Romans 3

1Mbwenu shi Omuyudaaya naakiza ki abandi? Nainga shi okusharwa nikugasha ki? 2Nibigasha munonga omu miringo yoona. Eky'okubanza, Abayudaaya nibo baakwatsiibwe ebigambo bya Ruhanga. 3Mbwenu shi tugambe ki, abamwe ku baraabe batarabaire beesigwa? Okutaba beesigwa kwabo kuryazibira Ruhanga okuba omwesigwa? 4Rubuuza! Manya Ruhanga aba ow'amazima, nobu omuntu weena aba omunyakishuba, nk'oku kyahandiikirwe ngu: Oba ohikire omu bigambo byawe, kandi osinga, baaba nibakucwera orubanja. 5Okutahikiirira kwaitu ku kuraabe nikworeka ku Ruhanga acwa orubanja omu bwinganisa, mbwenu shi tugambe ki? Tugire ngu Ruhanga ku atufubira, aba atahikire? Ningamba nk'oku abantu bagamba-- 6Rubuuza! Ku yaakuba atari mwinganisa, akaacwera ata ensi orubanja? 7Mbwenu shi ebishuba byangye ku biraabe nibireetera amazima ga Ruhanga kukiraho kworekwa ahabw'ekitiinwa kye, ahabw'enki nincwerwa orubanja nk'omusiisi? 8Kandi n'enki ekituzibira kukora ebibi, ngu harugyemu ebirungi? Manya ekyo nikyo bamwe batubeiherera, ngu nikwo tugamba. Abo bantu kihikire okucwerwa orubanja rukabasinga. 9Mbwenu tugire tuta? Ebyo itwe Abayudaaya twine eki turikukiza abandi? Ngaaha, n'akakye! Ahabw'okuba tuherize kuhamya ku abantu boona, Abayudaaya n'Abaguriiki, bategyekwa ekibi, 10nk'oku kyahandiikirwe ngu: Tihariho ohikiriire, nangwa n'omwe; 11tihariho orikwetegyereza, nari orikusherura Ruhanga. 12Boona bakahaba, boona hamwe bakahinduka entakimazire. Tihariho orikukora gye, nangwa n'omwe. 13Emimiro yaabo n'ebituuro byashami. Baryarya n'endimi zaabo. Ebi bagamba ni bibi nk'obushegu bw'encwera. 14Akanwa kaabo kaijwire okukyeena n'obushaarizi. 15Barahuka kusaasa abantu n'okubaita. 16Ei baza yoona batsigayo okuhwerekyereza n'enaku. 17Tibamanya kutuurana gye n'abantu omu busingye. 18Okutiina Ruhanga tikuri mu biteekateeko byabo. 19Nitumanya ku byona ebi eiteeka rigamba, bikwata aha bu ririkutegyeka, kuzibira abantu kugira eby'okwekwatsa, kureka ab'omu nsi yoona kuba ab'okucwerwa Ruhanga orubanja. 20Manya omu maisho ge tihariho muntu n'omwe oribarwa kuba ohikiriire ahabw'okuhitsya ebiri omu iteeka, ahabw'okuba ekibi kimanywa ahabw'eiteeka. 21Kwonka hati hareebekire ku hariho okuhikiirira okurikuruga ahari Ruhanga, okutarikwema mu iteeka; kandi eiteeka n'abarangi nibikuhamya. 22Nikwo kuhikiirira kwa Ruhanga ahabw'okwikiriza Yesu Kristo, okuheebwa boona abamwikiriza. Haza boona nibaingana, 23ahabw'okuba boona bakashiisha, baafeerwa kuhika ahari Ruhanga ow'ekitiinwa, 24kureka baheerwa busha okuhikiirira ahabw'embabazi ze, ahabw'okucungurwa okuri omuri Kristo Yesu. 25Yesu ogwo omu kufa kwe akateebwaho kuba ekarabo y'ebibi by'abamwikiriza. Okwo nikwo Ruhanga yaayorekire ku ari ohikiriire. Manya omu kugumisiriza kwe, ebibi ebyakozirwe ira 26akabirenzya amaisho, ngu abone kworeka omu biro ebi ku aba ohikiriire, kandi ku aha okuhikiirira omuntu weena oikiriza Yesu. 27Mbwenu aho ekirikutwehimbisisa kirahi? Tikiriho. Ahabw'enki? Ahabw'ebi tukora? Ngaaha, kureka ahabw'okwikiriza. 28Ahabw'okuba nituhamya ku omuntu aheebwa okuhikiirira ahabw'okwikiriza, kutari habw'okukora ebirikuragiirwa eiteeka. 29Nainga shi Ruhanga n'ow'Abayudaaya bonka? Abanyamahanga bo ti waabo? Eego kwo, n'owaabo nabo. 30Manya Ruhanga aba omwe, aha abashazirwe okuhikiirira naihirira aha kwikiriza kwabo, n'abatashazirwe akubaha ahabw'okwikiriza kwabo. 31Mbwenu shi eiteeka nituriihaho ahabw'okwo kwikiriza? Nikikabure! Kureka niturihamya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\