Ephesians 2

1Kandi naimwe akabahindura abahuriire obu mwabaire mufeeraire omu bicumuro n'omu bibi byanyu. 2Ebibi ebyo nibyo mwabaire mugyenderamu, nimukuratira emitwarize mibi y'ensi egi; kandi nimutegyekwa mukama w'emitima ey'omu kaabunga. Nigwo mutima hati ogurikukorera omu barikugomera Ruhanga. 3Naitwe twena ira tukaba nitubarirwa omuri abo bagomi, nitukuratira okwetenga okubi okw'omubiri gwaitu, nitukora ebi ogwo mubiri gurikwenda, kandi nitukuratira ebi gurikutwenza. N'ahabw'ekyo omu buhangwa tukaba turi ab'okufubirwa Ruhanga nk'abandi bantu. 4Kwonka Ruhanga ogira embabazi nyingi, ahabwa rukundo mpango ei yaatukunzire, 5nobu turaabe twabaire tufeeraire omu bicumuro byaitu, akatuhindura abahuriire hamwe na Kristo Manya naimwe mukajunwa ahabw'embabazi za Ruhanga. 6Ahabw'okuteeranwa na Kristo Yesu, Ruhanga akatuzoora hamwe nawe, yaatushutamya hamwe nawe omu iguru. 7Ekyo akakikora ngu omu busingye oburiija, ayorekyere embabazi ze enyingi ezishaagaine omuri rukundo ei yaatugiriire omuri Kristo Yesu. 8Manya obu mwaikiriza, mukajunwa ahabw'embabazi za Ruhanga; kutari imwe kukyekorera, kureka kiri engabirano ya Ruhanga, 9etaruga mu bi omuntu akozire, ngu hatakaagira owaayehimbisa. 10Twena turi ebintu ebi Ruhanga yaakoreise emikono ye. Mbwenu omuri Kristo Yesu, Ruhanga akatuhanga ngu tukore ebirungi ebi yaatuteekateekyeire ira kuguma nitubikora. 11N'ahabw'ekyo, imwe Banyamahanga 'mwe, omu buzaarwa, mwijukye ku abashazirwe aha mubiri n'engaro baabaire babeeta abatashazirwe. 12Obwo mukaba mutaine Kristo, muri Abanyamahanga aha ihanga rya Isiraeli; mutaine kakwate na ndagaano z'ebyaraganisiibwe, mutaine matsiko kandi omu nsi mutaine Ruhanga. 13Kwonka hati ahabw'okuteeranwa na Kristo Yesu, imwe, ira abaabaire bari hare, okufa kwe kubairiize haihi. 14Manya niwe busingye bwaitu, owaatuhindwire twembi: Abayudaaya n'Abanyamahanga kuba bamwe, akasheenyaho ekisiika ky'obuzigu ekyabaire kitutaaniise, 15akahayo omubiri gwe naihaho eiteeka eririmu ebiragiro n'ebyatairweho, ngu omuriwe abaabaire bari Abayudaaya n'Abanyamahanga abahangyemu eihanga rimwe erisya, areete atyo obusingye; 16kandi twembi atugarukanise na Ruhanga, turi omubiri gumwe ahabw'omusharaba, amareho atyo obuzigu. 17Naimwe abaabaire bari hare, akaija yaabarangirira obusingye, yaaburangirira n'abaabaire bari haihi; 18ahabw'okuba twembi niwe atubaasisa kwehikira Taata omuri Mutima omwe. 19N'ahabw'ekyo timwakiri Banyamahanga nari abahinguzi, kureka muri abatuuzi hamwe n'abarikwera, kandi ab'omuka ya Ruhanga. 20Muri abombekirwe aha musingi gw'entumwa n'abarangi. Kristo nyakabara niwe ibaare rikuru ery'obuhamizo, 21ou ekyombeko kyona kiteeranirwamu, kikarugwamu Nyaruju erikwera omu Mukama, 22ou naimwe mwombekirwemu kuba obutaaho bwa Ruhanga omuri Mutima.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\