛ wose do na balaŋ baŋ bↄↄ doo daale man ya nɛ. Ɛ na kɛɛ ɛ wose nyi ɛ dei kela wↄ ya. 17Nyi akpaa ŋolo de yɛɛ ŋon nombiikum na, ɛ na mo dukum tↄ e kom ya. Ɛ yɛɛ kakyeŋ na ɛ ke yɛɛ kpene keŋ balaŋ pou ne kɛɛ ke nyi ke dei nɛ. 18Gbɛɛ kamasɛ man na, ɛ yɛɛ kakyeŋ na ɛ ke kyaa na walaŋ kamasɛ wosefɛɛreŋ man. 19Me tebia, ɛ na mo nombiakumɛɛ tↄ dↄŋa kom ya. Ɛ mo kpene kamasɛ fa Wurubuarɛ. Nawolo nyi Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see ŋan ne yako nyiaa, "Wurubuarɛ kpa, maŋ ɛ Gbeŋgyoo ne gyae la maa tↄ balaŋ kom lee be nombiakumɛɛ ŋan bↄↄ yɛɛ nɛ dↄↄ." 20Lee mena dↄↄ, "Akpaa tanam na ko walaŋ ŋon ↄ ne kↄla neŋ na, fa e weenɛɛ waa di. Akpaa loŋboaneŋ na ko e na, fa e loŋ waa nyↄↄ. N yɛɛ mena na, desɛŋ gyae ke kyaŋ e nideli." 21Na yeli nombiakumɛɛ ke di n dↄↄ ya, mↄna mo nombia kpaakpaa keyɛɛ di nombiakumɛɛ dↄↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\