MARIKO 9

1Yesu yayongera ati: “Mazimakwo nimbagambira nti: Haroho abamu abeemeriire hanu abatalihikwaho rufu batakarozire bukama bwa Ruhanga nibwija n'obusobozi.” 2Obu haahingwireho ebiro mukaaga, Yesu yatwara Petero, Yakobbo na Yohaana, yabatembya ha rusozi oruraihire bali bonka, yahinduka omu maiso gaabu, 3ebyokujwara bye byayangasana, byayera tiitiiti; kandi busaho mwogi w'engoye omu nsi ayaakusoboire kubyezaakwo. 4Eriya na Musa baababonekera, nibabaza na Yesu. 5Petero nukwo kugambira Yesu ati: “Mwegesa, kirungi itwe kusangwa hanu. Katwombeke obusiisira busatu: akamu kaawe, akamu ka Musa, n'akandi k'Eriya.” 6Baitu atamanye eki arukugamba, habwokuba bbo bakaba nibatiina muno. 7Ekicu kyaija kyabasiikiriza, iraka lyaruga omu kicu nirigamba liti: “Onu nuwe Mwana wange omugonzibwa, mumuhurre.” 8Ahonaaho obu bamagamagire, tibarora muntu n'omu kwihaho Yesu wenka. 9Obu bakaba nibasirimuka orusozi, Yesu yabateererra okutagambiraho muntu weena ebi baarozire, okuhika Omwana w'omuntu obu alikamara kuhumbuuka omu bafu. 10Ekigambo eki baakiculerra, nibakaguzangana ngu: Okuhumbuuka omu bafu nikimanyisa ki? 11Nubwo baamukagwize bati: “Habwaki abeegesa b'ebiragiro bagamba ngu, Eriya nuwe alibanza kwija?” 12Yabagarukamu ati: “Mazimakwo Eriya nuwe alibanza kwija, nukwo atereekereze byona; baitu kitahandiikwe kiti hali Omwana w'omuntu ngu: asemeriire kubonabonesibwa omu bintu bingi n'okugaywa? 13Kyonka nyowe nimbagambira nti: Eriya akaija ira, kandi bakamukora kyona eki baagondeze, nkooku kyamuhandiikirweho.” 14Obu baahikire hali abeegesebwa abandi, baarora ekitebe kingi ky'abantu kibeehinguliriize kandi abeegesa b'ebiragiro nibabateeza empaka. 15Ahonaaho ekitebe ky'abantu obu baamurozire, baahunirra muno, bairuka baagenda nambere ali kumutangirra. 16Nawe nukwo kubakaguza ati: “Nimubateereza ki empaka?” 17Omu hali bo yamugarukamu ati: “Mwegesa, nkuleetiire mutabani wange, aina omwoyo omubi ogurukumutanga kubaza. 18Nambere gukamukwatira hoona, gumuteera hansi; aleeta ifuro, kandi anena amaino, ayomangana. Nkasaba abeegesebwa baawe kugubinga, baalemwa.” 19Nandiki Yesu ati: “Inywe ab'obusinge obutarukwikiriza, ndiikara na inywe kuhikya di? Ndibagumiisiriza kuhikya di? Mumundeetere.” 20Baamuleetera omwojo. Omwoyo omubi obu gwamurozire, ahonaaho gwakankaniza omwojo, yagwa hansi, yayekulingura yaleeta ifuro omu kanwa. 21Yesu yakaguza ise omwana ati: “Amazire kasumi ki arwaire endwara enu?” Yamugarukamu ati: “Kuruga omu buto bwe. 22Emirundi nyingi gumunaga omu murro n'omu maizi kumwita; baitu obu oraaba oina eki orukusobora kukora, otugirre embabazi kandi otukonyere.” 23Yesu yamugarukamu ati: “Ogambire oti: obu oraaba oina eki orukusobora? Omuntu anyakwikiriza asobora ebintu byona.” 24Ahonaaho ise omwana yatokera haigura naagamba ati: “Ego ninyikiriza; baitu nganyira habw'okwikiriza kwange okuke!” 25Yesu obu yarozire ikitebe ky'abantu nibeeseesa nambere ali, yacoomera omwoyo omubi ati: “Iwe omwoyo ogutarukugamba kandi ogufiire amatu, ninkuragira omurugeho, kandi otalimugarukaho obundi.” 26Omwoyo omubi obu gwamazire kutoka, gwamukankaniza muno, gwamurugaho, kandi omwojo yasisana nk'omutumbi. Nikyo abantu abarukukira obwingi omuli bo baagambiire bati: “Omwojo afiire.” 27Baitu Yesu yamukwata ha mukono, yamwimukya, omwojo yayemerra. 28Kandi Yesu obu yamazire kutaaha omu nju, abeegesebwa be baamukaguza omu nsita bati: “Habwaki itwe twalemerwe kugubinga?” 29Yabagarukamu ati: “Omwoyo omubi ogw'omulingo gunu, tigusobora kubingwa ekintu kindi kyona kwihaho okusaba n'okusiiba.” 30Obu baarugire aho, baaraba omu Galiraaya. kandi atagonze muntu n'omu akimanye; 31habwokuba akaba naayegesa abeegesebwa be naabagambira ati: “Omwana w'omuntu naija kuheebwayo omu mikono y'abantu, bamwite; obu alimara kwitwa, hakahinguraho ebiro bisatu alihumbuuka.” 32Baitu bateetegereze eki agambire kandi baatiina kumukaguza. 33Baahika Kafaranaumu; kandi Yesu obu yamazire kutaaha omu nju yabakaguza ati: “Mubaire nimubazaaho ki omu muhanda?” 34Baitu bbo baaculeera kwonka, habwokuba obu babaire omu muhanda bakakaguzangana ngu, Omukuru omulibo nooha? 35Nawe nukwo kwikarra, yayeta ikumi na babiri, yabagambira ati: “Weena arukugonza kuba w'okubanza naasemerra kuba w'okumalirrayo omu boona, kandi muheereza wa boona.” 36Yakwata omwana yamuleeta hagati yabo, yamukiikira omu mikono ye, naabagambira ati: 37“Weena araajwahukirraga omwana nk'onu omu ibara lyange, buli ajwahukiriire nyowe; kandi weena araanjwahukirraga, buli tajwahukiriire nyowe baitu ajwahukiriire Ogu ayantumiire.” 38Yohaana yamugambira ati: “Mwegesa, tukarora omuntu naabinga emyoyo emibi omu ibara lyawe; twamutanga, habwokuba akaba atarukukwataniza na itwe.” 39Baitu Yesu yagamba ati: “Muleke kumutanga. Busaho muntu akora eky'amaani omu ibara lyange nukwo hanyuma akanguha kumbazaaho kubi. 40Weena atarukutuhakaniza, buli ali habwaitu. 41Mazimakwo nimbagambira nti: Weena abaha ekikopo ky'amaizi kunywa, habwokuba muli bange, taliburwa mpeera ye.” 42“Weena alyesiitaza omu ha bato banu abarukunyikiriza akagwa omu kibi, haakire abohwe orubengo rukooto omu bikya, anagwe omu nyanja. 43Kandi omukono gwawe obu guraaba nigukuleetereza okusiisa, gutemeho; haakire otaahe omu bwomeezi ogookere, kukira kugenda omu kiinongoro ky'omurro oina emikono ebiri.[ 44Oku nambere hali enzito ezitafwa n'omurro ogutaraara.] 45Okuguru kwawe obu kuraaba nikukuleetereza kusiisa, kutemeho; haakire otaahe omu bwomeezi oli mulema, kukira kunagwa omu murro ogutahwaho oina amaguru abiri. [ 46Oku nambere hali enzito ezitafwa n'omurro ogutaraara.] 47Kandi eriiso lyawe obu liraaba nirikuleetereza kusiisa, liihemu; haakire otaahe omu bukama bwa Ruhanga oina eriiso limu, kukira kunagwa omu murro ogutahwaho oina amaiso abiri. 48Oku nambere hali enzito ezitafwa n'omurro ogutaraara. 49Habwokuba buli muntu alisemezibwa omurro nk'ekisura oku kisemeza ebyokulya. 50Ekisura kirungi; baitu kakuba kihoibwamu orusa, mulirugarramu muta? Enyikara yanyu ikalege neenulirra nk'ekisura, kandi mwikarane n'obusinge.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\