EBIKORWA 1

1Omu kitabu eky'okubanza eki nakuhandiikiire, Teofilo, nkahandiikamu byona Yesu ebi yakozire n'ebi yayegeseze okuruga ha kubanza 2okuhika ha kiro eki yatwaliirweho omwiguru, amazire kuraganiza abakwenda aba yayekomiire kubatwekera Mwoyo Ahikiriire. 3Obu yamazire kufa ha musaraba, akabeeyoleka ayomiire, naakigumya n'ebirukuhuniriza bingi. Kandi akamara ebiro makumi ana naababonekera, naabagambira eby'Obukama bwa Ruhanga. 4Obu akaba akyali nabo ha meeza, akabaragira kutaruga Yerusaalemu, baitu baikaleyo bategeriize Ise eki yaraganiize. Eki nikyo mwahuliire nimbazaaho nti: 5“Yohaana akabatiza n'amaizi; baitu inywe, omu biro ebitali bingi, nimwija kubatizibwa Mwoyo Ahikiriire.” 6Abakwenda obu bakaba beesoroize hamu, bakakaguza Yesu bati: “Mukama, kanu nuko kasumi oraagarurramu Isirairi obukama?” 7Uwe yabagarukamu ati: “Tikiri kyanyu kumanya akasumi rundi ebiro Isenyowe ebi yataireho habw'obusobozi bwe. 8Baitu muliheebwa amaani, Mwoyo Ahikiriire obu alibaijaho; kandi muliba bakaiso bange omu Yerusaalemu, n'omu Buyudaaya yoona, n'omu Samaliya, n'okuhika ha mpero y'ensi.” 9Amazire kugamba ebi, yatwarwa omwiguru bamuroleriire, ekicu kyaija kyamubasiikirizaaho. 10Obu bakaba bakyaroleriire haiguru, uwe naagenda, haazooka abasaija babiri babeemeriire haihi, bajwaire engoye ezirukwera. 11Baabakaguza bati: “Inywe basaija ba Galiraaya, kiki ekibeemeriize muroleriire haiguru? Yesu onu, anyakubaihirweho yatwarwa omwiguru, nukwo aligaruka ati, nkooku mwamurora naagenda.” 12Nubwo Abakwenda baagarukire Yerusaalemu nibaruga ha rusozi orw'emiti Oliva, oruli haihi na Yerusaalemu, nk'orugendo orwarubatwaga ha Sabbato; 13Obu baahikireyo, baatemba omu kainabiri, nambere banu boona baikaire: Petero na Yohaana, Yakobbo na Andereya, Filipo na Tomasi, Batolomayo na Matayo, Yakobbo mutabani w'Alifaayo na Simooni Omurwanirizi w'ihanga Iye, hamu na Yuda mutabani wa Yakobbo. 14Abo boona bakaikara hamu bataireho muno omutima ha kusaba, baina na Mariya nyina Yesu hamu n'aboruganda rwe. 15Omu biro ebi, Petero akeemerra hagati y'abagenzi be (abakaba nibahika nka kikumi n'abiri), yabagambira ati: 16“Bagenzi bange, Ebyahandiikirwe bisemeriire kuhikirizibwa. Nibyo Mwoyo Ahikiriire ebi yagambisize Daudi, naaranga hali Yuda ayayebembiire abo abaakwasire Yesu. 17Ningira uwe akaba naabalirwa omuli itwe, kandi akaba ahairwe omugabo gwe omu buheereza bwaitu bunu. ( 18Baitu omusaija ogu, sente ezi yasaswirwe habw'ekibi kye, akaiguramu omusiri. Hanyuma yayekenya hansi, yahuulika enda, amara goona gaseeseka. 19Eki kikamanywa boona abaikaraga Yerusaalemu; nikyo omusiri ogu, omu ngambo yabo, gwayetiirwe Akelidama, amakuru gaakyo: Omusiri gw'Esagama.) 20Nkooku kyahandiikirwe omu Kitabu kya Zabbuli kiti: ‘Eka ye, leka efooke kifurukwa, hatalibaho n'omu agiikaramu.’ Kandi kiti: ‘Omulimo gwe gutwarwe ondi.’ 21“Nahabweki tusemeriire kukoma omu ha basaija aba twagendaga nabo ebiro byona MUKAMA Yesu ebi yamazire na itwe, 22okurugirra Yohaana obu akaba naabatiza, okuhika ha kiro Yesu eki yatwihiirweho yatwarwa omu iguru. Leka omuntu ogu afooke kaiso hamu na itwe, agumye eby'okuhumbuuka kwa Yesu.” 23Nubwo baaleeta amabara abiri: Yosefu arukwetwa Barasaba, abamu ou baayetaga Yusito, hamu n'ondi arukwetwa Matiya. 24Nukwo boona kusaba nibagamba bati: “Ai MUKAMA, iwe arukumanya emitima y'abantu boona, hali banu bombi otwoleke ou okomere, 25kutwara obuheereza bunu n'obukwenda Yuda obu yanagire yayegendera.” 26Baabaterra itomo, lyakwata Matiya; yabalirwa omu bakwenda ikumi n'omu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\