MARIKO 4

1Yesu yayongera yatandika kwegesa ha musa gw'enyanja. Ekitebe ky'abantu baingi muno kyamwesorolezaaho, nukwo kutemba omu bwato yabwikarramu buli ha nyanja, kandi n'ekitebe kyona ky'abantu kikaba kiri ha musa gw'enyanja. 2Yabeegesa ebintu bingi omu nganikyo; omu kwegesa kwe akabagambira ati: 3“Mutege amatu! Omusigi akatura okusiga. 4Obu akaba naasiga, embibo ezimu zaaragara ha muhanda rubaju, enyonyi zaija, zaazisoma. 5Embibo ezindi zaagwa ha itaka erya ha mwandara nambere hakaba hatali itaka lingi, ahonaaho zaamera; baitu habw'itaka kutahama, 6omusana obu gwajwire gwazookya, kandi habw'okutagira mihama zaahotoka. 7N'ezindi zikagwa omu mahwa, amahwa obu gaakuzire, gaazinyoroza, tizaayana. 8Embibo ezindi zaagwa omu itaka erirungi, zaakura, zaakanya, ezimu zaayana makumi asatu, ezindi nkaaga, n'ezindi kikumi.” 9Yayongera yabagambira ati: “Anyakwina amatu, ahurre.” 10Baitu obu akaba ali wenka, ikumi na babiri hamu n'abo abakaba bamwehinguliriize baamukaguza amakuru ag'enganikyo ezi. 11Yabagambira ati: “Inywe mukasuukulirwa ensita ez'obukama bwa Ruhanga, baitu ab'aheeru, bbo byona bibaganikizibwa omu nganikyo; 12nukwo kurora barora, baitu batahweza; kandi kuhurra bahurra, baitu batahwituka; tibaikara kuhinduka bakaganyirwa.” 13Kandi yabakaguza ati: “Orufumo oru timurwetegeriize? Kandi enganikyo ezindi zoona mulizeetegereza muta? 14Omusigi eki asiga nikyo kigambo kya Ruhanga. 15Embibo eza ha muhanda rubaju nambere ekigambo kisigirwe, nubo abarukuruga kuhurra bati, ahonaaho Sitaani aija abaihamu ekigambo ekibabairwenu. 16Kandi omu mulingo nugwo gumu, ezi ezabyairwe ha itaka erya ha mwandara, nubo abo abahurra ekigambo, bakakiikiriza n'okusemerewa; 17baitu habw'okutahama, bagumiisiriza akasumi kake, kandi obu habaho emihito rundi okuhiiganizibwa habw'ekigambo eki, ahonaaho bagwa. 18N'ezindi nizo ezaagwire omu mahwa; nubo abo abahurra ekigambo, 19baitu habw'okumaliza omutima ha by'ensi, n'okutwalirizibwa obuguuda, n'okururuukira ebintu ebindi, bibataahamu, binyoroza ekigambo eki, tikyaana bijuma. 20Baitu ezi ezaasigirwe omu itaka erirungi, nubo abo abahurra ekigambo, bakakiikiriza, bakakora ebikorwa ebirungi, abamu kukira ha makumi asatu, abandi nkaaga, n'abandi kikumi.” 21Yesu yayongera yabagambira ati: “Etaara ereeterwa kujuumikirwa ekigega rundi kugita omu madaara g'ekitabu? Tereeterwa kuhanikwa ha kikondo kyayo? 22Habwokuba busaho na kimu ekiserekerwe ekitalizonzoorwa; rundi eky'ensita ekitalimanywa burole. 23Weena anyakwina amatu, ahurre.” 24Kandi yabagambira ati: “Mwegendereze eki muhurra, endengo ei mulengesa, na inywe niyo mulirengerwa, kandi n'okwongerwaho mulyongerwaho. 25Habwokuba anyakwina ebingi, alyongerwaho; baitu anyakwina ebike, nabyo birimwihwaho.” 26Yayongera yagamba ati: “Obukama bwa Ruhanga nibusisana nk'omuntu ayasigire embibo omu itaka, 27akagwijagira kandi akasisiimuka, ekiro na nyamusana embibo ikamera, ikakura, atamanyire mimerre n'emikurre yazo 28Itaka niryo lizimeza lyonka; habanza obukoora, hataho entwe, hakurataho enjuma ha ntwe. 29Baitu enjuma obu zimara kwera, ahonaaho aleeta omuhyo, agesa, habwokuba igesa lihikire.” 30Yayongera yagamba ati: “Obukama bwa Ruhanga turabulengesaniza na ki? Rundi turabusoboroza rufumo ki? 31Nibusisana nk'akasigo ka karadaali; nambere kasigirwa omu itaka, kaba kali kajuma katoito okukira embibo zoona eziri omu nsi; 32baitu obu kasigwa, kakura, kafooka kisaka kikooto ekirukukira ebisaka ebindi byona, kinaga amataagi makooto, nukwo n'enyonyi zoombeka ebiju omu kiituuru ky'amataagi gaakyo.” 33Akabagambira ekigambo kya Ruhanga naakirabya omu nganikyo nyingi nk'ezi, nkooku bakaba nibasobora kukihurra; 34atasobole kubagambira kintu kyona atakirabize omu ruganikyo; baitu abeegesebwa be bonka, nubo yasoborraga byona ha rubaju. 35Ha kiro eki orwebagyo, omu kasweko k'obwire, akabagamba ati: “Twambuke nseeri.” 36Baasiga aho ekitebe ky'abantu, baamutwarra omu bwato buli, obu akaba arumu; kandi amaato agandi gaagenda nawe. 37Haimuka ihunga lingi n'ebigonzi byaseeseka omu bwato, bukaba buli haihi kwijura. 38Baitu uwe akaba ali ha kiso ky'enyuma, ayesagwire ekisago, agwijagire. Baamusisiimura, nibamugambira bati: “Mwegesa, torukutufaaho? Ka twafa!” 39Yasisiimuka, yacoomera omuyaga, kandi yagambira enyanja ati: “Teeka! Culeera!” Omuyaga gwagwa n'enyanja yaculeera, haabaho okuteekana kwingi. 40Yabakaguza ati: “Mutiiniire ki? Timwina kwikiriza?” 41Baitu bbo baatiina muno, nukwo kukaguzangana bati: “Mara onu muntu ki arukuragira ihunga n'enyanja, bikamuhurra?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\