Romans 12

1N'ahabw'ekyo, banyaruganda, nimbeshengyereza ahabw'embabazi za Ruhanga, muheyo emibiri yaanyu kuba ebitambo ebihuriire, ebirikwera kandi ebirkusiimwa Ruhanga; haza okwo nikwo kumuramya omu mazima. 2Murekye kushushanisibwa n'ab'ensi egi, kureka muhindurwe nimugarurwa busya omu biteekateeko byanyu, mubone kuhamya ebi Ruhanga ayenda: ebirungi ebirikusiimwa, kandi ebihikiire kimwe. 3Ahabw'omugisha ogu naahairwe, ningambira buri omwe omuriimwe okuteeteekateekaho okukira oku ari, kureka okweteekateekaho omu buryo buhikire buri omwe nk'orugyero rw'okwikiriza oku Ruhanga yaamuhaire rurikwingana. 4Ahabw'okuba nk'oku omu mubiri gumwe twinemu engingo nyingi, haza ezo ngingo zoona zitagira mirimo erikushushana, 5naitwe nikwo turi. Nobu turaabe turi baingi, kwonka turi omubiri gumwe omuri Kristo, kandi buri omwe n'orugingo rwa mugyenzi we. 6Nk'oku twine ebiconco bitarikushushana ahabw'emigisha ei twahairwe, ka tubikorese. Ku buraabe buri oburangi, turangye nk'okwikiriza kwaitu oku kuri. 7Ku buraabe buri obuheereza, tuheereze. Orikwegyesa ate omutima aha kwegyesa kwe. 8Orikwezirikisa abandi atemu omuhimbo; orikugaba agabe n'obufura; orikutegyeka akwezirikire, n'orikukora eby'embabazi abikore ashemereirwe. 9K'okukundana kwanyu kube okw'amazima. Mwangye ekibi, muhamire aha kirungi. 10Mukundane na rukundo y'abanyaruganda; omu kuhaana ekitiinwa, buri muntu ayeshumbyeho okukiha mugyenzi we. 11Omu bweziriki mutaryeganda, muheereze Mukama n'omutima ogushashaanukire. 12Mushemererwe mwine amatsiko, mugumisirize muri omu busaasi, mugume mushabe obutoosha. 13Muhe aha byanyu kukyenuura abarikwera, mukunire abagyenyi. 14Mushabire emigisha abarikubahiiganisa, mubashabire emigisha kandi murekye kubakyeena. 15Mushemererwe hamwe n'abarikushemererwa, murire hamwe n'abarikurira. 16Mutuurane mwine omutima gumwe; mutaryetunguura, kureka mugyendere hamwe n'abataine kitiinwa; mutarigira orwemanyo. 17Mutaryehoorera enzigu, kureka mute omutima aha kukora ebi abantu boona barikureeba ngu ni birungi. 18Ku kiraabe nikibabaasikira, mutuurane n'abantu boona n'obusingye. 19Abakundwa, mutaryehoorera enzigu, kureka murekyere Ruhanga kucwa orubanja: ahabw'okuba kikahandiikwa kiti: Okuhoora enzigu n'okwangye; niinye ndihoora, nikwo Mukama arikugamba. 20N'ahabw'ekyo omuzigu waawe ku ariba aine enjara, omuhe ekyokurya; ku arigira eiriho, omuhe ekyokunywa; ahabw'okuba omu kukora otyo, nooba omurunzire amakara garikwotsya aha nda. 21Otarisingurwa ekibi, kureka ekibi okisinguze ekirungi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\