EBIKORWA 12

1Omu biro ebi, Herode omukama akatandika kuhiiganiza abamu ab'omu kitebe ky'abaikiriza. 2Yakobbo, mugenzi wa Yohaana, akamwisa empirima. 3Kandi obu yarozire Abayudaaya nkooku bakisiimire, yaragira bakwate na Petero. Eki kikabaho omu biro eby'obugenyi obw'okwijuka Emigaati Etatumbisiibwe. 4Herode obu yamazire kukwata Petero, yamuta omu nkomo, yamukwasa ebihanda bbina eby'abaserikale, bali bbana mu buli kihanda, nukwo bamulinde nibahonderangana, naagenderra kumuleeta omu maiso g'abantu ekiro kikuru eky'okwijuka Okuhingurwaho kimazire kuhwa. 5Petero nukwo kulindirwa omu nkomo ebiro ebi byona; baitu ekitebe ky'abaikiriza bakeekamba kumusabira hali Ruhanga. 6Ha kiro eki kyonyini Herode eki akaba araaliire kumuleeta omu rukurato, Petero akaba agwijagiire, ali hagati y'abaserikale babiri, aboherwe n'enjegere ibiri, kandi abalinzi abandi bali ha irembo nibalinda enkomo. 7Aho malaika wa MUKAMA yamubonekera, kandi ekyererezi kyayaka omu kasiika ke. Malaika yateerateera Petero ha ibega, yamusisiimura ati: “Matuka bwango!” Enjegere zaamuruga ha mikono, zaaragara. 8Malaika yamugambira ati: “Weteege orukoba rwawe, sabikira enkaito zaawe.” Petero nukwo yakozire, kandi malaika yayongera yamugira ati: “Wefubike omunagiro gwawe, onkurate.” 9Petero yaruga mu kasiika, yamukurata; kyonka atarukugumya malaika nkooku arukumwiha kwo omu nkomo, baitu akateekereza ngu, abonekiirwe. 10Obu baamazire kurabaho abalinzi ab'okubanza n'aba kabiri, baahika ha rwigi rw'ekyoma, orurukutaahya omu rubuga. Orwigi oru rwabeekingurra rwonka; baaturuka aheeru. Bairrayo omumaiso okuhika malaika obu yamurugireho. 11Petero nubwo yagarukirwemu amagezi, yagamba ati: “Hati namanyira kimu MUKAMA nkooku atumire malaika we kunyiha omu mikono ya Herode, kandi yanjuna byona Abayudaaya ebi bakaba bategekere kunkora.” 12Ebi obu yamazire kubyetegereza, yayongera yahika ha nju ya Mariya nyina Yohaana, abandi ou barukweta Mariko, nambere abaikiriza baingi bakaba beesoroliize hamu kumusabira. 13Obu yayerangire ha rwigi rw'irembo, omwisiki arukwetwa Roda yaija kwetegereza. 14Obu yamanyiriire iraka lya Petero, habw'omuhimbo, tiyakinguraho rwigi, baitu yairuka yagaruka omunju naabagambira ngu, Petero ayemeriire ha irembo. 15Bbo baamugarukamu bati: “Ohungutukire.” Baitu omwisiki yagumiza kimu ngu, nukwo kiri. Kandi bbo bamugambira bati: “Rundi malaika we!” 16Baitu Petero yayongera kwerangira ha rwigi, kandi obu bakingwireho baamurora, baahunirra muno. 17Uwe yabaculeeza n'omukono gwe, yatandika kubasoborra MUKAMA nkooku amwihire omu nkomo. Yayongera yagamba ati: “Ebi byona mubimanyise Yakobbo n'abagenzi baitu.” Nubwo yabarugaho, yagenda handi. 18Obu bwakiire nyenkya, abaserikale bakaba omu mwetunturo mwingi habw'okutamanya Petero nambere agiire. 19Kandi Herode obu yaragiire kumuserra, baalemwa kumuzoora. Yakaguliriza muno abalinzi, nukwo hanyuma yaragira babaite. Nubwo Herode yaruga Buyudaaya, yagenda Kaisaariya, yaikarayo. 20Herode akaba abiihirirwe muno abantu ba Tiiro na Sidooni; nukwo omuganda gw'abantu kwija nambere ali obu baamazire kusoonasoona Bulasito, omukuru wa bagaragara, baasaba obusinge, habwokuba abantu baabo baasakiraga muno ebyokulya omu nsi y'Omukama Herode. 21Ha kiro eki yakomere, Herode yajwara ebijwaro by'obukama, yasinga ha kitebe kye, yababaliza orubazo. 22Abantu nukwo kumuswagira nibagamba bati: “Arukugamba nuwe ruhanga, takyali muntu!” 23Omu kasumi ako malaika wa Ruhanga yamuteera kandi yagwa hansi. Yajunaanwa okutaha Ruhanga ekitiinisa; yaliibwa enzito, yafa. 24Baitu ekigambo kya Ruhanga kyayeyongera kandi kyararanga muno, baingi baakiikiriza. 25Baranaba na Saulo obu baamazire obutumwa bwabo, baaruga Yerusaalemu, baagaruka Antyokiya baina Yohaana, abamu ou barukweta Mariko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\