Romantena 5

1Nɛnɛɛ lee keŋ dↄↄ lɛɛ de Gbeŋgyoo Yesu di dↄↄ, Wurubuarɛ te lɛɛ daa do nyi de gbɛɛneŋ tenɛɛ ↄ siaman. Te lee de Gbeŋgyoo Yesu Kristo ŋonaŋ dↄↄ, gyoŋ te kaa doo daa na Wurubuarɛ nsana. 2Lee de Kristo kelɛɛdi dↄↄ te de nyiŋa Wurubuarɛ bɛrɛɛ keŋ ↄ ba mo boele daa te de dↄŋ ke man nɛ. Mena dↄↄ dana daa gyoŋ, nawolo nyi de loo gyakaa nyi dɛɛ kaa di gyoori kpu na e. 3Na keŋ kaageŋ ya. Kenaŋ wↄle na dana daa gyoŋ bela lee da diyem kena man, nawolo nyi diyem kena ne yele la walaŋ ne tale kyaŋ ↄ wose seŋ keŋkeŋ. 4Walaŋ de kyaŋ ↄ wose seŋ keŋkeŋ na, ne yeli Wurubuarɛ ne lɛɛ ↄtenate do. Mena mↄ te nyi walaŋ da gyem nyi Wurubuarɛ te lɛɛ e do na, ne yeli ↄ ne nyiŋ kpene keŋ dↄↄ waa mo ↄ loo gyakaa. 5Mena loo kegyakaa kei mↄ be gyae ka do daa desɛŋ ya, nawolo nyi Wurubuarɛ te tɛɛ ↄ feliŋ ŋon ↄ ba mo do de man nɛ dↄↄ mo ↄ balaŋ kegyae do de man. 6Nawolo nyi debaŋ keŋ de sɛɛ de yɛɛ nombiakumɛɛyɛɛrawↄ te dↄↄ dana doŋ keŋ dɛɛ tale mo kyɛɛkee da kekyaabii ya nɛ, Kristo kↄŋawↄ kaa yeŋ fa daa debaŋ keŋ Wurubuarɛ ba see nɛ man. 7Gyae ke yɛɛ doŋ nideli pɛte ŋolo ke tale lɛɛ walaŋ ŋon ↄ gbɛɛneŋ tenɛɛ Wurubuarɛ siaman nɛ yeŋ yeŋ. Mↄna nyi akpaa ŋolo ne yɛɛ deeli fa balaŋ na, mberem na ŋolo waa sɛɛ lɛɛ ↄ yeŋ yeŋ. 8Mↄna Wurubuarɛ ta lese wola nyi ↄ ne gyae daa nideli, nawolo nyi debaŋ keŋ de sɛɛ de yɛɛ nombiakumɛɛyɛɛrawↄ nɛ, ↄ yela Kristo kaa yeŋawↄ fa daa. 9Lee Kristo fatabo keŋ ↄ ba mo feefo de nombiakumɛɛ dↄↄ, te Wurubuarɛ lɛɛ daa do nyi de gbɛɛneŋ tenɛɛ ↄ siaman. Mena mↄ te lee Kristo fatabo kenaŋ dↄↄ, Wurubuarɛ waa lɛɛ da nyee wee keŋ waa mo baŋ di tɛɛle kei dↄↄ balaŋ pou nombia nɛ. 10Nafↄ na de yɛɛ balaŋ baŋ dɛɛ kↄla Wurubuarɛ, mↄna lee ↄ bu yeŋ keŋ dↄↄ ↄ ta mo daa yɛɛ ↄ gyoona baŋ ↄ ne gyae. Nyi ↄ bu Yesu yeŋ keŋ te yeli de ta bese ↄ gyoona na, kenaŋ na Yesu nyeedoŋ keŋ ↄ be nyim nɛ be gyae ke yela waa lɛɛ da nyee kekpaa yee? 11Te yɛɛ nyi ↄ lɛɛ da nyee bo kaageŋ ya, mↄna lee Yesu Kristo dↄↄ dee di gyoŋ Wurubuarɛ ↄsom keŋ man. Nawolo nyi lee ŋon Yesu Kristo dↄↄ gyoŋ te kaa doo daa na Wurubuarɛ nsana. 12Lee walaŋ dokoloŋ dↄↄ te nombiakumɛɛ kↄŋawↄ tɛɛle kei dↄↄ. Ŋon yɛna de naana Adam. Nombiakumɛɛ keyɛɛ mↄ moona yeŋ kↄŋ. Mena dↄↄ te yeŋ nyiŋa doŋ balaŋ dↄↄ, nawolo nyi walaŋ kamasɛ te yɛɛ dukum. 13Pɛte Wurubuarɛ ka mo mmaraase ŋan fa Mosesi na, nombiakumɛɛ wulaa kyaa tɛɛle kei dↄↄ. Mↄna botↄↄ keŋ mmaraa be kyaa ya nɛ, bↄↄ ne kala dukum keyɛɛ do kolo man ya. 14Leenaŋ de naana Adam debaŋ kaa lii de naana Mosesi debaŋ man nɛ, yeŋ ne dii na doŋ balaŋ pou dↄↄ. Balaŋ baŋ ba te yɛɛ deŋele doŋ Wurubuarɛ nombia ayakoŋ see ŋan dↄↄ ŋgba Adam koraŋ ya nɛ, yeŋ dii doŋ be dↄↄ. Adam seŋɛɛ fa walaŋ ŋon waa kↄŋ nɛ. Walaŋ ŋonaŋ yɛna Yesu Kristo. 15Ke yɛɛ anokoare ke nyi mena balaŋ bala kɛwↄ yɛɛ kpookpoo. Nawolo nyi kpene keŋ be tɛɛ Adam dↄↄ kↄŋ, na kpene keŋ be tɛɛ Kristo dↄↄ kↄŋ nɛ te yɛɛ dokoloŋ ya. Lee Adam dukum keŋ ↄ be yɛɛ nɛ dↄↄ te balaŋ burum nyiŋa yeŋ. Te lee Yesu Kristo bɛrɛɛ dↄↄ te Wurubuarɛ lese ↄ bɛrɛɛ wola balaŋ burum, kela balaŋ baŋ bↄↄ yem lee Adam dukum dↄↄ nɛ. 16Wurubuarɛ bɛrɛɛ keŋ ↄ ba mo boele daa nɛ, na kpene keŋ Adam dukum keŋ ba mo kↄŋ nɛ te yɛɛ dokoloŋ ya. Adam dukum keŋ ↄ be yɛɛ nɛ yele la te balaŋ pou dii fↄↄ Wurubuarɛ siaman. Mↄna balaŋ nombiakumɛɛ burum kɛŋa wↄle na, Wurubuarɛ ta mo ↄ bɛrɛɛ boele daa te ↄ moo da akumɛɛ kyɛɛ daa te ↄ yela de kaa bese balaŋ baŋ be gbɛɛneŋ tenee ↄ siaman. 17Lee walaŋ dokoloŋ dukum keyɛɛ dↄↄ te yeŋ dii gyoori balaŋ pou dↄↄ. Mↄna keŋ Yesu Kristo be yɛɛ fa daa nɛ, ke tↄnↄↄ kela kpene keŋ Adam dukum keŋ ba mo kↄŋ nɛ. Wurubuarɛ te tɛɛ Yesu Kristo dↄↄ wii de waraŋase nideli te ↄ moo ↄ bɛrɛɛ boele daa te ↄ yela da bese balaŋ baŋ de gbɛɛneŋ tenee ↄ siaman. Walaŋ kamasɛ ŋon Wurubuarɛ be wii ↄ waraŋase, te ↄ ba mo ↄ bɛrɛɛ boele e te ↄ be yeli ↄ gbɛɛneŋ ba tenee ↄ siaman nɛ, waa nyiŋ nyeedoŋ kekpaa na waa yela ŋon na Yesu Kristo ke di gyoori. 18Mena dↄↄ ŋgba mena keŋ lee walaŋ dokoloŋ nombiakumɛɛ keyɛɛ dↄↄ te balaŋ pou be di fↄↄ Wurubuarɛ siaman nɛ, mena ke mↄ te lee walaŋ dokoloŋ nombia kpaakpaa keyɛɛ dↄↄ te Wurubuarɛ waa lɛɛ balaŋ burum do nyi be gbɛɛneŋ tenɛɛ ↄ siaman na waa fa wↄ nyeedoŋ. 19Mena keŋ lee walaŋ dokoloŋ deŋele doŋ dↄↄ te balaŋ pou ba bese nombiakumɛɛyɛɛra nɛ, mena ke mↄ te lee walaŋ dokoloŋ obuo dↄↄ Wurubuarɛ waa lɛɛ balaŋ burum do nyi be gbɛɛneŋ tenee ↄ siaman. 20Mosesi mmaraase ŋan kↄŋae na ke yela balaŋ kena be nombiakumɛɛ ŋan bɛɛ yɛɛ nɛ nideli. Mↄna debaŋ keŋ nombiakumɛɛ na boo na, Wurubuarɛ bɛrɛɛ keŋ mↄ na boo kpu. 21Nafↄ na nombiakumɛɛ ne diina doŋ balaŋ dↄↄ, te ne kpase baŋ na Wurubuarɛ nsana. Mↄna nɛnɛɛ dↄↄ Wurubuarɛ ta mo ↄ bɛrɛɛ boele daa yela de ta bese balaŋ baŋ be gbɛɛneŋ tenee ŋon Wurubuarɛ siaman, na ke yela dɛɛ ta de Gbeŋgyoo Yesu dↄↄ nyiŋ nyeedoŋ kekpaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\