YOHAANA 11

1Betaniya hakaba haliyo omurwaire ayayetwaga Lazaaro. Kandi Betaniya nikyo kyaro Mariya na Malita owanyina, nambere baikaraga. 2Mariya ogu, munyaanya Lazaaro ow'akaba arwaire, nuwe yasiigire Yesu amagita g'obwotere kandi yamuragaza ebigere n'isoke rye. 3Nubwo banyaanya baatumireho Yesu bati: “Waitu, enganjani yawe arwaire.” 4Baitu Yesu obu yahuliire eki, yagamba ati: “Endwara egi teri y'okumwita, baitu y'okuhaisa Ruhanga ekitiinisa, n'okuhaisaniza Omwana wa Ruhanga.” 5Yesu yagonzaaga Malita na Mariya owanyina, na Lazaaro; 6baitu obu yahuliire Lazaaro nkooku arwaire, yamara ebiro ebindi bibiri nambere akaba ali. 7Ebiro ebi obu byahoire, yagambira abeegesebwa be ati: “Ka tugaruke Buyudaaya.” 8Abeegesebwa nukwo kumukaguza bati: “Mwegesa, biro binu Abayudaaya babaire nibakuserra kukuteera amabaale, kandi nooyenda kugarukayo?” 9Nandiki Yesu ati: “Omwizooba limu tiharumu saaha ikumi na ibiri? Omuntu obu agenda nyamusana tateerwa nkonge, habwokuba naamulikirwa omusana gw'ensi enu. 10Baitu omuntu obu agenda ekiro ateerwa enkonge, habwokuba aba ataina musana ogw'okumumulikira.” 11Obu yamazire kugamba ebi yayongera ati: “Munywani waitu Lazaaro agwijagiire, kandi ningenda kumusisiimura.” 12Nukwo abeegesebwa be kumugambira bati: “Waitu obu araaba agwijagiire, araakira.” 13Yesu akaba naabaza ha kufa kwa Lazaaro, baitu bbo baatekereza ngu, naagamba ha kugwijagira okw'oturo. 14Nubwo Yesu yabaatuliire bbwa ati: “Lazaaro afiire; 15kandi nyowe kinsemiize okutasangwayo. Kinu nikiija kubagasa n'okubongeraho okwikiriza. Hati nu tugende nambere ali.” 16Tomasi, arukwetwa Omurongo, yagambira abeegesebwa bagenzi be ati: “Naitwe tugende, tufe hamu nawe.” 17Yesu obu yahikireyo, yasanga Lazaaro amazire ebiro bbina omu kituuro. 18Betaniya ekaba eri kilomita nka isatu okuruga Yerusaalemu. 19Abayudaaya baingi bakaba baizire kuhumuuza Malita na Mariya habwa munyaanyabo. 20Malita obu yahuliire Yesu nkooku arukwija, yagenda kumutangaana. Mariya yasigara aikaliire omunju. 21Nubwo Malita yagambiire Yesu ati; “MUKAMA wange, kakuba wasangirwe hanu, munyaanya nyowe taakufiire. 22Na hati nimmanya ngu, kyona eki oraasaba Ruhanga, naija kukikuha.” 23Yesu yamugarukamu ati; “Munyaanyoko naija kuhumbuuka.” 24Nandiki Malita ati: “Mmanyire nkooku alihumbuuka ha kuhumbuuka okwa ha kiro kya ha mpero.” 25Yesu yamugambira ati: “Ninyowe kuhumbuuka, ninyowe bwomeezi; arukunyikiriza noobu alifa, baitu alyomeera; 26kandi omuntu weena omwomeezi arukunyikiriza, talifa. Eki nookiikiriza?” 27Malita yamugarukamu ati: “Ego, MUKAMA wange; ninyikiriza nkooku oli Kristo, Omwana wa Ruhanga niiwe ogu ow'okwija omunsi.” 28Obu yamazire kugamba eki, yagenda yayeta owanyina Mariya, yamugambira ebihwa ati: “Omwegesa ali hanu, naakweta.” 29Mariya obu yahuliire eki, yabandaatuka, yagenda nambere ali. 30Yesu akaba atakahikire omu kyaro Betaniya, baitu akaba akyali omu kiikaro Malita nambere yamusangire. 31Abayudaaya abakaba bali omunju nibahuumuza Mariya, obu baarozire yaimuka bwango, yaturuka aheeru, baamuhondera nibateekereza ngu, naagenda ha kituuro kulirirrayo. 32Mariya, obu yahikire nambere Yesu ali, yamurora, yagwa ha bigere bye, naagamba ati: “MUKAMA wange, kakuba wasangirwe hanu, munyaanya nyowe taakufiire.” 33Yesu obu yarozire Mariya narra, n'Abayudaaya abamuhondiire nabo nibarra, yatuntura omu mutima, yasaalirwa muno. 34Nukwo kubakaguza ati: “Mukamuziika nkaha?” Baamugarukamu bati: “Waitu, ija orole.” 35Yesu nawe yarra. 36Nubwo Abayudaaya baagambire bati: “Murole nkooku yamugondeze!” 37Abamu omuli bo baakaguza bati: “Onu ayaigwire amaiso ga kihimbaara, taakusoboire kutanga omuntu onu kufa?” 38Yesu yahika ha kituuro, aijwire obusaalizi. Kikaba kiri bwingira obukingirweho ibaale. 39Nukwo kubaragira ati: “Mwiheho ibaale.” Malita, munyaanya omufu, yamugambira ati: “MUKAMA wange, hati naanunka, habwokuba amazire ebiro bbina afiire.” 40Nandiki Yesu ati: “Tinkugambiire nti: Obu oraikiriza, noija kurora ekitiinisa kya Ruhanga?” 41Aho baihaho ibaale. Yesu yararamira haiguru yagamba ati: “Taata, ninkusiima habw'okumpurra. 42Mmanyire nkooku ompurra butoosa, baitu kinu nkigambire habwa banu abanyehinguliriize, baikirize nkooku wantumire.” 43Obu yamazire kugamba eki, yayamirra n'iraka likooto ati: “Lazaaro, turuka!” 44Ow'akaba afiire yaturuka aheeru, emikono ye n'amaguru biboherwe n'ebikoba, amaiso ge gasemberwe ekitambaara. Yesu nukwo kubaragira ati: “Mumubohorre, mumuleke agende.” 45Abayudaaya baingi abakaba bahondiire Mariya, obu baarozire Yesu eki akozire, baamwikiriza; 46baitu abamu omuli bo baagenda kugambira Abafalisaayo ekyabaireho. 47Nukwo abanyakatagara abakuru hamu n'abafalisaayo kusorooza orukurato. Baakaguzangana bati: “Tukole ki? Dora omusaija ogu naakora ebirukuhuniriza bingi. 48Obu turaamuleka akongera kukora ati, boona nibaija kumwikiriza; kandi Abarooma baliija bahwerekereze ekiikaro kyaitu ekirukwera kinu n'ihanga lyaitu.” 49Omu omuli bo, Kaayafa, ow'akaba ali mukuru w'abanyakatagara omu mwaka ogu, yabagambira ati: “Timwina eki murukumanya. 50Timurukwetegereza nkooku kihikire omuntu omu kufeera boona, okukira ihanga lyona kuhwerekerra.” 51Eki atakigambe habwe wenka, baitu habw'okuba mukuru w'abanyakatagara omu mwaka ogu. Akaragura Yesu nkooku asemeriire kufeera ihanga lyona; 52kandi tarukufa habw'ihanga lyonka, baitu na habw'okusorooleza hamu abaana ba Ruhanga abaararangiire omu mahanga. 53Okuruga ha kiro eki, baamalirra kumwita. 54Nahabweki Yesu atagaruke kugendagenda bwerebwere omu Bayudaaya; baitu yarugayo, yagenda omu kicweka ekiheriire irungu, omu kyaro ekirukwetwa Efuraimu; oku nuho yaikaire aina n'abeegesebwa be. 55Obugenyi obw'Abayudaaya obw'okwijuka Okuhingurwaho bukaba buli haihi kuhika, abantu baingi baaruga omu byaro, baagenda Yerusaalemu kweyeza, obugenyi obu butakahikire. 56Bakaba nibaserra Yesu beemeriire omunju ya Ruhanga, nibakaguzangana bati: “Nimuteekereza muta? Mara, tarukwija ha kiro kikuru?” 57Baanyakatagara abakuru n'Abafalisaayo bakaba baragiire ngu, obu haraaba haroho anyakumanyire nambere ali, aije abamayise, bamukwate.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\