Philippians 4

1N'ahabw'ekyo, banyaruganda, abu nkunda kandi abu nyiniire orushusho, okushemererwa kwangye kandi ekirunga kyangye, mwemerere muhamire mutyo omuri Mukama, imwe banyaruganda abakundwa. 2Niinyeshengyereza Ewodiya, kandi niinyeshengyereza na Suntuke, ngu bagire omutima gumwe omuri Mukama. 3Naiwe, omukozi mugyenzi wangye, ninkushaba ohwere abo bakazi, ahabw'okuba bakeehenenga munonga kubuzya Amakuru Marungi hamwe naanye, bakwataniise na Kelementi n'abandi bakozi bagyenzi bangye, abu amaziina gaabo gari omu kitabo kya Ruhanga eky'amagara. 4Mushemererwe omuri Mukama obutoosha; ningaruka kugira nti: mushemererwe! 5Okugumisiririzana kwanyu kumanywe abantu boona; manya Mukama ari haihi. 6Mutaryamerereza omutima ekintu kyona, kureka omu buri kintu mugume mumanyise Ruhanga ebi murikwetenga, nimumushaba, nimumweshengyereza kandi nimumusiima. 7Nibwo obusingye bwa Ruhanga oburengire okwetegyereza kwona, buraarindire emitima yaanyu n'ebiteekateeko byanyu omuri Kristo Yesu. 8Eky'aha muheru, banyaruganda, byona eby'amazima, byona eby'ekitiinwa, byona ebihikire, byona ebishemeire, byona ebikundwa, byona ebisiimwa, ku haraabe hariho engyesho nungi, ku haraabe hariho ekishemereire kuhimbisibwa, ebyo mube nibyo mwaguma nimutaho omutima. 9Ebi mwanyegireho, ebi mwantungireho, ebi mwampuriireho n'ebi mwandeebiremu mube nibyo mwaguma nimukora, kandi Ruhanga ow'obusingye aryaguma naimwe. 10Ninshemererwa munonga omuri Mukama okureeba ngu murugireho mwagaruka kuunyetaho. N'ekya buzima mukaba nimuunyetaho; kwonka mukaba mutakatungire mwanya. 11Ti habw'okugira ngu ekyo ninkigambisibwa obukyene, ahabw'okuba nkeega okumarwa ebi nyine, n'obu naakuba ndi nta. 12Mmanyiriire okutuubirwa, kandi mmanyiriire n'okutuubuukirwa. Omu buri kintu n'omu miringo yoona nyegire oburyo bw'okumarwa, yaaba hariho omweru, yaaba hariho enjara, yaaba nyine ebishaagire nari nkyenire. 13Nimbaasa byona ndi omuri Kristo ompa amaani. 14Kwonka mukakora gye kukwatanisa naanye omu busaasi bwangye. 15Kandi, imwe Abafilipi, nimumanya ngu obu naatandika kurangirira Amakuru Marungi ninduga omu nsi yaanyu Makedoniya, tihariho kigombe ky'abaikiriza ekyakwataniise naanye omu by'okuha n'omu by'okuheebwa, kureka imwe mwenka. 16Manya n'obu naabaire ndi Tesalonika, mukantwekyera eby'okumpwera, ti rimwe ryonka, kureka kabiri. 17Ti kugira ngu nimbendaho ebiconco, kureka eki ndikwenda n'okureeba ngu ebi murikukora nibyongyera kubasiimisa. 18Mbwenu hati mperize kutunga byona n'okukiraho! Mpaagire ahabw'okuheebwa ebiconco ebi mwantwekyeire, bikareetwa Epafuradiito, bikaba omutoijo ogurikutaamirana omugaju, ekitambo ekirikusiimwa kandi ekirikugwisa gye Ruhanga. 19Na Ruhanga wangye aryabamarira obukyene bwanyu bwona, nk'obutungi bwe oburikutangaaza oburi omuri Kristo Yesu oku buri. 20Ruhanga waitu Tataitwe aheebwe ekitiinwa ebiro byona. Amiina. 21Mundamukize abarikwera boona aba Kristo Yesu. Abanyaruganda abari hamwe naanye nibabaramutsya. 22Abarikwera boona nibabaramutsya, munomuno ab'omu kikaari kya Kaisaari. 23Embabazi za Mukama waitu Yesu Kristo zigume naimwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\