Matthew 19

1Yesu, ku yaaherize kugamba ebyo bigambo, yaaruga Galilaaya, yaaza omu kyanga kya Buyudaaya seeri ya Yorudaani. 2Ebimbuuro by'abantu byamukuratayo, nawe yaabakiza. 3Reero Abafarisaayo baija ahu ari, baamutega nibamubuuza bati: Omu iteeka nikiikirizibwa omuntu kushenda omukazi we, yaaba aine eki arikumutura kyona? 4Nawe abagarukamu ati: Timukashomaga ku Omuhangi okwiha omu kutandika, yaabahangire omushaija n'omukazi? 5Atyo abagira ati: Nikyo omuntu atsigiraho ishe na nyina, akahamira aha mukazi we, bombi bakaba omubiri gumwe. 6Mpaho baba batakiri babiri, kureka omwe. N'ahabw'ekyo eki Ruhanga yaateeraine, hatarigira omuntu owaakitaanisa. 7Nabo baamubuuza bati: Ahabw'enki Musa yaaragiire kuha ebaruha y'okushenda, omushaija yaaza kushenda omukazi we? 8Yaabagarukamu ati: Ahabw'obugangaazi bw'emitima yaanyu Musa nikyo yaabaikiririize kushenda abakazi baanyu, kwonka omu kutandika tikwo kyabaire kiri. 9Kandi nimbagambira nti: Weena oshenda omukazi we, atamutuzire bushambani, haza akashwera ondiijo, biri ashambaine. 10Abatendekwa baagira Yesu bati: Eby'omushaija n'omukazi we ku biraabe biri bityo, haakiri omuntu okutashwera. 11Kwonka we yaabagira ati: Ekyo ti boona abarikubaasa kukyemera, kureka abaakihairwe. 12Manya hariho abashaahu abaazairwe batyo; hariho abashaahu abaagizirwe kwo abantu; kandi hariho n'abashaahu abaayegizire kwo ahabw'obukama bw'Ow'omu iguru. Ekyo, orikubaasa kukyemera, akyemere. 13Bwanyima bakareetera Yesu abaana bato ngu abateho engaro, abashabire. Abatendekwa be baakabukira abaabareetsire; 14kwonka yaabagira ati: Murekye abaana bato baije bampikye, mutabazibira; ahabw'okuba abari nk'abo, obukama bw'Ow'omu iguru n'obwabo. 15Atyo abataho engaro, agyenda. 16Hakaija omushaija, yaabuuza Yesu ati: Mwegyesa, nkaakora kirungi ki, nkabona kutunga amagara agatahwaho? 17Yesu yaamugira ati: Nombuuriza ki ekirungi? Manya omurungi n'omwe: Ku oraabe nooyenda amagara, kuratira ebiragiro. 18Yaamugira ati: Ni biiha? Na Yesu amugira ati: Otariita, otarishambana, otariiba, otariha obwamushinja bw'ebishuba, 19otiine shoimwe na nyoko, kandi okunde mutaahi waawe nk'oku oyekunda. 20Ogwo mutsigazi amugira ati: Ebyo byona ntuura nimbihitsya; mbwenu shi ekindi nimburwaho ki? 21Yesu amugira ati: Ku oraabe nooyenda kuba ohikiire kimwe, irooko otunde ebi otungire; ebiraabirugyemu obihe abooro, mbwenu obwo oryagira eitungo omu iguru; haza oije onkuratire. 22Ogwo mutsigazi ku yaakihuriire, yaagyenda aine obujune, ahabw'okuba akaba aine eitungo ringi. 23Yesu nikwo kugambira abatendekwa be ati: Buzimazima nimbagambira nti: Ka kigumire omutungi kutaaha omu bukama bw'Ow'omu iguru! 24Kandi nimbagambira nti: Nikirahukira engamira kuraba omu kahengyere k'empitirizo, okukira omutungi kutaaha omu bukama bwa Ruhanga. 25Ekyo abatendekwa ku baakihuriire, baatangaara munonga nibagira bati: Mbwenu shi, n'oha orikubaasa kujunwa? 26Mpaho Yesu abatsimba eriisho, abagira ati: Ekyo aha bantu tikirikubaasika, kwonka ahari Ruhanga byona nibibaasika. 27Petero nawe nikwo kugarukamu akabuuza Yesu ati: Reeba, itwe tukatsigaho byona, twakukuratira; mbwenu, turyatunga ki? 28Yesu abagira ati: Buzimazima nimbagambira nti: Omu bunaku obu ebintu byona birihinduka bisya, Omwana w'omuntu ku arishutama aha kitebe kye eky'obugabe eky'ekitiinwa, naimwe abankuratiire muryashutama aha bitebe by'obugabe ikumi na bibiri, mucwere enganda za Isiraeli ikumi na ibiri orubanja. 29Kandi weena owaatsigireho amaju, nari beene ishe, nari banyaanya, nari ishe, nari nyina, nari abaana, nari ebibanja, ahabwangye, aryazimuurirwa emirundi mingi, kandi atungye amagara agatahwaho. 30Kwonka baingi ab'okubanza baryaba ab'okuhereeruka n'ab'okuhereeruka baryaba ab'okubanza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\