Tituse 3

1Tↄↄse Kristotena baŋ nyi baa yↄkↄse ba wose fa gyooneŋ na tɛɛle kei dↄↄ kegyiise, na baa di kegyiise baŋ mmaraase dↄↄ, na baa doo ba wose dↄↄ na abↄↄ kpaakpaa nyiŋan keyɛɛ debaŋ kamasɛ. 2Kolosi fa wↄ nyi be na mo nombiikum gyakaa ŋolo dↄↄ ya mↄna baa yela baŋ na balaŋ nsana ke yɛɛ gyoŋ. Be na ŋmanyaŋ balaŋ ya te debaŋ kamasɛ mↄ na kaboena nyi baa yↄkↄse ba wose fa walaŋ kamasɛ. 3Nawolo nyi nafↄ gyaŋgba keŋ na daa mↄ yɛɛ ayiŋtenawↄ te de yɛɛ deŋele doŋ te da yoo gbɛɛ. Da abↄↄ ŋan dɛɛ gyae, na tɛɛle kei dↄↄ abↄↄ kegyae dii da nyeeya. Da kekyaabii man na, de dana agyueŋ kumɛɛ na sibii. Balaŋ kↄla daa te daa mↄ kↄla wↄ. 4Mↄna debaŋ keŋ da nyeelɛɛre Wurubuarɛ ba lese ↄ deeli na ↄ balaŋ kegyae keŋ debↄↄ nɛ, 5ↄ lɛɛ da nyee. Kei te yɛɛ nyi daa gbagba tom kpaakpaa keŋ dↄↄ yɛɛ nɛ dↄↄ te ↄ lɛɛ da nyee ya, mↄna ↄ wii de waraŋase bo te ↄ tɛɛwↄ Wurubuarɛ feliŋ ŋon dↄↄ saase de nombiakumɛɛ pou leki, te ↄ yela de dinↄↄ kyɛɛkeewↄ ŋgba ba bese yaa lola daa wↄle nɛ. 6Wurubuarɛ tɛɛwↄ da nyeelɛɛre Yesu Kristo dↄↄ yela ↄ feliŋ ŋon ka kyaawↄ de man nideli. 7Wurubuarɛ yɛɛwↄ mena na ke yela waa lɛɛ daa do, na dee nyiŋ nyeedoŋ kekpaakekpaa keŋ de loo gyakaa ke dↄↄ nɛ, lee ↄ bɛrɛɛ keŋ dↄↄ. 8Mena nombia kɛŋa yɛɛ ampaŋ te mɛɛ gyae nyi n ke yase n sia wola ŋe man nideli. Kei gyae ke yela baŋ bↄↄ lɛɛ Wurubuarɛ di nɛ ke kyaŋ ba wose yɛɛ abↄↄ kpaakpaa. Nawolo nyi mena nombia kɛŋa yɛɛ nombia kpaakpaa ŋa, te ŋe dana tↄnↄↄ fa walaŋ kamasɛ. 9Ɛ tina diyiŋ na aŋmaareŋ nombia yela. Ɛ tina ɛ lolo kegyakaare dↄↄ aŋmaareŋ kelɛɛ yela. Ɛ lese ɛ wose lee kale na aŋmaareŋ lee Gyudatena mmaraase ŋan wose man. Nawolo nyi mena nombia kɛŋa pou yɛɛ yakaa te ŋↄↄ taŋ tↄnↄↄ daale ya. 10Walaŋ ŋon ↄ doo ɛ man te ↄ na koro seŋ tia Wurubuarɛ nombia ŋan te ↄ na mo aŋmaareŋ do balaŋ man na, kolosi na e dokoloŋ yaa bola. Akpaa ↄ te nyii neŋ ya na, lese n wose lee ↄ man. 11Gyeŋ nyi mena walaŋ kei dinↄↄ yɛɛ nombiakumɛɛyɛɛre e te ↄ bɛɛ gyae anokoare ya. Ŋon gbagba nombia ayɛɛsa ne buu na e fↄↄ. 12Maa kpila Atemase yaa Tikikuse n gyaŋ. Ↄ kↄŋ na yɛɛ kakyeŋ na n kaa gyaŋee na maŋ Nikopolise donↄↄ man. Nawolo nyi ma te yɛɛ ma agyueŋ nyi maa kyaa botↄↄ waare tɛɛ. 13Yɛɛ kakyeŋ na n ke kyↄ Senase ŋon ↄ yɛɛ mmaraa wolale e nɛ na Apolo be gbɛɛ keta man, na n ke kɛɛ nyi baa nyiŋ kpene kamasɛ keŋ bɛɛ gyae. 14Kaboena nyi daa Kristotena dɛɛ mo da debaŋ yɛɛ kolo kpaakpaa, na dɛɛ tale nyiŋ kolo kyↄ balaŋ na baa lee ba diyem man. Tekaboena nyi dɛɛ kyaa kehuhoori man ya. 15Balaŋ baŋ pou be kyaa me gyaŋ kɛbo nɛ na do neŋ nↄↄ. Yako de gyoona baŋ bↄↄ lɛɛ Kristo di te bɛɛ gyae daa nɛ nyi dɛɛ do wↄ nↄↄ. Wurubuarɛ waa mo ↄ bɛrɛɛ boele ɛ popou.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\