Matthew 3

1Omu biro ebyo Yohaana Omubatizi akaija naarangirira omu ihamba rya Buyudaaya ati: 2Mwegarukyemu, ahabw'okuba obukama bw'Ow'omu iguru buri haihi. 3Yohaana ogwo niwe ou Isaaya omurangi yaagambireho, ati: Hariho eiraka ry'orikwamuriza omu ihamba, ati: Mutebeekanisize Mukama omuhanda, muringaanize otuhanda twe. 4Yohaana ogwo akaba ajwara ekijwaro ky'ebyoya by'engamira, ayezirikisa orukoba rw'oruhu; ebyokurya bye biri enzigye n'obwoki bw'omu ishwa. 5Aba Yerusalemu na Buyudaaya yoona n'ab'omu byanga byona ebiri haihi n'omugyera Yorudaani baija ahu ari, 6yaababatiriza omu mugyera Yorudaani nibaatura ebibi byabo. 7Kwonka Yohaana, ku yaareebire Abafarisaayo n'Abasadukaayo baingi nibaija kubatizibwa, yaabagira ati: Imwe baana b'empiri 'mwe, n'oha obahabwire kuhunga ekiniga ekirikwenda kwija? 8Mbwenu ku muraabe mwegarukiremu, nimukyorekyere omu mitwarize yaanyu, 9kandi murekye kweraata nimwegambaho muti: Twine Aburahamu, niwe tataitwe. Manya nyowe nimbagambira nti: Ruhanga amabaare aga naabaasa kugaihiramu Aburahamu abaijukuru. 10Na hati empango etairwe aha mizi y'emiti; n'ahabw'ekyo omuti gwona ogutarikwana bijuma birungi, nigutemwa, nigunagwa omu muriro. 11Nyowe nimbabatiza n'amaizi ahabw'okwegarukamu, kwonka ogwo orikuunyija enyima, nankiza obushoboorozi, kandi tinshemereire kumukwatira nkaito, we aryabatiza na Mutima Orikwera n'omu muriro. 12Orugari rwe rw'okuheheeza rumuri omu ngaro; naija kuboneza embuga ye, ahunikye engano ze omu kitara; reero ebishushunga abyotsye omu muriro ogutaraara. 13Bwanyima Yesu akaruga Galilaaya, yaija Yorudaani kubatizibwa Yohaana. 14Kwonka Yohaana yaayenda kumwangira naamugira ati: Manya niinye naakwetengire ngu ombatize, kandi mbwenu niinye waijaho! 15Yesu yaamugarukamu ati: Mbwenu ikiriza kibe kityo. Manya tushemereire kuhikiiriza byona ebi Ruhanga arikutwendeza kukora. Yohaana atyo amwikiriza. 16Yesu, ku yaaherize kubatizibwa, ahonaaho yaajabuka omu maizi, eiguru ryakinguuka, yaareeba Mutima wa Ruhanga naashuuma nk'enkombe naamwijaho, 17kandi eiraka ryayema omu iguru, nirigira riti: Ogu n'Omwana wangye ou nkunda, kandi ou nshemerererwa munonga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\