1 Thessalonians 2

1Banyaruganda, imwe mwenka nimumanya ku tutarahendekyeire busha kwija owaanyu. 2Nimumanya bwabiso ku twabonabonesiibwe tukahemangurirwa Filipi, kwonka Ruhanga waitu akatuha obumanzi bw'okubarangirira imwe Amakuru ge Marungi, n'obu turaabe twahakanisiibwe munonga. 3Manya okurangirira kwaitu tikurikuruga mu buhabe, nari mu by'enshoni, nainga mu buryarya. 4Ahabw'okuba nk'oku Ruhanga yaatusiimire akatukwatsa ago Makuru Marungi, naitwe nikwo turikugarangirira, ti habw'okugwisa gye Ruhanga, oshwijuma emitima yaitu. 5Mbwenu nk'oku murikumanya, omu migambire yaitu titukamamarikaga, nari okushwekyerera ahabw'omururu, Ruhanga niwe mujuruzi waitu. 6Titukendaga bantu kutuhimbisa, yaaba imwe nari abandi. N'obu twakubaire nitubaasa kubaremeerera nk'entumwa za Kristo, 7kwonka omuriimwe tukatwaza gye, nk'oku omurezi arera abaana be. 8N'ahabw'ekyo, ahabw'okubakunda, tubataireho omutima, tukaba tweteekateekire kukwatanisa naimwe, ti by'Amakuru Marungi ga Ruhanga byonka, kureka b'eby'amagara gaitu, ahabw'okuba mukaba mwabaire abaitu b'aha mara. 9Beene Taata, nimwijuka oku twabaire twehenenga, nitukora munonga nyomushana na nyekiro, ngu tutakaaremeerera omuntu weena omuriimwe, nitubarangirira Amakuru Marungi ga Ruhanga. 10Muri baakareebi kandi na Ruhanga nikwo ari, ku emitwarize yaitu ahariimwe abaikiriza yaabaire eri erikwera, ehikiriire, kandi etaine ki erikuhaahuuzibwa. 11Ahabw'okuba nimumanya nk'oku ishe w'abaana abatwaza, naitwe nikwo twayehanangiriize buri omwe omuriimwe, tukabateera omuhimbo, tukabahamiiriza, 12ngu mugire emitwarize erikusiimwa Ruhanga, obeeta kutaaha omu bukama bwe n'omu kitiinwa kye. 13Nikyo turikusiimira Ruhanga kaingi, ahabw'okuba ku mwaikiriize ekigambo kye eki mwahuriire nitubagambira, mwakyakiira kitari nk'ekigambo ky'abantu, kureka omu mazima nk'oku kiri, ekigambo kya Ruhanga, ekirikukora omuriimwe abaikiriza. 14Mbwenu, beene Taata, mukaba nk'ebigombe by'abaikiriza Ruhanga, aba Kristo Yesu ab'omuri Buyudaaya, ahabw'okuba ab'owaanyu bakabareebesa enaku nk'oku ebyo bigombe byazireebesiibwe Abayudaaya. 15Manya bo nibo baitsire Mukama Yesu n'abarangi, bakatubinga, bakagwisa kubi Ruhanga, bakataho n'okurwanisa abantu boona. 16Bakatuzibira kurangirira Abanyamahanga eby'okubareetera okujunwa ngu obutoosha babone kukorera kimwe ebyo bibi byabo. Kwonka aha muheru gwa byona Ruhanga akabahambya, yaabafubira. 17Banyaruganda, nk'oku twamazire omwanya tutaine naimwe omu mubiri, kutari mu mutima tuteireho munonga n'orushusho rwingi okwenda kureebana naimwe; 18ahabw'okuba tukenda kwija owaanyu, nyowe Paulo nkateeraho kaingi, kwonka Sitaane yaatuzibira. 19Mbwenu shi Mukama waitu Yesu ku ariija, amatsiko gaitu n'okushemererwa n'ekirunga ebiritwesiimisa omu maisho ge, ni biiha? Tiimwe? 20Manya niimwe kitiinwa kyaitu kandi okushemererwa kwaitu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\