Romans 10

1Banyaruganda, eki omutima gwangye gurikwenda, kandi eki ndikushabira Abaisiraeli ahari Ruhanga, nikyo eki, ngu bajunwe. 2Nimpamya ku bainiire Ruhanga omuhimbo, kwonka gutarimu kushoboorokyerwa, 3ahabw'okuba ku bataramanyire kuhikiirira okuruga ahari Ruhanga, baayenda kuhamya okuhikiirira okwabo, tibaayorobera kuhikiirira kwe. 4Manya omuri Kristo nimwo eiteeka ryahikiiririziibwe, ngu weena orikumwikiriza abone kuheebwa okuhikiirira. 5Musa akahandiika aha kuhikiirira okuruga omu iteeka ati: Omuntu orikuhitsya ebyakwo, kuryamuhaisa amagara. 6Kwonka okuhikiirira okuruga omu kwikiriza, nikugira kuti: Otagira omu mutima gwawe, oti: N'oha oritemba omu iguru? Nikwo kugira ngu okushuumya Kristo ahansi. 7Nari shi, oti: N'oha orishuuma okuzimu? Nikwo kugira ngu okwiha Kristo omu bafiire. 8Beitu ekyahandiikirwe nikigira kita? Nikigira kiti: Ekigambo kikuri haihi omu kanwa kaawe n'omu mutima gwawe. Nikyo kigambo ky'okwikiriza eki turangirira. 9Ahabw'okuba ku oryatura n'akanwa kaawe, oti: Yesu ni Mukama, kandi waikiriza omu mutima gwawe ku Ruhanga yaamuzoire omu bafiire, oryajunwa. 10Manya omuntu aikiriza n'omutima, reero aheebwa okuhikiirira; ayatura n'akanwa, reero aheebwa okujunwa. 11Ekyahandiikirwe nikigira kiti: Weena omwikiriza tariitwa nshoni. 12Ahabw'okuba tihariho mutaano gw'Omuyudaaya n'Omuguriiki: manya Mukama ogwo omwe niwe Mukama wa boona, kandi atungisa boona abamuhoogyera. 13Nk'oku ekyahandiikirwe kirikugira kiti: Weena orihoogyera eiziina rya Mukama aryajunwa. 14Kwonka baryamuhoogyera bata, batakamwikiriize? Kandi baryamwikiriza bata, batakamuhurirahoga? Baryahurira bata, hatariho murangirizi? 15Kandi baryarangirira bata, batatumirwe? Nk'oku kyahandiikirwe kiti: Ka ni birungi ebigyere by'abarikurangirira Amakuru Marungi! 16Kwonka ago Makuru Marungi abagataho omutima ti boona; ahabw'okuba Isaaya naagira ati: Mukama, n'oha owaikiriize ebi twarangiriire? 17N'ahabw'ekyo okwikiriza kuruga omu byahurirwa, n'ebyahurirwa biruga omu kurangirira Kristo. 18Kwonka ka mbuuze. Tibarahuriire? Buzimazima bakahurira. Manya Eiraka ryabo rikahika omu nsi yoona, n'ebigambo byabo byahurirwa ab'aha muheru gw'ensi. 19Kandi ka mbuuze: Abaisiraeli tibarabyetegyereize? Musa niwe yaabandize kugira ati: Ndyabaitsa eihari aha bantu abatari ihanga; mbakwatse ekiniga aha ihanga eritaine bwengye. 20Na Isaaya naayehangaana agira ati: Nkabonwa abataransherwire; naayeyoreka abatarambuuririize. 21Kwonka ahari Isiraeli naagira ati: Eizooba ryona nkasiiba ntegire emikono eihanga eritahurira kandi erigomi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\