Romantena 3

1Akpaa ŋolo de yako nyi ↄ yɛɛ Gyuda baale e na, gbɛɛ woŋti man yaa ↄ kela ŋon ↄ te yɛɛ Gyuda baale e ya nɛ? Tↄnↄↄ woŋti doo la Gyuda baale keyɛɛ man? Yaa woŋ tↄnↄↄ doo la baala wose kekara man? 2Ke yɛɛ ampaŋ nyi n yɛɛ Gyuda baale e na, ke dana tↄnↄↄ lee gbɛɛ kamasɛ man. Gyaŋgbate yɛna nyi, Wurubuarɛ moo ↄ nombia ŋan bo do Gyudatena nyiŋmaa man. 3Ke yɛɛ ampaŋ nyi Gyudatena baŋ man baale te lɛɛ Wurubuarɛ nombia ŋan di ya. Mↄna ba deŋele doŋ keŋ bↄↄ yɛɛ nɛ, gyae ke tale tↄ Wurubuarɛ gbɛɛ nyi ↄ na yɛɛ kpene keŋ ↄ be wulaa yako see nyi waa yɛɛ nɛ yee? 4Be doo mena korakora ya. Keŋ na keŋ balaŋ yɛɛ akɛrɛɛtenawↄ koraŋ nɛ, Wurubuarɛ dↄↄ ↄ nombia doo na ke gbɛɛ ŋgba mena keŋ Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see ŋan ne yako lee Wurubuarɛ wose man nɛ nyiaa, "Akpaa n ne kolosi na, n ne kolosi nombia na anokoare bo te walaŋ kamasɛ ne naa nyi n nombia doo na ke gbɛɛ. Te n di walaŋ kamasɛ nombia na, bɛɛ naa nyi n nombia kedi mↄ dei" 5Deniwalaŋ waa tale bↄↄse nyiaa, nyi de nombiakumɛɛ de yeli balaŋ de naa nyi Wurubuarɛ nombia doo na ke gbɛɛ na, kenaŋ na akpaa de yɛɛ nombiakumɛɛ te ↄ wↄŋ da deŋele na, dɛɛ tale yako nyi ↄ ta ŋere daa do? 6Ka te yɛɛ mena korakora ya. Akpaa nyi Wurubuarɛ nombia ŋan be doo na ke gbɛɛ ya na, sena te waa yɛɛ na waa di balaŋ pou nombia? 7Nyi akpaa ma dekara keŋ mee dii nɛ da lese Wurubuarɛ nombia ŋan ŋe doo na ke gbɛɛ nɛ wola nideli te da lese ↄ yele na, woŋ dↄↄ te Wurubuarɛ sɛɛ ↄ ne bu maŋ fↄↄ nyi me yɛɛ nombiakumɛɛyɛɛre e? 8Mena na woŋ dↄↄ te dↄↄ ne yako nyi, "Ɛ yela de kaa yɛɛ nombiakumɛɛ na Wurubuarɛ nombia kpaakpaa ke nyiŋ lee debↄↄ ya." Balaŋ baale taŋ kara me nↄↄ nyi ma te yako mena nombii kei see. Balaŋ baŋ bɛɛ kara me nↄↄ nɛ, Wurubuarɛ waa wↄŋ ba deŋele ŋgba mena keŋ kaboena nɛ. 9Nɛnɛɛ sena yaa dɛɛ gyueŋ baa lee nombia kɛŋa man? Daa Gyudatena na gyueŋ baa nyi de dei kela balaŋ akaŋ baŋ yaa? Koa be doo mena ya. Nawolo nyi de wulaa yako ŋon nyi Gyudatena na baŋ ba te yɛɛ Gyudatenawↄ ya nɛ pou daseŋae yɛɛ dokoloŋ. Nombiakumɛɛ te wulu be popou man. 10Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see ŋan ne di nombii kei wose man adansɛɛ nyiaa, "Ŋolo na ŋolo be kyaa keŋ ↄ gbɛɛneŋ tenɛɛ Wurubuarɛ siaman ya. 11Ŋolo na ŋolo be kyaa keŋ ↄ dana nyansa na waa nyii Wurubuarɛ nombia ŋan man ya, te ŋolo mↄ be kyaa keŋ ↄ ne kɛo Wurubuarɛ gbɛɛneŋ ya. 12Balaŋ pou te wↄŋ ba wose lee Wurubuarɛ gbɛɛneŋ man. Be popou te wↄlɛɛ. Ŋolo na ŋolo be kyaa keŋ ↄ ne yɛɛ nombia kpaakpaa ya" 13"Bɛɛ gyae nombia nkaraŋkaraŋ keyako. Bɛɛ mo be nↄↄ beo balaŋ." "Be nↄↄwoya na koo ŋgba yeŋ nɛ." 14"Bɛɛ mo nↄↄwoya ŋaŋ nyiŋan falaa balaŋ." 15"Balaŋ kako be dana wↄ baŋ ya. 16Yenaŋ kamasɛ keŋ bee gyu na bɛɛ wↄlɛɛ abↄↄ botↄↄ, te bɛɛ mo kayeyɛɛ mↄ lↄ balaŋ dↄↄ. 17Mena balaŋ kɛwↄ bɛɛ yɛɛ kpene keŋ gyae ka mo wosefɛɛreŋ kↄŋ ya." 18"Te Wurubuarɛ keyee be doo be man mↄ ya." 19Da gyeŋ nyi kpene kamasɛ keŋ Wurubuarɛ mmaraase ŋan na wolo nɛ, doo bo fa balaŋ baŋ be doo mmaraase ŋan tɛɛ nɛ. Mena dↄↄ ŋolo be kyaa nyi waa nyiŋ gbɛɛ tira nombii daale nↄↄ yako nyi ↄ te yɛɛ ta dukum keŋ kaboena na nyi Wurubuarɛ waa wↄŋ ↄ deŋele ya. Kei nawolo baa nyi Wurubuarɛ waa di walaŋ kamasɛ nombia wee daale. 20Nawolo nyi mmaraase ŋan dↄↄ kedi be gyae ke tale yela ŋolo gbɛɛneŋ ka tenee Wurubuarɛ siaman ya. Mↄna mmaraase ŋenaŋ ne yele la te dɛɛ gyem nyi de yɛɛ nombiakumɛɛyɛɛrawↄ. 21Te nɛnɛɛ dↄↄ Wurubuarɛ ta wola daa gbɛɛ keŋ dɛɛ mo na de nombia ka tenee ↄ siaman, keŋ te yɛɛ nyi mmaraase ŋan dↄↄ kedi ya. Mosesi mmaraase ŋan na Wurubuarɛ akpeŋkpeŋgyↄↄra nombia aŋmaraseŋ see ŋan wulaa yako mena gbɛɛnaa kenaŋ nombia. 22Mena gbɛɛnaa kenaŋ yɛna Yesu Kristo kelɛɛdi. Nawolo nyi walaŋ kamasɛ ŋon ↄ lɛɛ Yesu di na, Wurubuarɛ waa lɛɛ ↄtenate do nyi ↄ gbɛɛneŋ tenɛɛ ŋon Wurubuarɛ siaman. Gbɛɛ kei man te Wurubuarɛ waa mo na waa lɛɛ walaŋ kamasɛ ŋon waa lɛɛ Yesu Kristo di nɛ nyee. Wurubuarɛ be famenɛ na botↄↄ keŋ ↄtenate ba lee ya. 23Nawolo nyi walaŋ kamasɛ te yɛɛ dukum, mena dↄↄ Wurubuarɛ gyoorobiiri keŋ nafↄ kaboena nyi ke dee doo de man nɛ, de te nyiŋ ke mena ya. 24Mↄna lee Wurubuarɛ bɛrɛɛ keŋ ↄ ba mo boele daa nɛ dↄↄ te balaŋ gbɛɛneŋ na tenee ↄ siaman. Yesu Kristo dↄↄ te ↄ tɛɛwↄ mo mena bɛrɛɛ kei boele daa. Ŋon Yesu tↄↄ na balaŋ pou nombiakumɛɛ kom, te ↄ lese wↄ lee be nombiakumɛɛ keyɛɛ man te be nyiŋa ba wose. 25Wurubuarɛ gbagba moona Yesu Kristo fa ŋgba kedeesa nɛ, nyi ↄ kaa yeŋ ŋgba mpataa nɛ lee de nombiakumɛɛ dↄↄ na Wurubuarɛ ke ta ↄ yeŋ kei dↄↄ mo de nombiakumɛɛ pou kyɛɛ daa. Mena dↄↄ walaŋ kamasɛ ŋon waa lɛɛ Yesu nombia di nɛ, Wurubuarɛ waa mo ↄ nombiakumɛɛ pou kyɛɛ e. Wurubuarɛ yɛɛ nombii kei bo na ka wola nyi ↄ nombia doo na ke gbɛɛ, te ↄ bɛɛ ŋere ŋolo mↄ do ya. Gyaŋgba gyaŋgba keŋ nɛ, Wurubuarɛ nyiŋa konↄↄ te ↄ lese ↄ sia lee balaŋ nombiakumɛɛ ŋan bɛɛ yɛɛ nɛ dↄↄ. 26Mↄna nɛnɛɛ dↄↄ Wurubuarɛ bɛɛ lese ↄ sia lee deniwalaŋ dukum keyɛɛ dↄↄ ya. Kei na wola la nyi Wurubuarɛ nombia ayɛɛsa doo na ke gbɛɛ, te walaŋ kamasɛ ŋon ↄ lɛɛ Yesu di na waa yela ↄtenate mↄ nombia ka tenee ŋon Wurubuarɛ siaman. 27Nɛnɛɛ woŋ dↄↄ te dɛɛ gyↄ de konↄↄ? Kolo be kyaa ya. Nawolo nyi na mmaraase ŋan kesila ne yele la te walaŋ gbɛɛneŋ na tenee Wurubuarɛ siaman ya, mↄna lee Yesu Kristo kelɛɛdi dↄↄ te walaŋ gbɛɛneŋ na tenee Wurubuarɛ siaman. 28Mena dↄↄ de nombii keŋ dↄↄ da seŋɛɛ yɛna nyi, na mmaraase ŋan dↄↄ kedi dↄↄ te walaŋ gbɛɛneŋ na tenee Wurubuarɛ siaman ya. Mↄna lee Yesu Kristo kelɛɛdi dↄↄ, te walaŋ gbɛɛneŋ na tenee Wurubuarɛ siaman. 29Ɛ yela maa bↄↄse ŋon nyiaa, Wurubuarɛ yɛɛ Gyudatena baageŋ Wurubuarɛ e? Koa, ↄ yɛɛ balaŋ baŋ ba te yɛɛ Gyudatenawↄ ya nɛ mↄ Wurubuarɛ e. 30Wurubuarɛ dokoloŋ kooŋ kyaa la. Mena dↄↄ lee kelɛɛdi keŋ Gyudatena be lɛɛ e di dↄↄ te waa lɛɛ wↄ do nyi be gbɛɛneŋ tenɛɛ ↄ siaman. Mena kelɛɛdi kenaŋ ke mↄ dↄↄ te waa lɛɛ balaŋ baŋ ba te yɛɛ Gyudatenawↄ ya nɛ mↄ do nyi be gbɛɛneŋ tenɛɛ ↄ siaman. 31Mena dↄↄ dee sila kelɛɛdi keŋ gbɛɛ, na dee tina mmaraase ŋan dↄↄ kedi yela yaa? Koa, da kelɛɛdi ne gyae la ke yela na dɛɛ tale di mmaraase ŋan dↄↄ nideli.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\