James 5

1Mbwenu imwe batungi mwe, nimuhurire! Murire kandi mucure ahabw'enaku ezi murikwija kureeba. 2Eitungo ryanyu rijunzire, n'ebijwaro byanyu biriirwe ebiyenje. 3Ezaabu yaanyu n'efeeza yaanyu bikyereenyire, kandi omukyereenyo gwabyo guryabashinja, gurye omubiri gwanyu nk'omuriro. Eitungo ri mwayebiikiire riryabatukurira omu biro by'aha muheru. 4Nimureebe ebihembo by'abakozi abaashaarwire emyaka yaanyu, ebi mwabaimire nimugobya, nibiborooga; n'okuborooga kwabo kwahikire omu matu ga Mukama ow'amahe. 5Mukatuura omu nsi mujarami kandi nimweshemeza, mwayegomorera eizooba ry'okwitwa. 6Mukasingisiriza ohikiriire, mwamwita; tiyaabangira. 7N'ahabw'ekyo beene Taata, mugumisirize okuhitsya ahi Mukama ariizira. Manya omuhingi ategyereza n'okugumisiriza emisiri ye kumurugiramu emyaka y'omugasho. Haza agumisiriza atyo okuhitsya obu atunga enjura y'empangukano n'eya katumba. 8Mbwenu naimwe mugumisirize mutyo. Mugume omutima, ahabw'okuba Mukama ari haihi kwija. 9Banyaruganda, muteetomboiterana, mutakaacwerwa Ruhanga orubanja. Manya Omuramuzi ayemereire aha rwigi. 10Banyaruganda, omu kubonabona n'omu kugumisiriza, mureebere aha barangi abaagambire omu iziina rya Mukama. 11Mumanya ku abagumisiriza tubeeta abahiiriirwe. Mukahurira eby'okugumisiriza kwa Yobu, mwareeba eki Mukama yaagyendereire, oku aba ow'esaasi kandi ow'embabazi. 12Kwonka banyaruganda, okukira byona, mutarirahira eiguru nobu yaakuba ensi, nari ekindi kirahiro kyona; kureka murekye Eego yaanyu egume eri Eego, na Ngaaha yaanyu egume eri Ngaaha, mutakaayereetera okusingwa orubanja. 13Omuriimwe ku haraabe harimu oine obusaasi, ashabe Ruhanga. Ku haraabe harimu oshemereirwe, ayeshongore eby'okuhimbisa. 14Omuriimwe ku haraabe harimu orwaire, ayete abakuru b'ekigombe ky'abaikiriza, bamushabire nibamusiiga amajuta omu iziina rya Mukama. 15Haza okwo kushaba okurimu okwikiriza kuryakiza ogwo muntu orwaire, Mukama amwinamure; kandi ku araabe yaakozire ebibi, aryabisaasirwa. 16N'ahabw'ekyo mwaturirane ebibi byanyu, kandi mushabirane, mubone kukizibwa. Okushaba kw'omuntu ohikiriire kugira amaani kandi kukora. 17Omu buhangwa, Eliya akaba ari omuntu nkaitwe. Kwonka ku yaashabire munonga, ngu enjura erekye kugwa aha nsi, egyo njura yaamara emyaka eshatu n'ameezi mukaaga etagwire. 18Bwanyima akagaruka yaashaba, eiguru ryagwisa enjura, n'ensi yaayeza emyaka yaayo. 19Banyaruganda, omuntu weena omuriimwe ku yaakuhaba, yaateishuka amazima, kwonka haagira owaamugarura, 20amanye ngu weena orikugarura omusiisi, akamwiha ei ahabiire, aryajuna amagara ge kutafa, kandi ashwekye egogoro y'ebibi bye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\