2 TIMOTEHO 3

1Baitu kinu okyetegereze: omu biro ebya ha mpero, halibaho obuzibu obw'akabi. 2Habwokuba abantu balyegonza, balirurukira sente, balyekuliriza, balyekunika, balijuma abandi, tibaliihurra bazaire baabo, baliba ntasiima, abatafaaho buhikiire, 3abataina mbabazi, abataganyira, abahangirra, abaseesaseesa ebyabo, abatiinisa abandi, abanoba oburungi, 4baliba ngobya, ntabiganya, abahingurana okwekuza, bantu abagonza okwesemeza bonka okukira kugonza Ruhanga, 5nibahikiriza emikoro y'ediini baitu nibanga obusobozi bwayo. Abantu nk'abo obeetantale! 6Omuli abo nuho hali abataaha amaju bakahamba abakazi abataina maani g'omutima, abalemeriirwe ebibi byabu kandi abarukutwarwa okwegomba okwa buli mulingo. 7Abakazi abalihuliriza buli mwegesa, baitu batarukusobora kumanya amazima. 8Abantu ba ira Yane na Yambere nkooku baahakaniize Musa, abasaija banu nabo nukwo barukuhakaniza amazima--nubo bantu abaramaire ebiteekerezo kandi okwikiriza kwabo kw'obugobya. 9Baitu tibalihika hara, habwokuba obudoma bwabo bulimanywa boona, nk'obw'abasaija bali ababiri. 10Baitu iwe Timoteho, hati omazire kwetegereza enyegesa yange, eki ndukugenderra omu bwomeezi bwange, okwikiriza kwange, okugumiisiriza kwange, engonzi zange, okuguma kwange, 11okuhiiganizibwa kwange n'okubonesibwa kwange. Noomanya ebyangweriire omu Antyokiya, Ikoniyo, na Lisitura; okuhiiganizibwa kwona oku naagumiisiriize! Baitu ebi byona MUKAMA akabinjuna. 12Mazimakwo boona abarukwenda kukuza obwomeezi baahairwe Ruhanga nibakuraatira Kristo Yesu, bali b'okuhiiganizibwa. 13Omu kasumi ako abantu enkozi z'ebibi kandi engobya balyeyongera kuba babi, nibabiiha abandi kandi nabo nibabiihwa. 14Baitu iwe ogumire hali ebi wayegere kandi ebi waikiririize kimu, noomanya ayabikwegeseze. 15Okuruga omu buto, Ebihandiiko Ebirukwera bikakumanyisa ebisobora kukuhabura bikakuhikya ha kujunwa okuleetwa okwikiriza Kristo Yesu. 16Ebihandiiko Ebirukwera byona bihandiikisibwa Ruhanga, kandi bigasa omu kwegesa eby'amazima, omu kuhana abahabire, okuhabura, n'okutendeka abantu omu buhikiriire, 17nukwo omuntu wa Ruhanga azooke nkooku ayegesebwa kwo, aina byona ebirukwetaagwa okukora omulimo gwona omurungi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\