LUKA 4

1Yesu akaruga ha kisaaru Yorudaani aijwire Mwoyo Ahikiriire. Mwoyo ogu yamutwara omwirungu, 2nambere yamazire ebiro makumi ana naayohebwa Sitaani. Omu biro ebi tiyalyaga kantu; obu byahoire, yarumwa enjara. 3Nubwo omwohi yamugambiire ati: “Obu oraaba oli Mwana wa Ruhanga, ragira ibaale line lifooke byokulya.” 4Yesu yamugarukamu ati: “Kikahandiikwa kiti: ‘Omuntu taba mwomeezi habw'ebyokulya byonka.’ ” 5Aho omwohi yamutembya nambere hatungamire muno. Omu kasumi kake yamwoleka obukama bwona obw'omunsi, 6yamugambira ati: “Ndaakuha obusobozi n'ekitiinisa kyabwo kyona; habwokuba bwona nkabuheebwa kandi mbuha weena ou ndukwenda. 7Obu bwona ndaabukuha obu orandamya.” 8Yesu yamugarukamu ati: “Kikahandiikwa kiti: ‘Oramyege MUKAMA Ruhanga waawe, kandi nuwe oheerezeege wenka!’ ” 9Omwohi yamutwara Yerusaalemu, yamuta ha kasu k'Enju ya Ruhanga, yamugambira ati: “Obu oraaba oli Mwana wa Ruhanga, ruga hanu oyesimbe hansi; 10habwokuba kikahandiikwa kiti: ‘Ruhanga alikukwasa bamalaika be’. 11Kandi kiti: ‘Bakukwatirre n'emikono yabo, oleke kuteera ekigere kyawe ha ibaale.’ ” 12Yesu yamugarukamu ati: “Kikahandiikwa kiti: ‘Otalyohya MUKAMA Ruhanga waawe.’ ” 13Omwohi, obu yamazire kumwohya omu miringo egi yoona, yamurugaho okuhikya obu alitunga omwanya ogundi. 14Nubwo Yesu yagarukire Galiraaya aijwire amaani ga Mwoyo Ahikiriire. Okurangaanwa kwe kwahika omu kicweka eki kyona. 15Yayegesa omu masorrokaniro gaabo, boona baamuhaisaniza. 16Yesu akaija Nazareeti nambere yakuliire, yataaha omu isorrokaniro ha Sabbato, engeso ye nkooku ekaba eri. Yaimuka kusoma, 17baamuha ekitabu kya Isaaya omurangi. Obu yakisuukwire, yazoora nambere hahandiikirwe hati: 18“Omwoyo wa MUKAMA ali hali nyowe, habwokuba akanseesaho amagita kutebeza abanaku amakuru amarungi. Akantuma kurangirra okulekerwa kw'abanyankomo. n'abafu b'amaiso nkooku baraahweza, kugarurra obusinge abarukubonabonesibwa, 19n'okurangirra omwaka MUKAMA aligiirramu embabazi.” 20Yesu yakuba ekitabu, yakigarurra omuheereza, yaikarra. Boona abakaba bali omu isorrokaniro baamuhanga amaiso. 21Yatandika kubeegesa ati: “Hati ekyahandiikirwe kinu kyahikirra nkooku mwakihurra.” 22Boona baamusiima nibahunirra habw'ebigambo by'embabazi ebyarugire omu kanwa ke nibakaguzangana bati: “Onu tali nuwe mutabani wa Yosefu?” 23Baitu uwe yabagambira ati: “Nkimanyire, nimwija kuncwera orufumo muti: ‘Mufumu, wetambire wenka!’ N'okungambira muti: ‘Tukahurra byona ebi wakoliire Kafaranaumu, bikorre na hanu omunsi y'owaanyu.’ ” 24Uwe yabagambira ati: “Mali mali omurangi taheebwa kitiinisa omunsi y'owaabu. 25Mazimakwo omu biro bya Eriya hakaba haroho abafaakati baingi omu Isirairi, iguru obu lyayebohere, enjura yamara emyaka esatu n'ameezi mukaaga etarukugwa, hakabaho kiihe omu nsi yoona. 26Baitu Eriya atatumwe hali omuntu ondi weena, kwihaho omufaakati ow'omu rubuga Zalefasi, omunsi ya Sidooni. 27Kandi omu Isirairi hakaba haliyo abagenge baingi omu biro by'omurangi Erisa; naho hatakizibweyo n'omu, kwihaho Naamani Omusiriya wenka.” 28Abantu boona ab'omu isorrokaniro obu baahuliire ebi, baakwatwa ekiniga kingi. 29Baimuka, baamuturukya omu rubuga rwabo, baamutwara ha mutwe gw'orusozi nambere bakaba beyombekiire orubuga, nukwo bamunage omu kihanga. 30Baitu uwe yabarabamu hagati, yagenda. 31Yesu akagenda Kaferanaumu, orubuga rwa Galiraaya. Ha kiro kya Sabbato yabeegesa. 32Boona baahunirizibwa omulingo yabeegesezeemu, habwokuba ebigambo bye bikaba biri by'amaani. 33Omu isorrokaniro hakaba harumu omusaija akwasirwe omwoyo omubi. Omwoyo ogu gwatoka n'iraka likooto guti: 34“Mawe, nootwenza ki iwe Yesu owa Nazareeti? Oizire kutuhwerekereza? Nkumanyire, niiwe Ahikiriire wa Ruhanga.” 35Yesu yagucoomera ati: “Culeera, omurugeho!” Omwoyo omubi obu gwamazire kumunaga hansi omumaiso g'abantu boona, gwamurugaho gutamukozire kabi kandi. 36Boona baahunirra, baagambirangana bati: “Kintu ki kinu, naabinga emyoyo mibi n'obusobozi n'amaani, kandi neeruga omu bantu?” 37Okurangaanwa kwe kwahika omunsi zoona eziherraineho. 38Yesu akaruga omu isorrokaniro, yataaha omwa Simooni, Nyinazaara Simooni akaba akwasirwe omuswija mwingi; baayesengereza Yesu amukize. 39Obu yamwinamireho, yaragira omuswija, gwamurugaho. Ahonaaho omurwaire yaimuka, yatandika kubaheereza. 40Izooba obu likaba nirigorooba, boona abakaba baina abarwaire baabo ab'endwara ezitali zimu, bakabaleetera Yesu, yabataho emikono omu omu, yabakiza. 41Emyoyo emibi nayo ekaruga omu bantu baingi neetoka eti: “Oli Mwana wa Ruhanga!” Yesu yagicoomera, tiyagiikiriza kugamba, habwokuba ekamanya nkooku ali Kristo. 42Obwire obu bwakiire, Yesu akaimuka, yagenda omu kiikaro ekitarumu bantu. Baitu abantu baatandika kumuserra, baija nambere ali baagonza kumutanga aleke kubarugaho. 43Uwe yabagambira ati: “Nyowe ndi w'okurangirra Amakuru Amarungi ag'obukama bwa Ruhanga n'omu mbuga ezindi, habwokuba eki nikyo naatumiirwe.” 44Kandi yayegesaaga omu masorrokaniro ga Bayudaaya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\