Matthew 5

1Yesu, ku yaareebire ebimbuuro by'abantu, yainamuka omu rushozi, yaashutama ahansi; abatendekwa be baija baamuhika. 2Mpaho yaatandika kubeegyesa naagira ati: 3Baine omugisha abakyene omu mutima, ahabw'okuba obukama bw'Ow'omu iguru n'obwabo. 4Baine omugisha abarikuganya, ahabw'okuba baryahuumurizibwa. 5Baine omugisha abacureezi, ahabw'okuba nibo baritunga ensi. 6Baine omugisha abagira enjara n'eiriho kukora ebi Ruhanga akunda, ahabw'okuba baryahaaga. 7Baine omugisha abanyambabazi, ahabw'okuba nabo baryazigirirwa. 8Baine omugisha ab'emitima eshemeire, ahabw'okuba baryareeba Ruhanga. 9Baine omugisha abagarukanisa abantu bakagira obusingye, ahabw'okuba baryayetwa abaana ba Ruhanga. 10Baine omugisha abahiiganisibwa nibaturwa okukora ebi Ruhanga akunda, ahabw'okuba obukama bw'Ow'omu iguru n'obwabo. 11Imwe mwine omugisha abantu ku baribahiiganisa, kandi ku baribabeiherera ekintu kyona ekibi nibabantura. 12Mushemererwe kandi munanukye, ahabw'okuba ekihembo kyanyu omu iguru ni kihango; manya nikwo baahiiganiise batyo abarangi abaababandiize. 13Imwe muri omwonyo gw'ensi; beitu omwonyo ku gwakuhwamu ensha, egyo nsha ekaagarurwamu eta? Guba gutakiine mugasho, kureka okunagwa aheeru, abantu bakaguribatiirira. 14Imwe muri omushana ogujwera ensi. Manya orurembo orwombekirwe aha kibungo tirweshereka. 15Kandi abantu tibahemba tabaaza bakagijuumikira ekiibo, kureka bagita aha kikondo, ngu emurikire boona abari omu nju. 16Mbwenu omushana gwanyu gugume gujwere gutyo abantu, babone kureeba ebirungi ebi murikukora, bahimbise Shoimwe ow'omu iguru. 17Mutateekateeka ngu nkaija kwihaho eby'eiteeka n'eby'abarangi; tindaizire kubiihaho kureka okubihikiiriza. 18Buzimazima nimbagambira nti: Eiguru n'ensi ku biriba bikiriho, tiharigira kanyuguta nobu kaakuba akatoonyezo na kamwe akariruga omu iteeka, ebyo byona bitakahikiiriziibwe. 19Weena orihenda ekiragiro kimwe ahari ebyo, nangwa nobu kyakuba kiri kikye okukira ebindi, kandi yaayorekyerera atyo abandi, aryayetwa orikuhereerukayo omu bukama bw'Ow'omu iguru; kwonka oribyorobera, akabyegyesa abandi, aryayetwa mukuru omu bukama bw'Ow'omu iguru. 20Nikyo ndikubagambirira nti: Okuhikiirira kwanyu ku kuriba kutakizire okw'abahangu b'eiteeka n'okw'Abafarisaayo, timuritaaha mu bukama bw'Ow'omu iguru n'akakye. 21Mukahurira ku aba ira baagambiirwe bati: Otariita; kandi weena oriita aryaba ow'okucwerwa orubanja. 22Kwonka nyowe nimbagambira nti: Weena origwerwa kubi mwene waabo, aryacwerwa orubanja; weena orijuma mwene waabo ati: Rwata! aryatwarwa omu ishengyero; kandi weena orimugira ati: Kifeera 'we! aryanagwa okuzimu omu muriro. 23N'ahabw'ekyo, ku oraabe oreetsire omutoijo gwawe aha itambiro, waijuka ku mwene waanyu aine eki arikufa naiwe, 24tsigaho omutoijo gwawe omu maisho g'eitambiro, ogyende, obanze ogarukane na mwene waanyu, bwanyima ogarukye, oheyo omutoijo gwawe. 25Rahuka kugarukana n'orikukutabaariza nimukiza omu iramuriro, orikukutabaariza atakaakuhayo aha muramuzi, omuramuzi akakukwatsa omukuru w'ekihome, n'onu akakigwigatiramu. 26Buzimazima ninkugambira nti: Torikirugamu okuhitsya obu oriihura akasente koona akakitsigaireyo. 27Mukahurira ku kyagambirwe kiti: Otarishambana. 28Kwonka nimbagambira nti: Weena orikureeba omukazi akamwetenga, biri ashambaine nawe omu mutima. 29Mbwenu eriisho ryawe rya buryo ku riraabe nirikureetera kukora ekibi, riihemu, orinagye; haakiri iwe okufeerwa orugingo rwawe rumwe, okukira omubiri gwawe gwona okunagwa okuzimu omu muriro. 30Omukono gwawe gwa buryo ku guraabe nigukureetera kukora ekibi, gutemeho, ogunagye; haakiri okufeerwa orugingo rwawe, okukira omubiri gwawe gwona okunagwa okuzimu omu muriro. 31Kandi kikagambwa kiti: Weena orikushenda omukazi we, amuhe ebaruha y'okumushenda. 32Kwonka nyowe nimbagambira nti: Weena oshenda omukazi we, atamutuzire bushambani, aba amureeteire kushambana; kandi weena oshwera oshenzirwe, biri ashambaine. 33Mukahurira ku kyagambiirwe aba ira kiti: Otarirahira ebishuba, kureka ngu ohikiiririze Nyakubaho ebi orahiire. 34Kwonka nyowe nimbagambira nti: Otarirahira n'akakye, nobu ryakuba eiguru, ahabw'okuba n'ekitebe kya Ruhanga eky'obugabe, 35nari shi okurahira ensi, ahabw'okuba n'endibatiro ye, nainga Yerusalemu, ahabw'okuba n'orurembo rw'omugabe mukuru. 36Kandi otarirahira omutwe gwawe, ahabw'okuba torikubaasa kweza rushokye rumwe nari okurwiraguza. 37Kureka eki muraagambe kibe, eego, nari ngaaha; kyona ekirenzya ahari ebyo kiruga aha Mubi. 38Mukahurira ku kyagambirwe kiti: Eriisho ririhwe eriisho n'eriino ririhwe eriino. 39Kwonka nyowe nimbagambira nti: Otaryangira omubi. Kureka weena orikuteera oruhi omushaya gwa buryo, omuhindurire n'ogundi. 40Kandi weena oryenda kukutabaariza, yaakwaka ekanzu yaawe, murekye atware n'omunagiro gwawe. 41Na weena orikugyemesereza kugyenda nawe kilomita emwe, gyenda nawe kilomita ibiri. 42Oraakushabe, omuhe; kandi oraayende kukweguzaho, otarimwehuzya. 43Mukahurira ku kyagambirwe kiti: Kunda mutaahi waawe, oyangye omuzigu waawe. 44Kwonka nyowe nimbagambira nti: Mukunde abazigu baanyu, mushabire abarikubahiiganisa, 45mubone kuba abaana ba Shoimwe ori omu iguru; ahabw'okuba we ajwisiza omushana ababi n'abarungi, kandi agwisiza enjura abahikiriire n'abatahikiriire. 46Mbwenu ku muraakunde abarikubakunda, nimuba mutungire bihembo ki? Abashorooza b'omushoro nabo tikwo bagira? 47Kandi ku muraabe nimuramutsya beene waanyu bonka, abandi nimuba nimubakiza ki? N'Abanyamahanga tikwo bagira? 48N'ahabw'ekyo nu, mube abahikiire kimwe, nka Shoimwe ow'omu iguru oku ari ohikiire kimwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\