Ephesians 5

1N'ahabw'ekyo mutooreze ebya Ruhanga nk'abaana abakundwa, 2kandi mugire emitwarize erimu rukundo, nk'oku Kristo yaatukunzire, akeehayo ahabwaitu ahari Ruhanga, kuba empongano n'ekitambo ebirikutaamiranira Ruhanga omugaju. 3Kwonka obushambani n'eby'enshoni byona, nari okwetenga okubi bitarigambwaho omuriimwe; ahabw'okuba ebyo tibishemereire barikwera. 4Hataribaho ebihagaro, nari okugaaniira eby'obushema, nainga okugambira eryo ebitahikire; haakiri habeho okusiima Ruhanga. 5Mumanyire kimwe ngu tihariho mushambani, nari orikukora eby'enshoni, nari orikururuuhira eby'ensi bikaba emandwa ye oine obuhunguzi omu bukama bwa Kristo kandi n'omu bwa Ruhanga. 6Hatarigira owaababeihabeihesa ebigambo bitaine nsha, ahabw'okuba ebyo nibyo bireetera Ruhanga kugirira entahurira ekiniga. 7N'ahabw'ekyo mutarikwatanisa nabo. 8Manya ira mukaba muri ab'omwirima, kwonka hati muri ab'omushana, 9ahabw'okuba omushana gurugwamu oburungi bwona n'okuhikiirira n'amazima. 10Muteereho kumanya ebigwisa gye Mukama. 11Mutarikwatanisa n'ebikorerwa omu mwirima ebitaine mugasho, kureka mubyanikye butunu. 12Manya n'eky'enshoni nangwa n'okugamba aha bi bakorera okwo omu mubonano. 13Ekintu kyona ekyakirwa omushana kireebwa, ahabw'okuba kyona ekyakirwa omushana kikareebwa, kiba omushana. 14Nikyo kigambirwa kiti: Sisiimuka, iwe ogwejegyeire, ozookye omu bafiire, Kristo akwakire. 15N'ahabw'ekyo mwerinde emitwarize yaanyu, murekye kuba nk'abataine bwengye, kureka nk'abanyabwengye. 16Mutafiisa busha omwanya, ahabw'okuba ebiro ebi ni bibi. 17N'ahabw'ekyo mutaba abashema, kureka mumanye eki Mukama arikwenda. 18Murekye kusinda viino erugwamu okuteezibira, kureka mwijure Mutima. 19Mugaaniirirane eby'omu zaaburi ebirikwera, n'ebyeshongoro, n'ebigunjano ebibatairwemu Mutima; obwo nimweshongorera Mukama, nimunihiiza amaraka n'omutima gwanyu gwona. 20Ahabwa byona mugume musiime Ruhanga Taata omu iziina rya Mukama waitu Yesu Kristo. 21Mworoberane ahabw'okutiina Kristo. 22Abakazi mugume mworobere baabaroimwe, nk'oku mworobera Mukama. 23Manya omushaija aba omutwe gw'omukazi, nk'oku Kristo aba omutwe gw'ekigombe ky'abaikiriza; nigwo mubiri gwe, kandi we wenka niwe mujuni waakyo. 24Nk'oku ekigombe ky'abaikiriza kyorobera Kristo, n'abakazi nikwo bashemereire kworobera baibabo. 25Naimwe bashaija 'mwe, mukunde abakazi baanyu, nk'oku Kristo yaakunzire ekigombe ky'abaikiriza, akeehayo ahabwakyo. 26Ekyo akakikora ngu abone kuhongyera Ruhanga ekyo kigombe, naakoresa ekigambo kye, yaaherize kuboneza ekyo kigombe naakyogyesa amaizi, 27ngu kibone kumumurikirwa kiine ekitiinwa, kitaine kabara, nobu gwakuba omufunya, nainga ekiri nk'ekyo; ngu kibone kuba ekirikwera kandi ekitaine kamogo. 28N'abashaija nikwo bashemereire kukunda abakazi baabo, nk'oku bakunda emibiri yaabo ahabwabo. Okunda omukazi we biri naayekunda. 29Ahabw'okuba tihariho muntu orangire omubiri gwe ahabwe, kureka agugaburira, agucuma, nk'oku Kristo atwaza ekigombe ky'abaikiriza; 30manya turi engingo z'omubiri gwe. 31Ekyahandiikirwe kigira kiti: Nikyo omushaija atsigiraho ishe na nyina, akahamira aha mukazi we, bombi bakaba omubiri gumwe. 32Eri n'eibanga rikuru, eri nyowe ndikuhamya ku ririkumanyisa Kristo n'ekigombe ky'abaikiriza. 33Mbwenu ka buri muntu akunde omukazi we nk'oku ayekunda, n'omukazi nawe k'agume atiine iba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\