Matthew 23

1Kandi Yesu akagambira ebimbuuro by'abantu hamwe n'abatendekwa be ati: 2Abahangu b'eiteeka n'Abafarisaayo bari omu mwanya gwa Musa; 3n'ahabw'ekyo mugume mukore kandi mukuratire byona ebi barikubagambira, kwonka mutakora ebi barikukora; ahabw'okuba ebi bagamba tibyo bakora. 4Bakoma emitwaro erikuremeera, etarikubaasa kwemerwa, bagyekoreza abantu aha mabega, haza bo batarikwenda kugitenzyaho n'orukumu rwabo. 5Ebi bakora byona benda ngu bareebwe abantu. Bahangusya filakiteeri zaabo, n'okuraisya ebijwengye by'emyenda yaabo; 6kandi aha magyenyi bakunda emyanya y'ekitiinwa, n'okushutama omu bitebe by'abakuru omu mateeraniro, 7n'okutangirirwa omu butare, n'abantu okubeeta mwegyesa. 8Kwonka imwe timuri b'okwetwa mwegyesa, ahabw'okuba mugira omwegyesa omwe, kandi mwena muri eishe-emwe. 9Mbwenu omu nsi mutarigira ou mwayeta shoimwe, ahabw'okuba mwine Shoimwe omwe ow'omu iguru. 10Kandi mutaryetwa abakama, ahabw'okuba mukama waanyu n'omwe, niwe Kristo. 11Orikukira obukuru omuriimwe aryaba omuheereza waanyu. 12Weena orikwetunguura aryabundikwa; kandi weena orikwebundika aryatunguurwa. 13Muryakareeba, imwe abahangu b'eiteeka n'Abafarisaayo endyarya! Ahabw'okuba mukingira abantu, ngu batataaha mu bukama bw'Ow'omu iguru. Manya imwe timubutaahamu, kandi abarikwenda kubutaahamu mubazibira. 14[Muryakareeba, imwe abahangu b'eiteeka n'Abafarisaayo endyarya! Ahabw'okuba munyaga amaju g'abafaakazi, kandi murandagatana nimushaba; nikyo muricwererwa orubanja orurikukiraho.] 15Muryakareeba, imwe abahangu b'eiteeka n'Abafarisaayo endyarya! Ahabw'okuba muzengurukana omu mayanja n'omu mahanga, ngu mukaabona ow'okuhindura kutaaha omu diini yaanyu; haza akigitaahamu, mumuhindura ow'okunagwa okuzimu omu muriro okukira imwe kabiri. 16Muryakareeba, imwe beebembezi mpumi 'mwe, abagira muti: Omuntu ku arikurahira Nyaruju, tikiine ki kirikumwitsa; kwonka ku arikurahira ezaabu y'omuri Nyaruju, naaba naagyemwa kuhikiiriza eki yaarahira. 17Imwe bashema 'mwe empumi! Ekikuru ni kiiha, ezaabu nari Nyaruju eyeza egyo zaabu? 18Mwongyera mugira muti: Omuntu ku arikurahira eitambiro, tikiine ki kirikumwitsa, kwonka ku arikurahira ekitoizirwe ekiri aha itambiro, naaba naagyemwa kuhikiiriza eki yaarahira. 19Imwe mpumi 'mwe! Ekikuru ni kiiha, ekitoizirwe nari eitambiro erikyeza? 20N'ahabw'ekyo orahira eitambiro, biri arirahiire na byona ebiririho; 21kandi n'orahira Nyaruju, biri agirahiire ataireho n'Ogwo ogituuramu. 22N'orahira eiguru, biri aba arahiire ekitebe kya Ruhanga eky'obugabe hamwe n'Ogwo okishutamiho. 23Muryakareeba, imwe abahangu b'eiteeka n'Abafarisaayo endyarya! Ahabw'okuba mutoija kimwe kya ikumi ky'ebishaka ebireetera emboga kugira omuranzi n'ebizinuza, na buri ruganda rwabyo rwona, haza mwehuzya ebikuru ebiri omu iteeka: obwinganisa n'embabazi n'okwikiriza; ebyo nibyo mwakukozire mutarekire na biri. 24Imwe beebembezi 'mwe empumi, abakyenena tinshengyeera, mukamirakwo engamira! 25Muryakareeba, imwe abahangu b'eiteeka n'Abafarisaayo endyarya! Ahabw'okuba mushemeza enyima y'ekikopo n'ey'eshuhaani haza omunda mwijwire okweyendeza n'obunyagi. 26Imwe Bafarisaayo 'mwe empumi, mukaabandize mushemeza ekikopo n'eshuhaani omunda, haza enyima ebone kushemera. 27Muryakareeba, imwe abahangu b'eiteeka n'Abafarisaayo endyarya! Ahabw'okuba muri nk'ebituuro bisiigirwe einoni, ebireebeka gye eruguru, haza omunda biijwire amagufa g'abafu n'obujunde. 28Naimwe aheeru nikwo mureebeka omu bantu oti muri abahikiriire, haza omunda mwijwire oburyarya n'obubi. 29Muryakareeba, imwe abahangu b'eiteeka n'Abafarisaayo endyarya! Ahabw'okuba mwombeka ebituuro by'abarangi kandi mwengyengyetsa ebiijutsyo by'abahikiriire, 30obwo nimugira muti: Kuri twabaire turiho omu biro bya bataataitwe, titwakukwataniise nabo omu kusheesha eshagama y'abarangi. 31Obwo nu muba nimweshinja ku muri batabani b'abaitsire abarangi. 32Nimwirooko nu mumariire eki baashoimwe baatandikire. 33Imwe njoka 'mwe! Imwe baana b'empiri 'mwe! Muryakira muta okucwerwa orubanja rw'okunagwa okuzimu omu muriro? 34Reeba, ndyabatumaho abarangi n'abanyabwengye n'abahangu b'eiteeka; bamwe omuri bo muryabaita, abandi mubabambe, kandi abandi mubaasire omu mateeraniro gaanyu; muryabahiiganisa, barugye omu rurembo, bahungire omu rundi; 35eshagama yoona ey'abahikiriire ei mwaseesire ahansi ebone imwe kubatukurira; okwiha aha shagama ya Abeeli ohikiriire, okuhitsya aha ya Zekariya mwene Barakiya, ou mwaitiire ahagati y'omwanya ogurikwera n'eitambiro. 36Buzimazima nimbagambira nti: Ebyo byona biryagwera ab'oruzaaro oru. 37Yerusalemu, Yerusalemu, iwe oita abarangi, okateera amabaare abakutumirweho! Ni kangahi obu naayenzire kuteerana hamwe abaana baawe nk'oku enkoko erundaana obwana bwayo, ekabubumbatira omu mapapa, kwonka okanga! 38Reeba, enju yaanyu yaaza kutsigara eri omushaka. 39Mbwenu nimbagambira nti: Timurindeeba bundi, okuhitsya obu murigira muti: Orikwija omu iziina rya Nyakubaho ahimbisibwe!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\