2 Corinthians 12

1Ndi ow'okwehimbisa, nobu kuraabe kutaine mugasho, kwonka ka mpikye aha by'okworekwa n'okushuuruurirwa Mukama. 2Nimmanya omuntu Omukristo, owaatwairwe omu iguru rya kashatu emyaka ikumi n'ena ehingwire yaaba yaabaire ari omu mubiri nari atagurimu, shinta, Ruhanga niwe arikukimanya. 3Kandi nimmanya ogwo muntu ku yaatwairwe omu mwanya gw'obunanukye yaaba ari omu mubiri nari atagurimu, shinta, Ruhanga niwe arikukimanya; 4haza akahurirayo ebigambo ebitarikubaasa kushoboororwa, kandi ebi omuntu atakaagamba. 5Ahabw'omuntu ogwo niinyija kwehimbisa, kwonka ahabwangye tindikwehimbisa, kureka okwehimbisiza omu maani gangye makye. 6Nobu naakwehimbisa, tinkaaba mushema, ahabw'okuba nimba ningamba amazima. Kwonka ka nkirekye, hatakaagira owanteekateekaho okukira ebi andeebamu, nari ebi ampuriraho. 7Kandi okugira ngu ndekye kwetunguura ahabw'okushuuruurirwa kwingi okw'omutaano, nkateebwa eihwa omu mubiri, riri entumwa ya Sitaane, kuguma nirincumita, ngu ndekye kwetunguura okukira oku kinshemereire. 8Nkeeshengyereza Mukama kashatu ngu rinkuukyemu. 9Kwonka yangira ati: Obubangizi bwangye nibukumara; ahabw'okuba amaani gangye gahikiiririzibwa omu bweremwa. Nikyo ndigumira niinyehimbisa nshemereirwe ahabw'obweremwa bwangye, amaani ga Kristo gabone kungumamu. 10N'ahabw'ekyo ahabwa Kristo nimmarirwa omu bweremwa, omu kujumwa, omu birikungumira, omu kuhiiganisibwa n'omu bihikiirizi. Manya ku mba ndi omweremwa, nibwo mba ow'amaani. 11Eego, mbaire ndi omushema! Kwonka niimwe mwakingyemire. Manya niimwe mwakubaire ab'okunsiima ahabw'okuba nobu ndaabe ntaine ku ndi, hoona ezindi ntumwa rugambwa tiziine ki zirikunkiza n'akakye. 12Obumanyiso obw'entumwa nyakabara bukakorerwa omuriimwe omu kugumisiriza kwingi, omu kukora eby'obumanyiso n'eby'okutangaaza n'eby'amaani. 13Mbwenu ni kintu ki eki mutarahairwe nk'ebindi bigombe by'abaikiriza, kureka eky'okugira ngu nyowe tindabaremereire? Munsaasire okwo kutainganisa. 14Mbwenu nyeteekateekire kwija owaanyu omurundi gwa kashatu; kandi tindikwija kubanyuunyuuta, ahabw'okuba ebyanyu tibyo ndikwizirira, kureka niimwe ndikwizirira. Manya abaana tibo bashemereire kubiikira abazaire baabo eby'okubahwera, kureka abazaire nibo babibiikira abaana. 15Nyowe ndyaguma mpeyo ebyangye, kandi naanye nyeheereyo kimwe ahabwanyu nshemereirwe. Mbwenu ei ndagaarukire kubakunda munonga, niyo muraagarukire kunkunda kakye? 16Nimwikiriza ngu nyowe tindabaremereire; kwonka kandi mugira ngu nkaba omunyabwengye naabagobeza, naabahita. 17Mbwenu imwe omuri abo abu naabatumireho, hariho eki naabaryangataniise? 18Nkeehanangiriza Tito kwija okwo, kandi naayohereza mwene waitu kugyenda nawe. Mbwenu Tito aine eki arabaryangataniise? Titurakozire n'omutima gumwe? Tituratwarize nka kuri? 19Ebyo omwanya ogu gwona mubaire nimuteekateeka ngu nitwetonganira omu maisho gaanyu? Abakundwa, mumanye ngu byona ebi turikugamba, tubigambira omu maisho ga Ruhanga, nk'oku Kristo yaakubigambire ahabw'okubagasira. 20Eki ndikutiina n'okwija shana nkabashanga muri nk'oku mutarikwenda. Obundi shana mukaashangwa mwine entongane, eihari, ekiniga, okuharikana, okubeihererana, okugambuurana, amaryo n'okujagarara. 21Kandi nintiina, ngu ku ndiija okwo obundi, Ruhanga wangye aryancwa amaryo omu maisho gaanyu, mbe ow'okucurira baingi abaakozire ebibi; bakanga kwegarukamu kureka obushambani n'ebikwatiraine nabwo, n'okurya enshoni ahabw'ebi baabaire bakora.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\