Colossians 3

1Mbwenu nu, ku muraabe mwazoirwe hamwe na Kristo, musherure ahaby'omu iguru, ei Kristo ari, ashutami aha rubaju rwa buryo orwa Ruhanga. 2Mute omutima aha by'omu iguru, bitari by'omu nsi, 3ahabw'okuba mukafa kandi amagara gaayu gasherekirwe na Kristo omuri Ruhanga. 4Kristo magara gaitu, ku ariboneka, naimwe muryareebwa hamwe nawe omu kitiinwa. 5N'ahabw'ekyo mwite eby'ensi ebiri omu ngingo zaanyu: obushambani, eby'enshoni, okwimukiirira kw'omubiri, okwetenga okubi, n'okururuuhira eby'ensi bikaba emandwa yaanyu. 6Haza ebyo nibyo bireetera Ruhanga kufubira abatarikumuhurira. 7Kandi nibyo mwabaire mugyenderamu, obu mwabaire mukibirimu. 8Kwonka mbwenu ebi byona mubirekye: ekiniga, okuguubwa kubi, eitima, okubeiherera abandi n'okugamba eby'enshoni. 9Mutaribeihana, ahabw'okuba mukayeihaho entuura eya ira n'emitwarize yaayo; 10mwagira entuura ensya. Egyo ntuura nsya, Ruhanga owaagihangire aguma naagyongyera kugihindura nsya omu kumushusha, ngu mubone kumanyira kimwe nkawe. 11Obwo nihaba hatakiriho Muguriiki na Muyudaaya, oshazirwe n'otashazirwe, omunyamahanga; Omunyashiita, omuhuuku n'ow'obusingye, kureka Kristo niwe byona, kandi ari omuri byona. 12Mbwenu nk'entoore za Ruhanga, abarikwera kandi abakundwa, mugirirane esaasi, embabazi, obucureezi, okutwaza mpora n'okugumisiriza. 13Ku haraabe hariho oine eki arikufa na mugyenzi we, bagumisiririzane kandi basaasirane. Nk'oku Mukama yaabasaasiire, naimwe mube nikwo mwasaasirana. 14Ahari ebyo byona, mwongyereho rukundo ekomerana ebintu byona, bikakwatanisiza kimwe. 15Mbwenu obusingye bwa Kristo, obu mwayeteirwe kuba engingo z'omubiri gumwe, ka butegyekye omu mitima yaanyu; haza mugume musiime. 16Ekigambo kya Kristo ka kigume omuriimwe kihundiriire, nimwegyesana kandi nimuhanana omu bwengye bwona; nimweshongora zaaburi ezirikwera, n'ebyeshongoro n'ebigunjano ebibateirwemu Mutima, nimusiima Ruhanga omu mitima yaanyu. 17Kyona eki muraagambe n'eki muraakore, mukikore omu iziina rya Mukama Yesu, nimusiima omuriwe Ruhanga Taata. 18Abakazi, mugume mworobere baabaroimwe, nk'oku kishemereire ab'omuri Mukama. 19Abashaija, mukunde abakazi baanyu, kandi murekye kubaitsa omwaga. 20Abaana, muhurire abazaire baanyu omu buri kintu, ahabw'okuba ekyo kigwisa gye Mukama. 21Abazaire b'abaana, murekye kugwisa kubi abaana baanyu, batakaahahaara omutima. 22Abahuuku, mworobere bakama baanyu ab'omu nsi omuri byona, mutarikubakorera ngu mureebwe, nk'abarikwenda kusiimwa abantu, kureka mubaheereze n'omutima gutaine buryarya nimutiina Mukama. 23Kyona eki muraakore, mukikore mwihire aha mutima, nk'abarikuheereza Mukama batari bantu. 24Nimumanya ngu Mukama aryabaha obuhunguzi kuba ebihembo byanyu, ahabw'okuba nimuheereza Mukama Kristo. 25Manya enkozi y'ebibi eryabizimuurirwa, kandi Mukama tashoroora mu bantu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\