2 John 1

1Nyowe omukuru, naakuhandiikira, iwe Mugore wangye owaatoorainwe, hamwe n'abaana baawe abu nkunda omu mazima. Tiinye nyenka orikukukunda, kureka n'abandi boona abamanya amazima. 2Nigo mazima agatuura omuriitwe, haza agaritugumamu ebiro byona. 3Emigisha n'embabazi n'obusingye ebikomooka ahari Ruhanga Taata, n'ahari Yesu Kristo Omwana we, bigume naitwe omu mazima n'omuri rukundo. 4Nkashemererwa munonga okureeba ngu bamwe omu baana baawe nibagyendera omu mazima, nk'oku twaragiirwe Taata. 5Mbwenu Mugore wangye, ninkweshengyereza, ntari nk'orikukuhandiikira ekiragiro kisya, kureka eki turahuriire okwiha omu kutandika, ekirikutugira ngu tukundane. 6Manya okukunda nikwo oku: itwe okworobera ebiragiro bya Ruhanga. Ekiragiro eki murahuriire okwiha omu kutandika, nikyo eki: ngu mugume mwine rukundo. 7Manya ababeihabeihi baingi baturugiremu baaza omu nsi. Nibo bantu abanga kuhamya ku Yesu Kristo yaizire aine omubiri. Omuntu nk'ogwo n'embeihabeihi kandi n'omuzigu wa Kristo. 8Mwerinde mutakaafeerwa eki mwakoreire; kureka mutungye ekihembo kihikire. 9Omuntu weena orikurengyesereza atagumiire mu bi Kristo yaayegyeise, naaba ataine Ruhanga. Orikugumira omu bi Kristo yaayegyeise, aine Taata na Mwana. 10Ku harigira owaija ahi muri, ataija n'egyo nyegyesa, mutarimutaasya omu nju, nobu kwakuba okumuramutsya. 11Manya orimuramutsya aryaba akwataniise nawe omu bibi bi arikukora. 12Nobu ndaabe nyine bingi by'okubahandiikira, tinkaayenzire kukoresa orupapura na bwino, ahabw'okuba nyine amatsiko g'okwija kubareeba n'okuganiira naimwe nitureebana, okushemererwa kwaitu kubone kwijurira kimwe. 13Abaana ba murumuna waawe owaatoorainwe nibakuramutsya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\