1 Peter 1

1Nyowe Petero, entumwa ya Yesu Kristo, nimbaramutsya imwe abaazaahiibwe mukataataanira omuri Ponto, Galatiya, Kapadokiya, Asiya na Bituniya. 2Manya mukatooranwa Ruhanga Taata okwiha ira, mwayezibwa Mutima, ngu mubone kworobera Yesu Kristo n'okumiisiirwa eshagama ye. Emigisha n'obusingye nibikakanye omuriimwe! 3Ruhanga, Ishe wa Mukama waitu Yesu Kristo, ahimbisibwe! Ahabw'embabazi ze enyingi akatuzaara busya, ngu tugire amatsiko agahuriire ahabw'okuzoorwa omu bafiire kwa Yesu Kristo. 4Ekyo nikitureetera amatsiko g'okutunga obuhunguzi obutaribaasa kuhwerekyerera, nobu kwakuba okusiisikara kandi obutarikuhunduuka, obu Ruhanga yaababiikiire omu iguru. 5Manya imwe, ahabw'okwikiriza nimurindwa amaani ga Ruhanga, ngu mubone kutunga okujunwa okurangariire kushuuruurwa aha kiro ky'aha muheru. 6Mbwenu ebyo mubishemerererwe, nobu muraabe hati nimumara akaanya kakye nimubonabonesibwa ebigyezo bitari bimwe. 7Ebyo bigyezo n'eby'okwenda kuhamya ku okwikiriza kwanyu kuri okw'amazima. Manya n'ezaabu esiisikara, egyezibwa omuriro. N'okwikiriza kwanyu, okw'obuguzi bwingi okukira ezaabu, n'okw'okugyezibwa, ngu kubone kuhama. Reero obwo nibwo murisiimwa, mukaheebwa ekitiinwa kandi mukasingizibwa ahari ekyo kiro eki Yesu Kristo arishuuruukiraho. 8Yesu ogwo, nobu muraabe mutakamureebaga, kwonka nimumukunda; kandi nobu mutarikumureeba hati, kwonka nimumwikiriza, nimunanuka mwine okushemererwa okutarikubaasa kushoboororwa, kandi okw'ekiitinwa kingi. 9Manya okwikiriza kwanyu okwo nikwo kureetera amagara gaanyu kujunwa. 10Eby'okujunwa okwo, abarangi abaarangire eby'embabazi za Ruhanga, ezi mwabaire nimwija kugirirwa, bakabicondooza kandi baabibuuririza. 11Bakateeraho kwenda kumanya obunaku n'omuringo ebi Mutima wa Kristo yaabamanyisiizemu, naabooreka bukiri kare eby'okubonabonesibwa kwa Kristo n'eby'ekitiinwa ekirikurataho. 12Bakashuuruurirwa Ruhanga ku ebyo baabaire batarikubikora habwabo, kureka ahabwanyu. Nibyo ebyo ebi hati mugambiirwe abarikubarangirira Amakuru Marungi, nibakoresibwa Mutima Orikwera, owaatumirwe naaruga omu iguru. Nibyo ebyo kandi ebi baamaraika barikwenda munonga kwetegyereza. 13N'ahabw'ekyo mwezirikye mutaireho omutima, mwerinde muteere kimwe amatsiko aha migisha ei muriheebwa obu Yesu Kristo arireebeka. 14Nk'abaana abarikuhurira, murekye kushushana nk'oku mwabaire nimukitegyekwa okwetenga kubi okw'obushema bwanyu obwa ira; 15kureka mube abarikwera omu mitwarize yaanyu yoona, nk'oku Ruhanga owaabeetsire ari orikwera. 16Manya kikahandiikwa kiti: Mube abarikwera, ahabw'okuba ndi orikwera. 17Mbwenu omu kushaba Ruhanga kwanyu, ku muraabe nimweta Tataitwe, Ogwo ocwera omuntu weena orubanja atarikugwera rubaju, kureka naihirira aha bi yaakozire, mumare ebiro byanyu by'okuzaahira omuri egi nsi mwine emitwarize erikumutiina. 18Nimumanya ku mutaracunguziibwe bintu ebihwaho, nk'efeeza n'ezaabu, kubaiha omu mitwarize etaine mugasho, ei mwaihire ahari baashwenkuriimwe; 19kureka mukacunguzibwa eshagama y'obuguzi bwingi eya Kristo, eri nk'ey'omwana gw'entaama ogutaine kamogo, nobu ryakuba eibara. 20Kristo ogwo, ekyo Ruhanga akakimutooranira ira ensi etakahangirwe, kwonka akoorekwa omu bunaku bw'aha muheru ahabwanyu. 21Ahabwe nimwikiriza Ruhanga owaamuzoire omu baafiire, akamuha ekitiinwa, ngu okwikiriza kwanyu n'amatsiko gaanyu bihamire omuri Ruhanga. 22Mbwenu nk'oku muherize kweyeza nimukuratira amazima, kandi nimukunda abanyaruganda mutarikuryarya, mwezirikye kukundana mwihire aha mutima. 23Mukazaarwa busya, mutazairwe mbibo erikujunda, kureka etarikujunda, nikyo kigambo kya Ruhanga ekihuriire kandi ekigumaho. 24Manya ekyahandiikirwe nikigira kiti: Kyona ekyeetwa omuntu ni nk'obunyaatsi, n'oburungi bwakyo bwona ni nk'orurabyo rwabwo. Obunyaatsi buhonga, n'orurabyo ruhunduura. 25Kwonka ekigambo kya Mukama kigumaho ebiiro byona. Ekyo kigambo nigo Makuru Marungi agu mwarangirirwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\