Romans 1

1Nyowe Paulo, omuheereza wa Kristo Yesu, owaayeetsirwe kuba entumwa, nkashoroorerwa kurangirira Amakuru Marungi 2agu Ruhanga yaaraganisiize ira omu Byahandiikirwe Ebirikwera, naagarabya omu barangi be. 3Ago Makuru Marungi nigagamba aha Mwana we owaazairwe omu buntu ari mwijukuru wa Daudi, 4kandi omu bwaruhanga ahabw'okuzooka kwe omu bafiire, akahamibwa ku ari Omwana wa Ruhanga oine obushoboorozi. Niwe Yesu Kristo Mukama waitu, 5owaatuhaire omugisha gw'okuba entumwa, ngu tubone kuhitsya amahanga goona aha kworoba okuruga omu kumwikiriza. 6Naimwe muri omuri abo abaayeetsirwe kuba aba Kristo Yesu. 7Mbwenu imwe mwena abakundwa ba Ruhanga ab'omuri Rooma, abaayeetsirwe kuba abarikwera, nimbendeza emigisha n'obusingye, ebikomooka ahari Ruhanga Tataitwe na Mukama Yesu Kristo. 8Okubanza ninsiima Ruhanga wangye omuri Yesu Kristo ahabwanyu mwena, ahabw'okuba okwikiriza kwanyu nikurangaanwa omu nsi yoona. 9Nyowe mpeereza Ruhanga n'omutima gwangye gwona, nindangirira Amakuru Marungi g'Omwana we. Niwe areeba oku ntuura nimbaijuka obutoosha omu kushaba kwangye; 10nimmweshengyereza, ngu ku araabe naakisiima, aha muheru gwa byona, mbahikyeho buhooro. 11Manya nyine orushusho rw'okubareeba, ngu nkaabareetera ekiconco kya Mutima kubahamya. 12Nikwo kugira ngu tubone kugumyana n'okwikiriza kwaitu twembi, okwanyu n'okwangye. 13Banyaruganda, niinyenda mumanye ku kaingi naayenzire kwija owaanyu, ngu omurimo gwangye gukaabaanamu ebijuma nk'oku gwabyanire omu bandi Banyamahanga; kwonka n'okuhitsya hati nkiine ebinzibiire. 14Manya nyowe, Abaguriiki n'abatari Baguriiki, abeegyesiibwe n'abateegyesiibwe, boona mbaineho eibanja. 15N'ahabw'ekyo naimwe abari omuri Rooma, niinyenda munonga kubarangirira Amakuru Marungi. 16Manya nyowe Amakuru Marungi tigankwatsa nshoni, ahabw'okuba n'amaani agu Ruhanga ajunisa omuntu weena orikwikiriza, okubandiza aha Bayudaaya na bwanyima aha Baguriiki. 17Ahabw'okuba omuri ago Makuru nimwo hareebekyera okuhikiirira okuruga ahari Ruhanga. Okuhikiirira okwo Ruhanga akutuha ahabw'okwikiriza, kandi kugumizamu kweyongyera nitwikiriza, nk'oku kyahandiikirwe ngu: Ohikiriire ahabw'okwikiriza aryagira amagara. 18Kwonka Ruhanga ayema omu iguru kufubira abatamutiina. Nibo bantu enyabibi abazindazindisa amazima eby'okutahikiirira kwabo. 19Manya ebibaasa kumanywa ahari Ruhanga bibashoboorekyerwa, ahabw'okuba akabibooreka. 20Ensi yaaba kuhangwa, entuura ye etareebwa, nikwo kugira ngu obushoboorozi bwe obutahwaho n'obwaruhanga bwe, bireeberwa gye omu bi yaahangire; n'ahabw'ekyo baba bataine ky'okwekwatsa. 21Manya nobu baraabe baamanyire Ruhanga, hoona tibaramuhimbiise nka Ruhanga nari okumusiima; kureka bakahungutuka ebiteekateeko, emitima yaabo ebitsire yaashwekwa omwirima. 22Batyo omu kweyeta abanyabwengye baaba ebifamutima. 23Omu mwanya gw'okuramya Ruhanga otafa, baaramya ebishushani by'abantu abafa n'eby'enyonyi n'eby'enyamaishwa n'eby'ebigyendesa enda. 24Nikyo Ruhanga yaabarekyeire, emitima yaabo ekaruruuhira eby'enshoni, bakahemura emibiri yaabo bonka na bonka. 25Omu mwanya gw'amazima ga Ruhanga bakatamu ebishuba, bakaramya ebihangirwe, bakabiheereza okukira Omuhangi ohimbisibwa ebiro byona! Amiina. 26Nikyo Ruhanga yaabarekyeire bakategyekwa okwetenga kwabo kubi: abakazi baabo baareka ebi emibiri yaabo yaahangiirwe, baagikoresa ebitari by'obuhangwa; 27abashaija nibakora eby'enshoni aha bandi bashaija, batyo baayereetera ekifubiro ekishemereire obufamutima bwabo. 28Kandi ku baayangire nkana kweta ahari Ruhanga, Ruhanga nawe nikwo kubareka bakagira emitima efiire kukora ebitahikire. 29Baijura emiringo yoona ey'okutahikiirira: obubi; omururu, eitima. Baijura eihari, obwitsi, entongani, obugobya, obwinazi. Baaba abanyaanyaatsi, 30abagambuurana, abanga Ruhanga, ab'amaryo, abeetunguura, abeemanya, abagunja ebibi, abatahurira bazaire, 31abafu b'omutima, abaita-ndagaano, abateeta ha bantu, abatagira saasi. 32Abo nobu baraabe bamanya orubanja oru Ruhanga acwera abakora nk'ebyo ku bashemereire kufa, hoona tibagarukira ha kubikora kwonka, kureka bataho n'okusiima abarikubikora.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\