Romantena 15

1Daa baŋ da seŋɛɛ da kelɛɛdi man keŋkeŋ nɛ, kaboena nyi dee nyiŋ konↄↄ fa baŋ bↄↄ seŋɛɛ ba kelɛɛdi man keŋkeŋ ya nɛ, na dee nyiŋ kyↄ wↄ. Ɛ na yeli dɛɛ kɛɛ daa daageŋ wui ya. 2Ɛ yela de man walaŋ kamasɛ ke yɛɛ kpene keŋ dei fa ↄ dↄↄ, na ke kyↄ e na ŋon mↄ ka seŋ keŋkeŋ ↄ kelɛɛdi man. 3Nawolo nyi Kristo gba koraŋ te kɛɛ ŋon waageŋ wui ya. Be ŋmarasewↄ Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see man nyi ↄ yako Wurubuarɛ nyiaa, "Tuubia ŋan balaŋ ba tee neŋ nɛ, maŋ te ŋe kaa wuraawↄ." 4Nombia ŋan pou bↄↄ ŋmarase see Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see ŋan man nɛ, be ŋmarase ŋa bo see na ŋe ka wola daa nombia. Kei gyae ke yela dɛɛ yɛɛ kakyeŋ na dee nyiŋ konↄↄ seŋ keŋkeŋ, lee lookegyakaa keŋ de dana nɛ dↄↄ. 5Mɛɛ sola Wurubuarɛ ŋon ↄ ne yeli balaŋ ne nyiŋ konↄↄ seŋ keŋkeŋ te ↄ na do wↄ kakyeŋ nɛ nyiaa, debaŋ kei keŋ ɛ silana Kristo Yesu nɛ, waa yela ɛ ke yɛɛ nↄↄdokoloŋ. 6Dekↄŋ mena na gyae ke yela ɛ popou ka mo konↄↄ dokoloŋ, na nↄↄdokoloŋ lese Wurubuarɛ ŋon ↄ yɛɛ de Gbeŋgyoo Yesu Kristo ↄ kya e nɛ yele. 7Lee mena dↄↄ ɛ lɛɛ dↄŋa do ŋgba mena keŋ Kristo be lɛɛ ŋon do nɛ, na balaŋ ke nyiŋ lese Wurubuarɛ yele. 8Ampaŋ yaa mɛɛ yako ŋon nyiaa, Kristo kaa bese Gyudatena somre na ka wola nyi Wurubuarɛ ne di ↄ nombia dↄↄ. Te ↄ nombia ŋan ↄ be yako see fa Gyudatena be naanaↄ baŋ nɛ, gyae ke kↄŋ mena. 9Kei gyae ke yela balaŋ baŋ ba te yɛɛ Gyudatenawↄ ya nɛ, ka lese Wurubuarɛ yele lee mena keŋ ↄ be wii be waraŋase ŋgba mena keŋ Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see ŋan be yako nɛ nyiaa, "Lee kei dↄↄ maa lese n yele balaŋ baŋ ba te yɛɛ Gyudatenawↄ ya nɛ siaman, na maa kpee nↄↄneŋ kɛlɛɛ neŋ." 10Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see ŋan besewↄ yako nyiaa, "Ɛmɛɛ balaŋ baŋ ɛ te yɛɛ Gyudatenawↄ ya nɛ, ɛ kpu na balaŋ baŋ Wurubuarɛ ba lese nɛ na ɛ ke nyaŋee." 11Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see ŋan besewↄ yako nyiaa, "Ɛmɛɛ baŋ pou ɛ te yɛɛ Gyudatenawↄ ya nɛ, ɛ lese de Gbeŋgyoo Wurubuarɛ yele. Ɛmɛɛ tɛɛle kei dↄↄ balaŋ pou, ɛ lese Wurubuarɛ yele." 12Wurubuarɛ dekpeŋkpeŋgyↄↄre Yesaya mↄ yakowↄ nyiaa, "Walaŋ ŋolo waa kaa lee de naana Gyese duuluŋ man kↄŋ. Ŋon ne gyae la ↄ kaa di gyoori balaŋ baŋ ba te yɛɛ Gyudatenawↄ ya nɛ dↄↄ, te ↄ dↄↄ te baa mo be loo gyakaa." 13Mɛɛ sola Wurubuarɛ ŋon ↄ ne fa balaŋ lookegyakaa nɛ nyi waa yela ɛ ke kyaa gyoŋ na wosefɛɛreŋ man lee kelɛɛdi keŋ ɛ be lɛɛ e di nɛ dↄↄ. Na ↄ feliŋ ŋon ke yela ɛ ka mo ɛ loo gyakaa ↄ dↄↄ nideli. 14Me tebia Kristotena, maŋ gbagba gyeŋ nideli nyi ɛ yɛɛ balaŋ kpaakpaawↄ, te ɛ gyeŋ nombia mↄ nideli keŋ ɛ ke tale wola ɛ tebia. 15Mↄna ma te gyↄ me konↄↄ yako ŋon nombia ŋaale me tↄne kei man, na ɛ be nyiŋ wolee ŋa ya. Wurubuarɛ bɛrɛɛ keŋ ↄ ba mo boele maŋ nɛ dↄↄ, te me talewↄ yako ŋon nombia ŋenaŋ. 16Nawolo nyi Wurubuarɛ lese na maŋ nyi maa yɛɛ Yesu Kristo kpilale balaŋ baŋ ba te yɛɛ Gyudatenawↄ ya nɛ man. Mɛɛ yɛɛ tom ŋgba Wurubuarɛ sae nɛ lee ŋon Wurubuarɛ nyeedoŋ nombia ŋan keyako man. Kei gyae ke yela balaŋ baŋ ba te yɛɛ Gyudatenawↄ ya nɛ, kaa yɛɛ ŋgba kpene keŋ bɛɛ mo deesi fa Wurubuarɛ te na gyoo ↄ sia nɛ. Nawolo nyi Wurubuarɛ feliŋ ŋon te desina wↄ keŋ kolo kum kamasɛ be doo be man bela ya. 17Mena dↄↄ me dana gbɛɛ keŋ maa tale wola ma wose, lee tom keŋ Kristo doŋ keŋ ne yeli mɛɛ yɛɛ fa Wurubuarɛ nɛ dↄↄ. 18Mↄↄ gyae maa yako nombii daale kpu na keŋ Yesu Kristo be tɛɛ me dↄↄ yɛɛ nɛ ya. Maa gyↄ me konↄↄ bo yako mena keŋ ↄ be tɛɛ me dↄↄ yela balaŋ baŋ ba te yɛɛ Gyudatenawↄ ya nɛ be kaa lɛɛ Wurubuarɛ di nɛ dↄↄ. Me nↄↄwoya na me nombia ayɛɛsa na gyakoloŋ nombia na nombia dinaana ŋan Wurubuarɛ feliŋ ŋon be yeli mↄↄ tale yɛɛ nɛ, yele la te balaŋ baŋ ba te yɛɛ Gyudatenawↄ ya nɛ kaa lɛɛ Wurubuarɛ di. Mena dↄↄ me tɛɛwↄ kolosi Kristo nombia kpaakpaa ŋan pou lee Gyerusalɛm donↄↄ man menɛɛ kelii Ilirikum tɛɛle dↄↄ. 20Kpene keŋ doo me konↄↄ man debaŋ kamasɛ keŋ mɛɛ gyae nyi maa yɛɛ yɛna nyiaa, mɛɛ gyae nyi maa ta kolosi Kristo nombia kpaakpaa ŋan botↄↄse ŋan be te nyii ta ŋa see ya nɛ. Mↄↄ ne gyae nyi me kaa kolosi ŋa botↄↄse ŋan baale be wulaa kolosi ŋa nɛ ya. 21Mena te Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see ŋan ne yako nyiaa, "Balaŋ baŋ ba te yako ta wↄ Kristo nombia ŋan ya nɛ baa naa e, te balaŋ baŋ be te nyii ta ↄ nombia ŋan ya nɛ baa nyii ŋe man." 22Kei dↄↄ te kaa lii naŋ gyɛŋ me te nyiŋa ta gbɛɛ maa kↄŋ ɛ gyaŋ ya nɛ. 23Mↄna nɛnɛɛ dↄↄ ma te taŋ ma tom keyɛɛ kɛbo, te leenaŋ bene bene me wulaa mɛɛ gyae gbɛɛ nyi maa kↄŋ ɛ gyaŋ, 24mena dↄↄ ma te yɛɛ ma agyueŋ nyi akpaa mɛɛ lam mee gyu Sepeni na maa ta ɛ gyaŋ. Mɛɛ kↄŋ me kaa talaa me sia ɛ gyaŋ weeya ala, na ɛ ke nyiŋ lↄ maŋ gbɛɛ. 25Mↄna nɛnɛɛ dↄↄ ma seŋɛɛ Gyerusalɛm gbɛɛ dↄↄ baa. Me dana kolo mee gyu me kaa kyↄ Kristotena baŋ be kyaa botↄↄ nɛ. 26Nawolo nyi Kristotena baŋ be kyaa Masedonia na Akaya tɛɛlese man nɛ, ta mo gyoŋ yilaa abↄↄ na baa mo yelee Kristotena ayematena baŋ be kyaa Gyerusalɛm donↄↄ man nɛ. 27Baŋ gbagba kegyaebii man te ba moowↄ yilaa abↄↄ kɛŋa, te kaboena nyi baa taŋ yɛɛ mena. Nawolo nyi nyeedoŋ nombia kpaakpaa ŋan bↄↄ nyii lee Wurubuarɛ gyaŋ nɛ, Gyudatena yele la te be nyii ŋa. Mena dↄↄ nyi baŋ mↄ da mo ba wose man abↄↄ gyu ke kyↄ Gyudatena benaŋ na, ke doo na ke gbɛɛ. 28Akpaa me taŋ mo abↄↄ ŋan pou bↄↄ yilaa nɛ do wↄ be nyiŋmaa man na, maa kaa laŋ gyu Sepeni tɛɛle man. Akpaa mɛɛ lam mee gyu botↄↄ na, te maa kↄŋ ɛ gyaŋ. 29Te ma gyeŋ nyi me kɛɛ kↄŋ ɛ gyaŋ kei nɛ, gyae ke yela Kristo ke hiraa daa nideli. 30Me tebia kpaakpaa, me ta mo de Gbeŋgyoo Yesu Kristo na balaŋ kegyae keŋ Wurubuarɛ feliŋ ŋon be yeli ɛ dana nɛ mɛɛ sola ŋon nyiaa, ɛ yase ɛ sia fane fa Wurubuarɛ kyↄ maŋ. 31Ɛ fane fa Wurubuarɛ fa maŋ nyi waa lese maŋ lee balaŋ baŋ ba te yɛɛ Kristotenawↄ ya te be kyaa Gyudia tɛɛle man nɛ nyiŋmaa man. Ɛ fane nyi Wurubuarɛ waa yela Kristotena baŋ be kyaa Gyerusalɛm donↄↄ man nɛ, sia kagye tom keŋ mee gyu me kaa yɛɛ be gyaŋ nɛ man. 32Te akpaa Wurubuarɛ de sɛɛ na maa kↄŋ ɛ gyaŋ na gyoŋ, na daa na ŋon pou ke kyaa na dee di gyoŋ na dↄŋa. 33Wurubuarɛ ŋon ↄ yɛɛ wosefɛɛreŋ Gbeŋgyoo e nɛ, waa kyaa na ɛ popou. Amɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\