Romantena 4

1Nɛnɛɛ woŋ yaa daa Gyudatena dana dɛɛ yako lee de naana Aberaham wose man? Woŋ te Aberaham naawↄ lee kelɛɛdi da anekoloseŋ kei wose man? 2Akpaa nyi Wurubuarɛ lɛɛ Aberaham bo do nyi ↄ gbɛɛneŋ tenɛɛ ŋon Wurubuarɛ siaman lee tom keŋ ↄ be yɛɛ nɛ dↄↄ na, kenaŋ na ŋon Aberaham waa tale gyↄ ↄ konↄↄ, mↄna na Wurubuarɛ siaman ya. 3Sena te Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see ŋan ne yako? Nombia ŋenaŋ ne yako nyiaa, "Aberaham lɛɛ Wurubuarɛ di, mena dↄↄ te Wurubuarɛ lɛɛ e do nyi ↄ gbɛɛneŋ tenɛɛ ŋon Wurubuarɛ siaman." 4Akpaa walaŋ de yɛɛ tom te n tↄ e kom na, kom keŋ n be tↄ e nɛ te yɛɛ nyi n moo ke bo kyɛɛ e ya. Mↄna ke yɛɛ kpene keŋ kaboena nyi waa nyiŋ lee tom keŋ ↄ be yɛɛ nɛ dↄↄ. 5Nyi akpaa te yɛɛ nyi ŋolo tom keŋ ↄ be yɛɛ nɛ dↄↄ ya, mↄna akpaa ↄ lɛɛ di nyi Wurubuarɛ ne tale yela nombiakumɛɛyɛɛra baŋ bↄↄ lɛɛ Yesu di nɛ gbɛɛneŋ ne tale tenee ŋon Wurubuarɛ siaman nɛ, kenaŋ na ↄtenate kelɛɛdi gyae ke yela Wurubuarɛ ke lɛɛ e do nyi ↄ gbɛɛneŋ tenee ↄ siaman. 6Gyoo Defidi wulaa yako nombia kɛŋa Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see man wola nyiaa, akpaa Wurubuarɛ te kɛɛ ŋolo nombia ayɛɛsa ya te ↄ lɛɛ e do nyi ↄ gbɛɛneŋ tenɛɛ ŋon Wurubuarɛ siaman na, kenaŋ na walaŋ ŋonaŋ ŋon na nyeebam. Gyoo Defidi nombia ŋenaŋ yɛna nyiaa, 7"Balaŋ baŋ Wurubuarɛ ba mo be nombiakumɛɛ kyɛɛ wↄ te ↄ be gyae waa tↄↄse ŋa bela ya nɛ, baŋ na nyeebam. 8Walaŋ ŋon Wurubuarɛ bɛɛ mo ↄ nombiakumɛɛ do ↄ konↄↄ man ya nɛ, ŋon na nyeebam." 9Mena nyeebam kei nɛ, na ke yɛɛ fa balaŋ baŋ bↄↄ kara be baala wose nɛ baageŋ yaa baŋ ba te kare ya nɛ mↄ kpuɛ? Koa, ke yɛɛ be popou wui. De wulaa dɛɛ yako nyiaa, lee Aberaham kelɛɛdi dↄↄ te Wurubuarɛ lɛɛ e do nyi ↄ gbɛɛneŋ tenɛɛ ŋon Wurubuarɛ siaman. 10Mↄna debaŋ woŋti te Wurubuarɛ lɛɛ Aberaham do nyi ↄ nombia tenɛɛ ↄ siaman? Debaŋ kenaŋ na, Aberaham te kara ↄ baala wose yaa ↄ te kara ta ya? Na ↄ ke kara ↄ baala wose wↄle ya, mↄna Wurubuarɛ lɛɛ e do pɛte ↄ kara ↄ baala wose. 11Aberaham baala wose kekara yɛɛ kpene keŋ ne di adansɛɛ nyi lee ↄ kelɛɛdi dↄↄ te debaŋ keŋ ↄ te kara ta ↄ baala wose ya nɛ, Wurubuarɛ lɛɛ e do nyi ↄ gbɛɛneŋ tenɛɛ ŋon Wurubuarɛ siaman. Mena dↄↄ balaŋ baŋ pou ba te kara ta be baala wose ya te bↄↄ lɛɛ Wurubuarɛ di nɛ, ↄ te yeli be gbɛɛneŋ ta tenɛɛ ŋon Wurubuarɛ siaman. Kei te yeli Aberaham te kaa bese baŋ mↄ be naana. 12Ŋon Aberaham ŋonaŋ bese yaa ↄ yɛɛ balaŋ baŋ bↄↄ kara be baala wose nɛ mↄ be naana. Na keŋ bↄↄ kara be baala wose nɛ kaageŋ dↄↄ te ↄ bese be naana ya, mↄna keŋ bↄↄ lɛɛ Wurubuarɛ di kpu ŋgba mena keŋ ŋon Aberaham be lɛɛ Wurubuarɛ di pɛte bↄↄ kara ↄ baala wose nɛ dↄↄ te ↄ bese be naana. 13Wurubuarɛ yakowↄ see nyiaa, Aberaham na ↄ duuluŋ man balaŋ ne gyae la baa di tɛɛle kei dↄↄ. Te yɛɛ nyi keŋ Aberaham be di Mosesi mmaraase ŋan dↄↄ, dↄkaa te Wurubuarɛ yako nombia kɛŋa ya, mↄna keŋ Aberaham be lɛɛ Wurubuarɛ di te Wurubuarɛ be lɛɛ e do nyi ↄ gbɛɛneŋ tenɛɛ ŋon Wurubuarɛ siaman nɛ dↄↄ te ↄ yako nombia ŋenaŋ. 14Nyi akpaa balaŋ baŋ bee di mmaraase ŋan dↄↄ nɛ dↄↄ te Wurubuarɛ yako keyako see kei nɛ, kenaŋ na Wurubuarɛ kelɛɛdi keŋ yɛɛ yakaa te ↄ keyako see keŋ mↄ be dana tↄnↄↄ ya. 15Nawolo nyi mmaraase na moona Wurubuarɛ baŋ kↄŋ. Te botↄↄ keŋ mↄ mmaraase be kyaa ya na, dukum mↄ keyɛɛ be kyaa ya. 16Mena dↄↄ lee kelɛɛdi dↄↄ te balaŋ baa tale nyiŋ Wurubuarɛ abↄↄ ŋan ↄ be yako see nɛ. Na abↄↄ kɛŋa ka bese kpene keŋ Wurubuarɛ na mo boele balaŋ yakaa. Kei na wolo baa nyi Aberaham duuluŋ man balaŋ pou baa nyiŋ mena abↄↄ ŋenaŋ. Te yɛɛ nyi baŋ bee di mmaraase ŋan dↄↄ nɛ baageŋ ne gyae la baa nyiŋ ŋa ya, mↄna baŋ pou bↄↄ lɛɛ di ŋgba mena keŋ Aberaham be lɛɛ di nɛ mↄ baa nyiŋ mena abↄↄ ŋenaŋ. Nawolo nyi Wurubuarɛ siaman na, Aberaham yɛna de popou de naana. 17Ŋgba mena keŋ Wurubuarɛ nombia aŋmaraseŋ see ne yako nyiaa, "Ma te yeli n ta bese tɛɛle kei dↄↄ balaŋ pou be naana." Aberaham ŋon ↄ be lɛɛ Wurubuarɛ di nɛ, ↄ yɛɛ de naana e Wurubuarɛ siaman. Ŋon Wurubuarɛ kei ne gyuusu na woya lee yeŋ man, te ŋon ne tale la yela abↄↄ ŋan nafↄ ŋↄↄ kyaa ya nɛ ne kↄŋ ŋgba ŋe wulaa ŋe kyaa nɛ. 18Na kolo na kolo be kyaa keŋ gyae ke yela Aberaham ka mo ↄ loo gyakaa nyi, Wurubuarɛ waa yɛɛ kpene keŋ ↄ be yako see nyi waa yɛɛ nɛ ya. Mↄna Aberaham lɛɛ Wurubuarɛ di te ↄ moo ↄ loo pou gyakaa ↄ dↄↄ. Lee mena dↄↄ ↄ kaa bese tɛɛle kei dↄↄ balaŋ pou be naana, ŋgba mena keŋ Wurubuarɛ be yako see nyi, "Ↄ duuluŋ man balaŋ baa bo ŋgba kyolobiise nɛ." 19Debaŋ keŋ Wurubuarɛ be yako Aberaham mena nombii kei nɛ, na ↄ te di kulutooneŋ sↄŋonoŋ (100) mena dↄↄ ↄ te ŋmɛɛ keŋ nyi ŋolo loo be gyakaa nyi waa tale lola bela ya. Mena mↄ te ↄ wɛɛle Saara mↄ te ŋmɛɛ gbaa lolo. Kɛŋa pou wↄle nɛ, Aberaham ta lee wↄle Wurubuarɛ kelɛɛdi man ya. 20Mena mↄ te ↄ te lɛɛ aŋmaareŋ nyi nombia ŋan Wurubuarɛ be yako see nɛ be gyae ke kↄŋ mena ya, mↄna ↄ yɛɛ kakyeŋ seŋ ↄ kelɛɛdi keŋ man keŋkeŋ te ↄ lese Wurubuarɛ yele. 21Nawolo nyi na ↄ gyeŋ lee ↄ konↄↄ man nideli nyi, Wurubuarɛ dana doŋ keŋ waa tale yɛɛ kpene keŋ ↄ be yako see nyi waa yɛɛ nɛ. 22Lee Aberaham kelɛɛdi kei dↄↄ te "Wurubuarɛ lɛɛ e do nyi ↄ gbɛɛneŋ tenɛɛ ↄ siaman." 23Ba ke ŋmarase nyi "Ↄ lɛɛ Wurubuarɛ di dↄↄ te ↄ gbɛɛneŋ teneewↄ Wurubuarɛ siaman" nɛ, na Aberaham waageŋ dↄↄ te be ŋmarase mena nombii kenaŋ ya. 24Mↄna daa baŋ mↄ dɛɛ lɛɛ Wurubuarɛ ŋon ↄ be gyuusu de Gbeŋgyoo Yesu Kristo lee yeŋ man nɛ di, na waa yela de gbɛɛneŋ ka tenee ↄ siaman nɛ mↄ dↄↄ te be ŋmarase mena nombii kenaŋ. 25Lee de nombiakumɛɛ dↄↄ te Wurubuarɛ lese Yesu Kristo nyi ↄ kaa yeŋ fa daa. Mena mↄ te ↄ gyuusu e lee yeŋ man, na ke yela de gbɛɛneŋ ka tenee ŋon Wurubuarɛ siaman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\