James 4

1N'enki ekireeta engamba n'okurwana omuriimwe? T'okwetenga kubi okurikurwanira omu ngingo zaanyu? 2Mwetenga ebintu; ku bibaburira, mwita. Mwetenga eby'abandi: kwonka ku muremwa kubitunga, mutyo mutenga orugamba, haza murwana. Ebi mwenda timubitunga, ahabw'okuba timubishaba Ruhanga. 3Mushaba, timuheebwa, ahabw'okuba mushaba kubi kubishiishagurira omu kwetenga kwanyu okubi. 4Imwe bantu batari beesigwa mwe! Timurikumanya ku okunywana n'ensi kuba obuzigu ahari Ruhanga? N'ahabw'ekyo weena oyenda kuba munywani w'ensi, ayehindura omuzigu wa Ruhanga. 5Nainga shi nimuteekateeka ngu ekyahandiikirwe kigambira busha, ku kigira kiti: Mutima ou Ruhanga yaatumire kutuura omuriitwe amugirira eihato. 6Kwonka emigisha ei Ruhanga aha, nangwa neekiraho. Nikyo ekyahandiikirwe kirikugirira kiti: Ruhanga arwanisa abeetunguura, kwonka abeebundika abaha emigisha. 7N'ahabw'ekyo mworobere Ruhanga; mugungire Sitaane, nawe naija kubahunga. 8Mwirire haihi Ruhanga, nawe aryabairira haihi. Imwe basiisi 'mwe, nimweze engaro zaanyu; naimwe ab'emitima ebiri, mushemeze emitima yaanyu. 9Mugire obusaasi, mucure kandi muganye. Esheko yaanyu ebe okucura, n'okushemererwa kwanyu kuhindukye amaganya. 10Mwebundikye omu maisho ga Mukama, haza abatunguure. 11Banyaruganda, mutarigambuurana. Ogambuura omunyaruganda nari omucwera orubanja, biri agambire kubi eiteeka, kandi aricwereire orubanja. Kwonka ku orikucwera eiteeka orubanja, nooba otarikuhitsya eryo iteeka, kureka okuricwera orubanja. 12Ruhanga wenka niwe yaataireho eiteeka, kandi niwe aba omuramuzi waaryo. Niwe abaasa kujuna nari kucwekyereza. Mbwenu iwe, niiwe oha orikucwera mutaahi waawe orubanja? 13Nimuhurire, imwe abarikugira muti: Eri izooba nari nyencakare nituza omu rurembo nanka, tumareyo omwaka nitushuubura, twihemu amagoba; 14haza kunu mutarikumanya bya nyencakare. Mbwenu amagara gaanyu ni ki? Manya muri nk'orwanyaanya orureebwa akaanya kakye, bwanyima rukaamuuka. 15Haakiri mugire muti: Mukama ku araasiime, naitwe tukihuriire, nitwija kukora eki n'eki. 16Omu mazima nimwehimbisa ahabw'amaryo gaanyu, haza okwo kwehimbisa ni kubi. 17Weena omanya ekishemereire kukorwa, haza atakikore, kimubarirwa kuba ekibi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\