Revelation 13

1Kandi nkareeba ekinyamaishwa nikituuhuuka, nikiruga omu nyanja, kiine amahembe ikumi n'emitwe mushanju, n'amahunde ikumi aha mahembe gaakyo, n'eiziina ririkurogota aha mitwe yaakyo. 2Ekyo kinyamaishwa ki naareebire kikaba nikishusha engwe, ebiganja byakyo biri nk'eby'edubu, akanwa kaakyo nikashusha ak'entare. Mpaho ekyo kinyamaishwa ekijoka kyakiha amaani gaakyo, n'ekitebe kyakyo eky'obugabe n'obushoboorozi bwingi. 3Gumwe aha mitwe yaakyo gukaba nigushusha nk'ogwine obuhuta bw'okukiita. Kwonka obwo buhuta bwakyo bw'okukiita bwakira, ab'ensi yoona baakuratira ekyo kinyamaishwa nibakitangaarira. 4Abantu baaramya ekijoka, ahabw'okuba kikaba kihaire ekinyamaishwa obushoboorozi bwakyo, kandi baaramya ekyo kinyamaishwa, nibagira bati: N'oha ori nk'eki kinyamaishwa, kandi n'oha owaakubaasa kukirwanisa? 5Reero ekyo kinyamaishwa kyaheebwa akanwa k'okugamba eby'okwetunguura n'eby'okurogota, kandi kyaikirizibwa kukoresa obushoboorozi bwakyo kumara ameezi makumi ana n'abiri. 6Kityo kyayashamya akanwa kaakyo, kyarogota ahari Ruhanga, n'aha iziina rye, n'aha butaaho bwe, n'ahari abo abatuura omu iguru. 7Kikairikizibwa kurwanisa abarikwera, n'okubasingura; kyaheebwa obushoboorozi aha nganda zoona n'abantu boona n'endimi zoona n'aha mahanga goona. 8Haza ekyo kinyamaishwa kiryaramibwa boona abatwire omu nsi, abu amaziina gaabo gatarahandiikirwe mu kitabo ky'amagara eky'Omwana gw'Entaama owaitsirwe, okwiha ensi yaaba kuhangwa. 9Oine amatu, ahurire: 10Weena ow'okutwarwa ari enkwatwa, azeyo omu bukwatwa. Weena oitsa rurara n'ow'okwitwa na rurara. Aho niho okugumisiriza n'okwikiriza kw'abarikwera kurikwetengyerwa. 11Bwanyima nkareeba ekindi kinyamaishwa nikifunduuka omu itaka, kiine amahembe abiri nk'ag'entaama, haza kyagamba nk'ekijoka. 12Kikaba kiri omu maisho g'ekinyamaishwa ky'okubanza, nikitegyekyesa obushoboorozi bwakyo bwona; nikigyemesereza ensi n'abagirimu kuramya ekinyamaishwa ky'okubanza ekyakizire obuhuta bw'okukiita. 13Kyakora obumanyiso bukuru, nangwa n'okuragiira omuriro gukaruga omu iguru, gukagwa aha nsi omu maisho g'abantu. 14Mbwenu ahabw'obumanyiso obu kyaikiriziibwe kukorera omu maisho g'ekyo kinyamaishwa, kibeihabeiha abatwire omu nsi, nikibaragiira kukora ekishushani ky'ekinyamaishwa kiri ekyahutaaziibwe rurara, kwonka kikaguma kihuriire. 15Kikaikirizibwa n'okuta omwitsyo gw'amagara omuri ekyo kishushani ky'ekinyamaishwa ky'okubanza, ngu ekyo kishushani kibone kugamba n'okwitisa abarikwanga kukiramya. 16Kandi hoona, abato n'abakuru, abatungi n'abooro, ab'obusingye n'abahuuku, kuteebwa akamanyiso aha mukono gwa buryo nari aha buso, 17ngu hatagira owaagura nari owaatunda, kureka yaaba aine ako kamanyiso. Niryo iziina ry'ekyo kinyamaishwa, nari enamba y'eiziina ryakyo. 18Eki nikyetengyesa obwengye: orikwetegyereza, abariirire enamba y'ekyo kinyamaishwa, ahabw'okuba n'enamba y'omuntu: enamba yaakyo ni magana mukaaga na makumi mukaaga na mukaaga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\