Matthew 7

1Mutaricwa orubanja, naimwe mutakaarucwerwa. 2Manya nk'oku mucwera abandi orubanja, naimwe nikwo murirucwerwa; kandi endengo ei murengyeramu abandi, naimwe niyo murirengyerwamu. 3Ahabw'enki nooreeba akatokoozi akari omu riisho rya mwene sho, haza kunu otarikureeba mpimbi eri omu ryawe? 4Nari shi noobaasa ota kugira mwene sho oti: Ka nkwihe akatokoozi omu riisho, haza kunu empimbi eri omu ryawe? 5Iwe ndyarya 'we, banza oyeihe empimbi omu riisho, haza obone kuhweza gye kwiha akatokoozi omu rya mwene sho. 6Mutariha embwa ekintu ekyeziibwe kandi mutaritambikira empunu amahunde gaanyu, zitakaagaribatiirira, zikabahindukana, zikabagaashuura. 7Mushabe, muryaheebwa; musherure muryazoora; mwiguze, muryaigurirwa. 8Manya weena oshaba aheebwa, n'osherura azoora, n'oiguza aigurirwa. 9Ni muntu ki omuriimwe, ou omwana we yaakushaba omugaati, onu akamuha eibaare? 10Nari akimushaba ekyenyanja, onu akamuha enjoka? 11Mbwenu imwe ababi, ku muraabe nimumanya kuha abaana baanyu ebirungi, Shoimwe ow'omu iguru k'arikizaho kuha ebirungi abarikumushaba! 12Reero nu, byona ebi mwakwenzire abantu babagirire, naimwe mube nikwo mwabagirira; ahabw'okuba ekyo nikyo eiteeka n'abarangi bimanyisa. 13Mutaahire omu irembo erifunzire; ahabw'okuba abatoora omuhanda ogurikuza omu kucwekyerera baraba omu irembo erigarami, kandi ogwo muhanda gwanguhi, n'abagutoora baba baingi; 14kwonka abatoora omuhanda ogurikuza omu magara baraba omu irembo erifunzire, kandi ogwo muhanda gugumire, n'abaguzoora baba bakye. 15Mwerinde abarangi b'ebishuba ababaizira nibashusha entaama, kwonka omunda bari emishega erikushonshomera. 16Muryabamanyira aha mitwarize yaabo. Ebyo, emizaabibu ekaashoromwa aha matojo, nari emitiini aha bushebashebe? 17Manya omuti gwona omurungi gwana ebijuma birungi, kwonka omuti omubi gwana ebijuma bibi. 18Omuti murungi tigubaasa kwana bijuma bibi, n'omuti mubi tigubaasa kwana bijuma birungi. 19Omuti gwona ogutaana bijuma birungi gutemwa, gunagwa omu muriro. 20N'ahabw'ekyo muryabamanyira aha mitwarize yaabo. 21Ti weena ogira ati: Mukama wangye, Mukama wangye, ngu niwe aritaaha mu bukama bw'Ow'omu iguru, kureka ogwo okora ebi Tata ow'omu iguru akunda. 22Aha izooba eryo baingi baryangira bati: Mukama waitu, Mukama waitu, beitu shi titurarangire ebiribaho omu iziina ryawe, tukabinga ebyago omu iziina ryawe, kandi tukakora eby'okutangaaza omu iziina ryawe? 23Reero naanye ndyabagambira butunu nti: Tinkabamanyaga; mundugyeho, imwe nkozi z'ebibi 'mwe! 24N'ahabw'ekyo, weena ohurira ebigambo byangye akabikuratira, aryaba nk'omunyabwengye owaayombekire enju ye aha rukiri; 25bwanyima enjura ku yaagwire, emitunga yaahimintika, eihunga ryahoorera, byona byateera egyo nju, kwonka tiyaakumbagara, ahabw'okuba ekaba eyombekirwe aha rukiri. 26Kandi weena ohurira ebigambo byangye ebi, atabikuratire, aryaba nk'omushema owaayombekire enju ye aha musheenyi; 27bwanyima enjura ku yaagwire, emitunga yaahimintika, eihunga ryaija, byona byateera egyo nju, yaakumbagara, yaasheenyagurikira kimwe. 28Yesu ku yaaherize kugamba ebyo bigambo, ebimbuuro by'abantu baatangaarira emyegyeseze ye, 29ahabw'okuba akabeegyesa aine obushoboorozi, atari nk'abahangu baabo b'eiteeka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\