Acts 3

1Eizooba rimwe Petero na Yohaana ku baabaire nibaza omuri Nyaruju ya Mukama kushaba, aha shaaha ya mwenda ya nyomushana, 2baareeba abaheekire omuntu nibamurabyaho. Ogwo muntu akaba azairwe ari ekirema, kandi buri izooba bakaba bamuta aha irembo rya Nyaruju, eririkwetwa Eirembo Erirungi, ngu abone kusheega abarikutaahamu. 3Ogwo mushaija, ku yaareebire Petero na Yohaana nibaza kutaaha omuri Nyaruju, yaabashaba. 4Petero na Yohaana bombi baamutsimba eriisho, baamugira bati: Tuhangye amaisho. 5Ahonaaho yaabahanga amaisho aine amatsiko g'okutunga eki baraamuhe. 6Kwonka Petero yaamugira ati: Nyowe tiinyine feeza nari ezaabu, kureka eki nyine nikyo ndaakuhe; omu iziina rya Yesu Kristo owa Nazareeti, gyenda. 7Petero atyo amukwata omukono gwa buryo, amwimutsya. Ahonaaho ebigyere bye n'obukongoijo bwe bihama, 8abandaituka, ayemerera, atandika kugyenda; ataaha nabo omuri Nyaruju naagyenda, naayemurika, naahimbisa Ruhanga. 9Abantu boona bamureeba naagyenda kandi naahimbisa Ruhanga. 10Ku baamanyire ngu niwe mushaija ori, owaabaire ashutama naasheegyera aha Irembo Erirungi erya Nyaruju, boona baagwa omu katangaaro, batarikubaasa kushoboorora ekyamubaho. 11Omushaija ogwo ku yaabaire akiramatiire ahari Petero na Yohaana omu kisasi ekirikwetwa ekya Solomooni, abantu boona baabaizira nibairuka, bari omu katangaaro kahango. 12Petero ku yaabareebire, yaabagambira ati: Imwe Baisiraeli 'mwe, ahabw'enki eki nikibatangaaza? Nari shi, nimutushamaaririra ki, okashusha oti niitwe twamugyendesa ahabw'amaani gaitu, nari ahabw'obushongore bwaitu ahari Ruhanga? 13Ruhanga wa Aburahamu, Isaaka na Yakobo, Ruhanga wa baatataitwe, niwe yaahimbisisa omuheereza we Yesu, ou mwahaireyo mukamwehakanira omu maisho ga Pilaato, owaabaire yaacwiremu kumurekura. 14Niimwe mwatabaariize Orikwera kandi Ohikiriire; hoona niimwe mwashabire omwitsi kurekurwa, 15mukaita okomookwaho amagara. Kwonka Ruhanga akamuzoora omu bafiire, kandi niitwe baakareebi baakyo. 16Mwbenu eiziina rye n'okuriikiriza nibyo byagarura amaani omuri ogu mushaija, ou murikureeba ari aha, kandi ou murikumanya. Buzimazima okwikiriza Yesu nikwo kwagaruramu ogu mushaija amagara, nk'oku mwena murikureeba. 17Mbwenu, beene waitu, nimmanya imwe n'abeebembezi baanyu ekyo ku mwakikoreise obushema; 18ahabw'okuba okwo nikwo Ruhanga yaahikiiriize eki yaagambiise kare abarangi boona, ngu Kristo we aryabonabonesibwa. 19Mbwenu mwegarukyemu, mukubuukire Ruhanga, ebibi byanyu biihweho. Obwo nibwo Mukama araabahe obunaku bw'okuruhuukiramu, 20akabooherereza Kristo ou yaabateekateekyeire. 21Niwe Yesu origuma omu iguru okuhitsya okugarurwa busya kwa byona, oku Ruhanga yaarangiise abarangi be abarikwera. 22Manya Musa akagira ati: Mukama Ruhanga aryabaimukiza omurangi nkaanye, naamwiha omuri beene waanyu. Mushemereire kuhurira kyona eki arikubagambira. 23Omuntu weena otarihurira murangi ogwo, aryacuubwa omu ihanga rye. 24N'eky'amazima, abarangi boona abaarangire okwiha ahari Samueli n'okweyongyerayo, bakagamba aha biro ebi. 25Imwe muri abaana b'abarangi, kandi abahunguzi b'endagaano ei Ruhanga yaaragaine na baatataitwe, obu yaagira Aburahamu ati: Omu ruzaaro rwawe, nimwo enganda zoona ez'omu nsi ziriheerwa omugisha. 26Niimwe Ruhanga yaabandize kwimukiza omuheereza we, akamutuma kubaha emigisha, naiha buri omwe omuriimwe omu mitwarize yaanyu emibi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\